خانه -> بایگانی برچسب ها: Vocabulary

بایگانی برچسب ها: Vocabulary

لغت ۳ و ۴ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴ Coincide / ˌkəʊɪnˈsʌɪd / Verb Occupy the same place in space; occupy the same time; correspond exactly; agree, be compatible; happen at the same time; agree; take up the same place, occur simultaneously, happen together, be concurrent, concur, coexis, correspond, agree, accord, concur, match, fit, be consistent, equate, harmonize, be compatible, dovetail, correlate   …

ادامه مطلب »

لغت ۱ و ۲ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۹ کتاب ۵۰۴ Unearth / ʌnˈəːθ / Verb Dig up; discover; find out, excavate; uncover, exhume, disinter, root out, unbury, find, come across, hit on, bring to light, expose, turn up, hunt out, nose out   The digging of the scientists unearthed a buried city. A plot to defraud* the investors was unearthed by the F.B.I. The …

ادامه مطلب »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

  لغت ۱۱ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Charity / ˈtʃarɪti / Noun Generous giving to the poor; institutions for helping the sick, the poor, or the helpless; kindness in judging people’s faults   A free hospital is a noble charity. The entire community is the beneficiary* of Henry’s charity. The hired hand was too proud to accept help or charity. …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Recede / rɪˈsiːd / Verb Go back; move back; slope backward; withdraw, retreat, draw back, go back/down, move back/away, withdraw, ebb, subside, abate, disappear from view, fade into the distance, be lost to view, diminish , decrease, dwindle, fade, abate, subside, ebb, wane As you ride past in a train, you have the unique* …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۲۳ Common Mistakes

معادل عبارت “به زندگى ادامه دادن با اتکا به چیزی ” را در زبان انگلیسی به صورت Live on نشان می دهیم و نه به صورت: Live from بنابراین: به زندگى ادامه دادن با اتکا به  … :  Live from ✓ Live on مثال: He lives from his brother’s money. ✓  He lives on his brother’s money. او با اتکا به …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Dejected / dɪˈdʒɛktɪd / Adjective In low spirits; sad, depressed, downcast, downhearted, despondent, disconsolate, dispirited, crestfallen, disheartened; depressed, crushed, desolate, heartbroken, in the doldrums, sad, unhappy, doleful, melancholy, miserable, woebegone, forlorn, wretched, glum, gloomy, blue, crestfallen, depressed, disconsolate, dispirited, down, downhearted, low, woebegone   His biography* related* that Edison was not dejected by failure. …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Tumult / ˈtjuːmʌlt / Noun Noise; uproar; violent* disturbance or disorder   The sailors’ voices were too feeble* to be heard above the tumult of the storm There was such a tumult in the halls we concluded* an accident had occurred. The dreaded* cry of a “Fire!” caused a tumult in the theater.   …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Swarm / swɔːm / Verb & Noun Group of insects flying or moving about together; crowd or great number; to fly or move about in great numbers, move about in one large mass; migrate or move to a new hive (of bees); teem, throng, be filled or crowded with, flock, collection, multitude, horde, host, …

ادامه مطلب »

لغت ۱ و ۲ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Biography / bʌɪˈɒɡrəfi / Noun The written story of a person’s life; the part of literature that consists of biographies, life story, account of a person’s life written by another person   Our teacher recommended* the biography of the architect* Frank Lloyd Wright. The reading of a biography gives a knowledge of people and …

ادامه مطلب »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴ Summit / ˈsʌmɪt / Noun & Verb Highest point; top, pinnacle, peak; greatest success, highest aspiration, highest level that can be reached; most important and influential government officials, crest, crown, apex, tip, cap, hilltop, height, pinnacle, zenith, climax, high point/spot, highlight, crowning glory, best, finest, nonpareil, meeting, negotiation, conference, talk(s), discussion.   We estimated* …

ادامه مطلب »