Home -> Common Mistakes -> نکات و قوانین استرس در تلفظ زبان انگلیسی (۲)

نکات و قوانین استرس در تلفظ زبان انگلیسی (۲)

در این پست و در ادامه مطلب قبلی در مورد قوانین استرس لغات در تلفظ زبان انگلیسی (Word Stress Rules in English) به بررسی ادامه ی نکات و قوانین مربوط به استرس می پردازیم. همانظور که قبلا هم اشاره شد استرس یا تکیه در زبان انگلیسی به فشار هوایی گفته می شود که به صورت برجسته خود را در تلفظ بخش یا بخش هایی از یک واژه نشان می دهد.

قوانین استرس لغات در زبان انگلیسی - Word Stress Rules in English

قوانین استرس لغات در زبان انگلیسی – Word Stress Rules in English

۳- کلماتی که هم نقش اسمی و هم نقش فعلی دارند: 

قانون: برخی از کلمات در زبان انگلیسی می توانند هم نقش اسم و هم نقش فعل را در جمله داشته باشند؛ یعنی بسته به جایگاهی که در جمله پیدا می کنند نقش گرامری خاصی را (اسم یا فعل) پیدا می کنند. در مورد این نوع از کلمات باید توجه کنید که اگر کلمه مورد نظر نقش اسم را در جمله داشته باشد استرس در آن کلمه بر روی سیلاب اول دارد قرار می گیرد و اگر کلمه مورد نظر نقش فعل را در جمله داشته باشد استرس بر روی سیلاب دوم قرار می گیرد. مثال:

present /PRE-sent/ (به معنی کادو و در نقش اسمی)

present /pre-SENT/ (به معنی کادو دادن و در نقش فعلی)

export /EX-port/ (به معنی صادرات و یا کالای صادراتی در نقش اسمی)

export /ex-PORT/ (به معنی صادر کردن و در نقش فعلی)

suspect /SU-spect/ (به معنی شخص مشکوک و در نقش اسمی)

suspect /su-SPECT/ (به معنی مشکوک بودن و در نقش فعلی)

اگر توجه داشته باشید، می بینید که این قانون خود زیرمجموعه ای از دو قانون قبلی می باشد. نکته قابل توجه درباره تلفظ و ادای درست استرس در این نوع کلمات است که می تواند منجر به درک معنی درست جمله برای شنونده گردد. به عبارت دیگر اگر این قوانین به درستی رعایت نشوند باعث انتقال معنای نادرست و حتی سردرگمی شنونده در درک سخنان گوینده گردد. پس هر چند که رعایت استرس در تلفظ کلمات زبان انگلیسی به خودی خود حائز اهمیت می باشد، اما این مساله در مورد چنین کلماتی با دو نقش متفاوت در جمله می تواند به مراتب اهمیت بیشتری داشته باشد.  البته این قانون خود استثناهایی نیز دارد برای مثال کلمه respect هر چند که می تواند در هر دو جایگاه فعلی و اسمی در جمله ظاهر شود اما با این حال استرس آن فقط بر روی سیلاب دوم قرار می گیرد. 

۴ – کلمات ۳ سیلابی که به “er” و یا “ly” ختم می شوند 

قانون: کلماتی که دارای ۳ سیلاب باشند و آخرشان به “er” و یا “ly” ختم شود، استرس آنها اغلب بر روی سیلاب اول قرار می گیرد. مثال:

Examples:

orderly /OR-der-ly/

quietly /QUI-et-ly/

manager /MA-na-ger/

۵ – کلماتی که آخر آنها به “ic”، “sion” ، “tion” ختم می شود 

قانون: کلماتی که آخر آنها به “ic”، “sion” ، “tion” ختم می شود استرس آنها معمولا بر روی سیلاب یکی مانده به آخر قرار می گیرد. مثال:

creation /cre-A-tion/

commission /com-MI-ssion/

photographic /pho-to-GRA-phic/

بخش سوم مربوط به این پست (نکات و قوانین استرس در تلفظ زبان انگلیسی یا همان Word Stress Rules in English) را از اینجا بخوانید

بخش اول مربوط به این پست (نکات و قوانین استرس در تلفظ زبان انگلیسی یا همان Word Stress Rules in English) را از اینجا بخوانید

سایر نکات مربوط به استرس (Word Stress Rules in English) در زبان انگلیسی را از اینجا بخوانید.

برای مطالعه سایر پست های مربوط به تلفظ در زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*