Home -> Vocabulary (page 2)

Vocabulary

You can the posts related to English Vocabulary learning

تفاوت معنا و کاربرد افعال See ، Look ،Watch

در این پست به تفاوت معنایی و کاربردی سه فعل See, Look, Watch در زبان انگلیسی می پردازیم. همانطور که می دانید هر سه فعل مورد اشاره در زبان انگلیسی دارای معانی مشابه و نزدیک به هم هستند اما تفاوت های کاربردی نسبتا مشخصی با هم دارند که عدم آگاهی از آنها باعث می شود که زبان آموز در انتخاب …

Read More »