اصطلاح “جلوی پاتو نگاه کن” در زبان انگلیسی

جلوی پاتو نگاه کن - Mind your step - مواظب جلوی پات باش - Watch your step - اصطلاحات زبان انگلیسی - English Idioms
جلوی پاتو نگاه کن – Mind your step – مواظب جلوی پات باش – Watch your step – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #209

اصطلاح ۲۰۹:

Mind your step

Watch your step

جلوی پاتو نگاه کن

مواظب جلوی پات باش

در زبان فارسی برای هشدار دادن به کسی در مورد وجود خطری در پیش رو یا جلوی شخص از عبارت “جلوی پاتو نگاه کن” و یا “مواظب جلوی پات باش” استفاده می شود که شخص با شنیدن این عبارت متوجه وجود خطری در جلوی خود می شود و با هوشیاری بیشتری برای گذر از آن خطر و یا آن مانع قدم بر می دارد. مثلا ممکن است در سر راه شخصی گودالی وجود داشته باشد که برای در امان ماندن از آن گودال به او این هشدار را بدهند و یا کسی که می خواهد از خیابان عبور کند و برای در امان ماندن از خطر احتمالی تصادف به او این هشدار را بدهند. به عبارت دیگر جلوی پا را نگاه کردن عبارتی هشداری است که شخص را به رعایت هوشیاری و آگاهی بیشتر وا می دارد.

در زبان انگلیسی از عبارت “Mind your step” و یا “Watch your step” برای بیان این مفهوم استفاده می شود که هر دو عبارت اصطلاحی معنا، مفهوم، و کاربردی مشابه با همان عبارت فارسی “جلوی پاتو نگاه کن” و یا “مواظب جلوی پات باش” دارند. تفاوتی که این دو عبارت اصطلاحی با هم دارند در این است اصطلاح “Mind your step” در زبان انگلیسی بریتانیایی (بریتیش) و اصطلاح “Watch your step” در زبان انگلیسی آمریکایی (امریکن) استفاده می شود. در این دو عبارت اصطلاحی زبان انگلیسی هر دو فعل Mind و Watch به معنی نگاه کردن، هوشیار بودن و مواظب بودن به کار می رود و بسیار عبارت کاربردی و رایجی در زبان انگلیسی می باشند.

برای درک بیشتر معنا و مفهوم این عبارت اصطلاحی به توضیحات چند دیکشنری در این مورد توجه کنید و در ادامه آن به مثال های مربوط در این زمینه نیز توجه کنید:

Mind your step

Watch your step

​Cambridge dictionary:

be careful about how you behave, or you will get into trouble

مراقب باشید که چگونه رفتار کنید، و یا ممکن است با مشکل مواجه شوید

Macmillan dictionary:

۱- to be careful when you are walking so that you do not slip or fall

۱- زمانی که در حال گام برداشتن هستید مراقب باشید به طوری که پای شما نلغزد و یا نیافتید

۲- Informal – It is used for saying that someone must be careful about what they are saying, or how they behave

۲- (عبارت اصطلاحی غیر رسمی) – از این عبارت برای گفتن این موضوع استفاده می شود که شخص باید در مورد آنچه که دیگران به او می گویند و یا با او برخورد می کنند مراقب باشد.

Collins dictionary:

phrase
If someone tells you to watch your step, they are warning you to be careful about how you behave or what you say so that you do not get into trouble.

عبارت اصطلاحی – اگر کسی به شما می گوید که جلوی پاتو نگاه کن، به شما هشدار می دهند که در مورد آنچه بر زبان می آورید و یا آنچه که رفتار می کنید مراقب باشید تا به دردسر نیافتید.

The free dictionary:

۱٫ Literally, to look where one is placing one’s foot while walking, running, hiking, etc.

۱- به معنای واقعی کلمه، به معنی نگاه کردن به جایی است که کسی در حال راه رفتن، پیاده روی، و غیره پای خود را در آنجا قرار می دهد.

۲٫ By extension, to be wary of or cautious about what one does while in a tense, dangerous, or delicate situation.

۲- عبارت بسط و گسترش یافته – مراقب بودن و یا احتیاط کردن در مورد آنچه که شخص در یک موقعیت و وضعیت سخت و خطرناک و حساس انجام می دهد.

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

She must watch her step with such high heels.

او با چنین کفش های پاشنه بلندی باید مواظب جلوی پای خود باشد.

They are going to get into trouble again if they don’t watch their steps.

اگر آنها مواظب جلوی پای خود نباشد دوباره با مشکل مواجه خواهند شد.

This trail isn’t protected very well by the park, so we need to mind his step.

این مسیر به خوبی توسط پارک محافظت نشده است، بنابراین ما باید مواظب جلوی پای خود باشیم.

He must mind his step now while he’s dealing with leaders from around the world.

او الان باید مواظب جلوی پای خود باشد زیرا در حال ارتباط با رهبرانی از سراسر جهان است.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی