لغت ۹ و ۱۰ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Symbol – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Symbol – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۹ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Symbol / ˈsɪmb(ə)l / Noun – Verb

Something that stands for or represents something else

a) The statue outside the court building is considered* a symbol of justice.*
b) Symbols for God are prohibited* in their religion.
c) An olive branch is a symbol of peace.

 

(اسم – فعل) چیزی که نشانه یا نماینده ی چیز دیگری است، نشانه ، اشاره شاخص ، علامت اختصارى ، علامت تجسمى ، علامت ترسیمى ، نشان ، علامت ، نماد ، رمز ، اشاره ، سمبل ، مظهر

 

الف) مجسمه ی بیرون ساختمان دادگاه ، نماد و سمبل عدالت قلمداد می شود.
ب) سمبل ها و نماد های خدا در دین آنها منع شده است.
ج) شاخه ی زیتون نماد صلح است.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Statue: تندیس ، پیکره ، مجسمه ، هیکل ، تمثال ، پیکر سازى
 • Consider: رسیدگى کردن( به)، ملاحظه کردن ، تفکر کردن ، قلمداد کردن ، در نظر گرفتن
 • Justice: عدالت ، انصاف ، درستى ، دادگسترى
 • Prohibit: جلوگیرى کردن ، قدغن کردن ، منع کردن ، ممنوع کردن ، تحریم کردن ، نهى
 • Olive: زیتون ، درخت زیتون ، رنگ زیتونى
 • Peace: صلح وصفا ، سلامتى ، آشتى ، صلح ، آرامش

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: این که همون سَمبُل خودمون هست.

کدینگ۲: گل سُنبُل نماد عشق هست.

 

 

Authority – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Authority – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۰ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Authority / ɔːˈθɒrɪti / Noun

the right to command or enforce obedience; power delegated to another; an author or volume that may be appealed to in support of an action or belief, power, control, jurisdiction

a) No one should have the authority to dictate our career choice.
b) Today a monarch* does not have the authority he once enjoyed.
c) The Supreme Court is entrusted with the authority to interpret our Constitution.

 

(اسم) حق تحکم یا اعمال اطاعت، قدرتی که به دیگری واگذار می شود، مؤلف یا کتابی که می توان در تأیید یک عمل یا باور به آن استناد کرد، اقتدار، سلطان ، صلاحیت ، مقام ، قدرت ، توانایى ، اختیار ، اجازه ، اعتبار ، نفوذ ، نویسنده معتبر ، منبع صحیح و موثق ، (در جمع) اولیاء امور

 

الف) هیچ کس حق ندارد که انتخاب شغلی را به ما تحمیل کند.
ب) امروزه یک پادشاه، اقتداری را که زمانی از آن برخوردار بود، ندارد.
ج ) مسئولیت تفسیر قانون اساسی ما، به عهده ی دادگاه دیوان عالی است.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Dictate: دستور دادن ، دیکته کردن ، با صداى بلند خواندن ، امر کردن
 • Career: تخصص ، دوره ، مسیر ، مقام ، شغل ، حرفه
 • Monarch: سلطان ، پادشاه ، ملکه ، شهریار
 • Enjoy: لذت بردن ، برخوردارشدن از ، بهره مند شدن از ، دارا بودن ، برخوردارشدن
 • Supreme Court: دیوان عالى کشور
 • Entrust: واگذار کردن ، واگذارکردن ، بامانت سپردن
 • Interpret: تفسیر کردن ، ترجمه کردن ، ترجمه شفاهى کردن
 • Constitution: ساختمان ووضع طبیعى ، تشکیل ، تاسیس ، مشروطیت ، قانون اساسى ، نظام نامه

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱ : خیلی دقت کن ، آتو دادی دستش دیگه ، می خواد حکومت کنه.

کدینگ۲ : آتوریتی فرمانده یونان اقتدار خودش رو توی قرن ۲۱ از دست داد.

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*