Home -> Idioms -> ضرب المثل “مرغ همسایه غازه” در زبان انگلیسی

ضرب المثل “مرغ همسایه غازه” در زبان انگلیسی

مرغ همسایه غازه – The grass is greener on the other side – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb
مرغ همسایه غازه – The grass is greener on the other side – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb

Proverb #79

ضرب المثل هفتاد و نهم:

The grass is always greener on the other side of the fence

The grass is (always) greener (on the other side)

The apples on the other side of the wall are the sweetest 

مرغ همسایه غازه

ترجمه تحت الفظی و ظاهری: چمن (همیشه)  (در طرف دیگر) سبزتر (و یا پرپشت تر) است. سیب ها در طرف دیگر دیوار شیرین تر هستند.

معادل فارسی: مرغ همسایه غازه

ضرب المثل “مرغ همسایه غازه” یکی از ضرب المثل های کاربردی زبان فارسی است و موارد زیر بخشی از معانی و مفاهیم این ضرب المثل می باشد:

 • چیزی که دیگران دارند نسبت به چیزهایی که ما داریم، با ارزش تر است
 • موفقیت های دیگران را برتر از موفقیت های خود بدانیم
 • آنچه که همسایه ها (دیگران) دارند بهتر و برتر از آن چیزی است که ما داریم
 • دیگران را برتر و بالاتر از خود بدانیم
 • عدم اعتماد به نفس
 • شکسته نفسی
 • کنایه از عدم آگاهی و دانایی
 • خود کم بینی و یا خود نابینی
 • نداشتن عزت نفس
 • بی احترامی به خود و داشته های خود
 • بزرگ بینی دیگران و داشته های آنها
 • احساس حقارت
 • پایین انگاشتن داشته های خود
 • بالا یا برتر دانستن دیگران و امکاناتی که دیگران در اختیار دارند

البته یک بیت شعر هم که معنا و مفهومی مشابه دارد در این زمینه استفاده می شود که می گویند:

نعمت ما به چشم همسایه           صد برابر فزون کند پایه

همانطور که مشاهده می کنید در زبان انگلیسی از عبارت اصطلاحی “The grass is always greener on the other side of the fence” و یا “The apples on the other side of the wall are the sweetest” برای بیان چنین مفهومی استفاده می شود که دقیقا همان معنا و مفهوم معادل فارسی خود را دارند. البته عبارت “The grass is always greener on the other side of the fence” در زبان انگلیسی در خیلی از مواقع به صورت خلاصه تر “The grass is greener on the other side” مورد استفاده قرار می گیرد.

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن به همراه چندین مثال مرتبط توجه کنید:

The grass is (always) greener

The grass is always greener on the other side of the fence:

Oxford:

Other people’s lives or situations always seem better than one’s own.

زندگی و موقعیت دیگران همیشه به نظر می رسد که بهتر از زندگی و موقعیت خودمان باشد.

Cambridge:

Something that you say that means that other people always seem to be in a better situation than you, although they may not be

چیزی که شما می گویید و بدان معنی است که دیگران همواره به نظر شما در وضعیت بهتری از شما هستند، اگر چه ممکن است اینجوری هم نباشد

Merriam-Webster: 

It is used to say that the things a person does not have always seem more appealing than the things he or she does have

از این عبارت برای این منظور استفاده می شود که بگوییم جذابیت چیزی را که کسی ندارد همیشه بیش از آن چیزی به نظر می رسد که واقعیت دارد.

Dictionary.com:

People are never satisfied with their own situation; they always think others have it better.

مردم هرگز از وضعیت خود راضی نیستند و همیشه فکر می کنند دیگران شرایطی بهتر از آنان دارند.

The free dictionary:

Other people’s circumstances or belongings always seem more desirable than one’s own.

موقعیت ها و دارایی های دیگران همیشه مطلوب تر از آن چیزی به نظر می رسد که ما خود داریم.

People always think they would be happier in a different set of circumstances. (Usually implies that the other circumstances really are not any better.)

مردم همیشه فکر می کنند که اگر در مجموعه ای متفاوت از شرایط قرار داشته باشند شادتر خواهند بود. (معمولا به این معنی است که شرایط دیگران واقعا بهتر از شرایط ما نیست.)

If you say the grass is always greener or the grass is always greener on the other side of the fence, you mean that other people often seem to be in a better situation than you, but in reality their situation may not be as good as it seems.

زمانی که می گویید چمن آن طرف همیشه سبزتر است (مرغ همسایه غازه)، شما منظورتان این است که به نظر می رسد دیگران در وضعیتی بهتر از شما قرار دارند، اما در واقع وضعیت آنها ممکن است آنچنان که به نظر می رسد خوب نباشد.

مرغ همسایه غازه – The grass is greener on the other side – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb
مرغ همسایه غازه – The grass is greener on the other side – ضرب المثل های انگلیسی – English Proverb

برای درک بیشتر این ضرب المثل به چند مثال توجه کنید:

Sometimes I think I will be happier if I live in the US, Oh you know the grass is always greener on the other side!

گاهی اوقات فکر می کنم اگر در ایالات متحده آمریکا زندگی کنم شادتر خواهم بود، آخه میدانید مرغ همسایه غازه!

Jessica: I don’t like my job as it is so tedious. I wish I had a better job like Beth.
Ava: But Beth always wishes she had the security of her old job. The grass is always greener on the other side of the fence!

جسیکا: من کارم را دوست ندارم چون خیلی خسته کننده است. من آرزو می کنم که شغل بهتری مانند بت داشتم.
آوا: اما بث همیشه آرزو می کرد که امنیت شغلی کار قدیمی اش را داشته باشد. مرغ همسایه غازه!

If you stop comparing your life to others and be more thankful in your life, you will definitely have a happier life! You know the grass is always greener on the other side.

اگر شما اینقدر زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید و در زندگی خود کمی بیشتر شکرگزار باشید، شما قطعا یک زندگی شادتری خواهید داشت! مرغ همسایه غازه.

I wish I could be more wealthier as my friend, but my mom always remember me that the grass is always greener on the other side.

من آرزو می کنم که مانند دوستم ثروتمندتر بودم، اما مادر من همیشه به من یادآوری می کند که مرغ همسایه غازه!

برای دیدن پست های مشابه و ضرب المثل های بیشتر، اینجا را کلیک کند.

و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*