اشتباهات رایج ۱۸ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم چیزی یا کسی را از بقیه موارد همسان آن جدا کنیم و یا به قولی بخواهیم استثا قائل شدن را نشان دهیم از لغت Except و یا Exception استفاده می کنیم و به همراه آن از حرف اضافه to نیز استفاده می کنیم. به عبارت دیگر عبارت “به استثنای … ” در زبان انگلیسی را به صورت

Exception to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Exception of

بنابراین:

به استثنای … : 

Exception of

✓   Exception to

مثال:

This is an exception of the rule.

✓ This is an exception to the rule.

این یک استثنا برای قانون می باشد.

نکته:

اگر قبل از expectation حرف اضافه with داشته باشیم، بعد از آن از حرف اضافه of استفاده می کنیم.

 مثال:

She liked all her subjects with the exception of physics.

او همه درس هاش به استثنای فیزیک را دوست داشت.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “عوض کردن با … ” در زبان انگلیسی را به صورت

Exchange for

نشان می دهیم و نه به صورت:

Exchange by

بنابراین:

عوض کردن با … : 

Exchange by

✓ Exchange for

مثال:

He exchanged his collection of matchboxes by some foreign stamps.

He exchanged his collection of matchboxes for some foreign stamps.

او کلکسیون مربوط به جعبه های کبریت خود را با چند تمبر خارجی عوض کرد.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “نمره ردی گرفتن از … ” یا “قبول نشدن از … ” در زبان انگلیسی را به صورت

Fail in

نشان می دهیم و نه به صورت:

Fail from

بنابراین:

 “نمره ردی گرفتن از … ” یا “قبول نشدن از … ” : 

Fail from

✓ Fail in

مثال:

Steven failed from math last year.

✓   Steven failed in math last year.

استیون پارسال از درس ریاضی افتاد (رد شد).

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

 

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*