اصطلاح “توپ در زمین کسی بودن” در زبان انگلیسی

اصطلاح “توپ در زمین کسی بودن” در زبان انگلیسی

زمانی که بخواید نحوه تصمیم گیری کسی را ببینید، توپ را به زمین او می اندازید تا ببینید چه تصمیمی می گیرد و یا اینکه واکنش او به این کار شما چه خواهد بود. اصطلاح “توپ در زمین کسی انداختن” یا ” توپ در زمین کسی بودن ” یکی از اصطلاحات کاربردی زبان فارسی است که در زبان انگلیسی نیز معادل جالبی دارد. برای درک بهتر این اصطلاح کاربردی در زبان فارسی و انگلیسی این مطلب را تا انتها همراهی کنید و در آخر با دیدن مثال های کاربردی مفهوم آن برای شما واضحتر خواهد شد: 

در این پست به بررسی اصطلاح اصطلاح “توپ در زمین کسی انداختن” یا ” توپ در زمین کسی بودن ” در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. مفهوم این اصطلاح کاربردی هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی به این معناست که با اتخاذ سیاستی مشخص، از نحوه ی تصمیم گیری کسی و یا خود تصمیم آن شخص مطلع خواهیم شد.  به مثال مکالمه ای زیر توجه کنید: 

Alex: The new manager is going to make a new decision about next year policies.

Alex’s wife: You need to have a ball is his court to know about this new policies and to be prepared about next steps.

الکس: مدیر جدید قصد دارد تصمیم جدیدی در مورد سیاست های سال آینده بگیرد.
همسر الکس: تو باید توپ را در زمین او بندازی تا از این سیاست های جدید و نیز گام های بعدی آگاه شوی.

همانطور که از مثال بالا مشاهده می کنید همسر الکس از او می خواهد برای اینکه الکس از نحوه تصمیم گیری و خود تصمیم مدیر جدید درباره مسائل مورد بحث آنها مطلع شود باید کاری بکند تا بتواند زودتر از زمان خود به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و به او می گوید باید کاری بکند یا تدبیری بیاندیشد که از این اطلاعات  آگاه شود. همسر الکس برای این منظور از اصطلاح “a ball is his court” استفاده کرده که دقیقا همان معنای “توپ در زمین کسی انداختن” را دارد. بنابراین:

Idiom #223

اصطلاح ۲۲۳:

The ball is in sb’s court 

توپ در زمین کسی بودن

توپ در زمین کسی انداختن

اصطلاح “توپ در زمین کسی بودن” در زبان انگلیسی
توپ تو زمین کسی بودن – The ball is in sb’s court – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

 

اصطلاح “The ball is in sb’s court ” در زبان انگلیسی بیشتر معنی “نوبت کسی یا چیزی بودن” است مثلا نوبت کسی در بازی و یا نوبت کسی برای صحبت کردن. معنای این اصطلاح در زبان انگلیسی را می توان از ظاهر آن تشخیص داد. واژه ی “توب” در این اصطلاح به توپ مورد استفاده در بازی تنیس اشاره دارد و خود این اصطلاح به این موضوع اشاره دارد که کسی که توپ در زمین اوست نوبت بازی و یا مسئولیت ادامه ی بازی نیز متوجه اوست؛ به عبارت دیگر توپ در زمین هر کدام از طرفین بازی تنیس باشد، نوبت آن طرف یا آن شخص است که بخواهد کاری انجام دهد و یا بازی را ادامه و به پیش ببرد.

اصطلاح “The ball is in sb’s court  در زبان انگلیسی می تواند دارای این معانی نیز باشد:

  • ابتکار عمل برای هر گونه اقدامی به کسی بستگی دارد
  • مسئولیت انجام هر گونه اقدامی به آن طرفی بستگی دارد که توپ در زمین آن طرف باشد.
  • این عبارت به شخصی اشاره دارد که مسئول حرکت بعدی باشد چه در کار و فعالیت، چه در بازی، و چه در هر رویدادی

ایده ی اصلی این اصطلاح و البته واژه ی استعاری بکار رفته در آن (ball) از ورزش هایی همچون بسکتبال، بدمینتون، و یا تنیس به وجود آمده است. زیرا در این ورزش ها از واژه ی “court” به معنای زمین ورز%

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

English idiom: Make a long story short

English idiom: Make a long story short

English idiom; Make a long story short The idiom that is going to be discussed …

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی