اصطلاح “علف زیر پا سبز شدن” در زبان انگلیسی

علف زیر پا سبز شدن – Until the cows come home – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
علف زیر پا سبز شدن – Until the cows come home – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #172

اصطلاح ۱۷۲:

علف زیر پا سبز شدن

Until the cows come home

عبارت “علف زیر پا سبز شدن”  در زبان فارسی اصطلاحی به معنی “در انتظار ایستادن در جایی برای مدت زمان زیادی” می باشد. که معمولا بصورت ضرب المثل از قدیم ها استفاده شده و هنوز هم در زبان فارسی کاربرد زیادی دارد. معنای این عبارت را از آن جا می توان متوجه شد که “سبز شدن علف و یا به طور کلی گیاه، فرایندی زمانبر است و نیاز به گذشت زمان زیادی دارد. به همین دلیل کسی که این اصطلاح را استفاده می کند می خواهد به طور غیر مستقیم بگوید که مدت زمان زیادی را منتظر کاری یا چیزی بوده است.

معمولا در این اصطلاح معنای انتظار کشیدن به اجبار و بدون خواست طرف صورت می گیرد به همین دلیل کسی که این اصطلاح را استفاده می کند میخواهد به نوعی شکایت و اعتراض خود را به این انتظاری که کشیده و زمانی که برای آن صرف کرده نشان دهد.

در زبان انگلیسی نیز برای چنین مفهمومی دو معادل اصطلاحی کاربردی وجود دارد. که یکی از آنها عبارت اصطلاحی ” Till the cows come home” و دیگری ” Don’t let the grass grow under one’s feet” می باشد که اصطلاح دوم دقیقا معادل تحت الفظی این اصطلاح در زبان فارسی می باشد.

اصطلاح ” Till the cows come home” در واقع به معنای انتظار زیاد کشیدن برای انجام کاری می باشد؛ معنای این اصطلاح را از آنجا می توان فهمید که برگشت گله گاو از چرا به طویله معمولا فرایندی زمانبر بوده و باتوجه به اینکه گاو خود این کار را به اجبار انجام می دهد و تحت فشار صاحبش و یا چوپان مجبور می شود به طویله برگردد، می توان معنای اجبار را در آن دید. همانطور که در بالا به آن اشاره شد، اصطلاح دوم (Don’t let the grass grow under one’s feet) نیز دقیقا همان معنای تحت الفظی معادل فارسی را دارد و از طرف خواسته می شود که اجازه ندهد زیر پایش علف سبز شود و زمان کار مورد نظر بیش از حد طولانی گردد.

با توجه به مطالب فوق به معانی بکار رفته برای این اصطلاح در فرهنگ های لغات معتبر انگلیسی می پردازیم:

 

Till / until the cows come home:

For an indefinitely long time.

برای مدت زمان نامحدود.

Cambridge:For a very long time

برای مدت زمان طولانی

Collins: For a very long time; effectively for ever

برای مدت زمان طولانی، به طور موثر برای همیشه

Merriam -Webster: For a very long time

برای مدت زمان خیلی طولانی

مثال:

They have discussed together till the cows came home.

آنها آنقدر با هم جر و بحث کردند تا علف زیر پایشان سبز شد.

I can sit here and argue with you till the cows come home, but does it solve any problem?

من می توانم اینجا بنشینم و با شما بحث کنم تا علف زیر پایمان سبز شود اما آیا کار مشکلی را حل می کند؟

You can wait for the boss, until the cows come home, but I am so hungry and I need to eat something.

تو می تونی تا علف زیر پات سبز بشه، منتظر رئیس بمانی، اما من خیلی گرسنه ام و باید چیزی بخورم.

I can explain the possible explanations till the cows come home.

من می توانم تا (زمانی که) علف زیر پا سبز می شود توضیحات احتمالی را ارائه دهم.

The children was waiting in the car, while their mom was shopping till the cows come home.

بچه ها در ماشین آنقدر انتظار مادرشان را که مشغول خرید بو، کشیدند تا اینکه علف زیر پایشان سبز شد!

Don’t let the grass grow under one's feet - علف زیر پا سبز شدن – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
Don’t let the grass grow under one’s feet – علف زیر پا سبز شدن – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

اصطلاح دیگری که در زبان انگلیسی معادل عبارت اصطلاحی ” علف زیر پا سبز شدن ” می باشد در زیر به همراه توضیحات و مثال مربوطه توضیح داده شده است:

Don’t let the grass grow under one’s feet:

The American Heritage® Idioms Dictionary:

Act now, don’t delay. This expression alludes to waiting so long that grass can grow.

اجازه ندهید چمن زیر پای شما سبز شود:

اکنون عمل کنید، تاخیر نداشته باشید. این عبارت به طور ضمنی به انتظار مدت طولانی اشاره می کند.

مثال:

Write your applications today; don’t let the grass grow under your feet.

درخواست خود را امروز بنویسید اجازه ندهید که چمن زیر پای شما سبز شود.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*