پست آموزشی

English idiom: The final / last straw

The idiom which is going to be discussed here in this post is: The last straw, or the final straw so notice the following example to start understanding the meaning of this popular idiom: Juliet: Thanks God, after a long time we could pass our last exam today. Katy: You are right and I’m so Read more about English idiom: The final / last straw[…]

تصاویر

English Proverb: Actions speak louder than words

 Actions speak louder than words  The proverb which is going to be discussed here in this post related to a situation in which someone wants to do something but he / she talks about the action. Proverb #90 Actions speak louder than words Meaning: It is better to do something rather than just talking What Read more about English Proverb: Actions speak louder than words[…]

تصاویر

English Proverb: A bad workman always blames his tools

A bad workman always blames his tools  The proverb which is going to be discussed here in this post related to a situation in which someone who is supposed to do something perfect, will do something badly and he / she say’s it was not his fault doesn’t accept this lack of talent and skill, Read more about English Proverb: A bad workman always blames his tools[…]

تصاویر

English Proverb: Every cloud has a silver lining

Every cloud has a silver lining The proverb which is going to be discussed here in this post is related to a situation in which someone wants to say that there is a hope even for every bad situation. Let’s discuss about this famous proverb in English. Proverb #88 Every cloud has a silver lining Meaning: Read more about English Proverb: Every cloud has a silver lining[…]

پست آموزشی
پست آموزشی
پست آموزشی

اصطلاح “با شرایط خود را تطبیق دادن” در زبان انگلیسی

اصطلاح این پست ما که می خواهیم به بررسی آن بپردازیم عبارت اصطلاحی “Drastic times call for drastic measures” و یا “Desperate times call for desperate measures” می باشد و در واقع به موقعیتی مربوط می شود که بخواهیم به کسی بگوییم خود را مناسب با شرایط تطبیق دهد و یا با توجه به شرایط Read more about اصطلاح “با شرایط خود را تطبیق دادن” در زبان انگلیسی[…]

تصاویر

ضرب المثل “ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است” در زبان انگلیسی

در ادامه ی پست های مربوط به ضرب المثل های کاربردی زبان انگلیسی، در این پست به ضرب المثل “ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است” که یکی از ضرب المثل های کاربردی زبان فارسی است می پردازیم. این ضرب المثل در زبان انگلیسی معادل جالبی دارد و برای بیان چنین مفهومی از عبارت Read more about ضرب المثل “ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است” در زبان انگلیسی[…]

پست آموزشی
پست آموزشی

اصطلاح “Sing a different tune /song” در زبان انگلیسی

اصطلاح این پست ما، همچون اصطلاح قبلی ( اصطلاح “ساز مخالف زدن” در زبان انگلیسی) به ابراز مخالفت کسی با چیزی یا کس دیگری مربوط می شود. همانطور که در پست قبلی هم اشاره شد، کاربرد این اصطلاح در واقع به موقعیتی مربوط می شود که افرادی ایده ها و یا نظراتی را در ارتباط با Read more about اصطلاح “Sing a different tune /song” در زبان انگلیسی[…]