Julia’s boyfriend – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۸)

درس هشتم مکالمه ویدویی Life Time
درس هشتم مکالمه ویدویی Life Time

قسمت اول مکالمه ویدیویی از فصل دوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning

در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time نحوه کار جولیا در Apex TV را مشاهده کردید، در این فصل جدید به ادامه داستان جولیا و همکارانش در شبکه Apex TV می پردازیم. در این قسمت می بینیم که جولیا با تیم رابطه ی کاریشان به صورت یک رابطه دوستانه درآمده و همکارانشان از این قضیه آگاه می شوند و ….

این ویدیو را ببینید و سپس به متن دیالوگ و ترجمه فارسی آن که در پائین تقدیم شما می گردد به دقت توجه کنید. باز تکرار می کنم پیشنهاد من این است که این ویدیو را چندین بار ببینید تا تلفظ و معنی کلمات و اصطلاحات به کار رفته در آن به طور کامل یاد بگیرید. هر جا با مشکل معنی جملات مواجه شدید به متن ترجمه شده مراجعه کنید تا این یادگیری بتواند حداکثر بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد.

قسمت قبلی (قسمت ۷) این مکالمه را در اینجا ببینید.

قسمت بعدی (قسمت ۹) این مکالمه را در اینجا ببینید.

 

متن دیالوگ و زیرنویس قسمت هشتم به همراه ترجمه آن:

Julia’s boyfriend

دوست پسر جولیا

Morning Julia.

صبح (بخیر) جولیا

Hi Rebecca.

سلام ربکا

Are you going away?

داری میری؟

I’m going to my parents for the weekend. My sister’s picking me up at quarter past 9.

من برای آخر هفته میرم پیش پدر و مادرم. خواهرم ساعت نه و ربع (۹:۱۵) میاد دنبالم و منو برمیداره

When you getting back?

کی برمیگردی؟

We’re having a big family dinner on Sunday evening. It’s my father’s birthday. So I’m going straight into work on Monday.

یکشنبه شب یک شام خانوادگی بزرگ داریم. تولد پدرم هست. بنابراین من دوشنبه مستقیما (از اونجا) میام سر کار.

You sound happy.

خوشحال به نظر میای

Do I? Perhaps I’m falling in love.

من؟ شاید (بخاطر اینه که ) دارم عاشق میشم. (این اصطلاحی برای بیان عاشق شدنه و به قول معروف به دام عشق افتادن است)

What?! Are you serious?

چی؟! جدی میگی؟

Yes, I think so

بله، اینجوری فکر می کنم

Who is it? What’s he like?

کیه؟ چجور آدمی هست (چه شکلیه)؟

Well he’s very good-looking and he’s got lovely eyes.

خب، خیلی خوش تیپه و چشمای دوست داشتنی داره.

What does he do? Come on, Julia.

او چه کار می کند (شغلش چیه)؟ بیخیال، جولیا.

Who is it?

او کیه؟

He works for a TV company.

او برای یک شرکت تلویزیونی کار می کند.

Really? Do I know him?

واقعا؟ من او را می شناسم؟

In fact, he’s probably on TV right now.

در واقع، او احتمالا در حال حاضر در تلویزیون است.

You’re watching the local weekend news on Apex TV. I’m Gary Fenton. It’s 9:15.

شما در حال تماشای اخبار محلی آخر هفته از تلویزیون (شبکه تلویزیونی) Apex هستید. من گری فنتون هستم و ساعت ۹:۱۵ است.

Gary?!

گری ؟!

Oh there’s Cindy. Bye Julia. See you on Monday.

اوه سیندیه (که اومده دنبالم). خداحافظ جولیا. دوشنبه می بینمت.

Gary?!

گری ؟!

Well, what you think? Oh!

خوب، چه فکر میکنی؟ آه!

On Saturday mornings Charlie and Molly Craddock usually go shopping, but they aren’t going shopping today. They’re doing something completely different. They’re walking around the local park, and they’re doing it backwards. Molly why are you walking around the park backwards?

در صبح روز شنبه، چارلی و مولی کراودک معمولا به خرید میرن، اما امروز نمیرن خرید. آنها کار کاملا متفاوتی انجام می دهند. آنها در اطراف پارک محلی راه می روند و آنها به سمت عقب (به صورت برعکس، راه) می روند. مولی چرا شما در اطراف پارک به سمت عقب می روید؟

We’re collecting money for local charities.

ما برای موسسات خیریه محلی، پول جمع آوری می کنیم.

Is it a difficult Charlie?

آیا چارلی کار سختی است؟

Not for us, because we practice.

نه برای ما (سخت نیست)، چون ما تمرین می کنیم.

We walk around our garden for two hours every day.

ما هر روز دو ساعت در اطراف باغ خودمان راه می رویم.

Backwards?

(به سمت) عقب؟

Of course!

البته!

It’s very easy you know.

می دانی که، (کاری) بسیار آسان است،

And, it’s great fun, oh

و خیلی خوش میگذره، آه

Oops!

وای!

[Music]

صدای موسیقی

Are you waiting for someone, Tim?

آیا منتظر کسی هستی، تیم؟

What? Oh yes. Ah, here she is.

چی؟ آه بله. آه، اینهاشش (اومد)

Hi

سلام

Hi Julia.

سلام جولیا

Hi Sean, how are you?

سلام شان، چطوری؟

Not too bad, I suppose.

من فکر می کنم خیلی بد نباشم.

The police are coming to see us this afternoon. Jason and Carly put soap powder in the neighbor’s fish pond yesterday.

پلیس امروز بعد از ظهر به دیدن ما می آید. جیسون و کارلی دیروز پودر صابون ریختن در حوض ماهیای همسایه.

Well good luck. We’re going into town.

خب موفق باشی. ما به شهر میریم.

Bye.

خدا حافظ.

Have a nice weekend.

آخر هفته ی خوبی داشته باشی.

[Music]

صدای موسیقی

 

She’s going out with someone and he works here.

او با کسی بیرون می رود که اینجا کار می کند.

Ooh, who is it?

اوه، اون کیه؟

Gary.

گری

No

نه

Yes

بله

[Laughter]

خندیدن

What’s she giggling about?

در مورد کی داره حرف میزنه؟ (در مورد کی حرف میزنی – یا به کی می خندی)

It’s Julia. You’ll never guess, but she’s going out with Gary.

در مورد جولیا است. شما (هرگز نمیتونید) حدس بزنید، اما او با گری بیرون می رود.

Nonsense Julia’s got more sense than that.

چرت و پرته، جولیا احساسات بهتر از این (حرفا) دارد.

It’s true she told me on Saturday.

این (حرفا) درسته (چونکه) او (خودش) شنبه به من گفت.

No, well, never mind that.

نه، خب بیخیالش.

What time am I meeting Frederick today?

من امروز چه ساعتی با فردریک (قرار) ملاقات دارم؟

Oh, he phoned to say that he can’t make it. Could you call him on his mobile? He’s at the House of Commons.

اوه، او زنگ زد که نمیتونه این کار رو انجام بده (نمیتونه به قرار برسه). می تونی با تلفن همراش تماس بگیری؟ او در مجلس عوام (انگلیس) است.

[Applause]

(تشویق و تمجید)

 

Look out! She’s coming.

مراقب باش! او داره میاد.

Hello Julia.

سلام جولیا

Oh, um, hi.

اوه ام، سلام.

[Music]

موسیقی

Oh Gary. Gary…

اوه گری گری …

Julia, are you doing anything this evening?

جولیا، امروز عصری کار نداری؟

Yes, I am. I’m going out.

چرا من میرم بیرون

Are you going out tomorrow, too?

فردا هم میری؟

No, I’m not. I’m staying in and watching a video with Rebecca.

نه نمیرم. من خونه میمونم و یک ویدیو با ربکا تماشا میکنم.

What about Wednesday?

در مورد چهارشنبه چطور؟

Look. What is this, Gary? What do you want?

چرا میپرسی، چی شده گری؟ چی میخوای؟

Oh, come on, Julia. Don’t be shy. I know your little secret.

اه، بیخیال جولیا. خجالت نکش. من راز کوچک تو را می دانم

Secret, what secret?

راز، چه رازی؟

You know.

خودت میدونی.

What do I know?

من چیو میدونم؟

Oh, come on, you know. Don’t you?

اه، بیخیال جولیا. خودت میدونی. نمیدونی؟

[Music]

صدای موسیقی

Thanks.

ممنون.

How was your weekend at your parents?

تعطیلات آخر هفته ات با والدین چطور بود؟

Don’t ask. They argued all the time and I got the usual lecture. “Why don’t you get a proper job like Cindy? She’s doing so well”.

(اصلا) نپرس. آنها تمام وقت با هم جروبحث میکردند و برای من سخنرانی معمولی داشتند (در آنجا). (که) “چرا کار درستی مثل سیندی انجام نمیدی؟ او به خوبی کار می کند”.

What about your weekend?

آخر هفته شما چطور بود؟

Well on Saturday morning I was with Tim and Wrigley Park. People do some funny things.

خوب شنبه صبح با Tim و Wrigley Park بودم. مردم چیزهای خنده دار زیادی انجام می دهند.

Yes, they do. Well I can’t stay here all day.

بله، (درسته) آنها اینجوری هستند. خوب من نمی توانم تمام روز را در اینجا بمانم.

And then Julia arrived and she and Tim…

و بعدش جولیا رسید و او و تیم …

Julia?

جولیا؟

Yeah, it seems they’re going out together. I didn’t know anything about it.

بله، به نظر می رسد آنها با یکدیگر بیرون میرن. من چیزی در موردش نمی دانستم.

Julia is going out with Tim? But …

جولیا با تیم بیرون می رود؟ ولی …

Rebecca!

ربکا!

[Music]

صدای موسیقی

[Music] [Applause]

[صدای موسیقی] [کف زدن]

 

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۴٫۵ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۹٫۴ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت خوب (۳۶۰P) و با حجم ۱۸٫۸ مگابایت

زمان ویدیو: ۰۰:۰۵:۰۲

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی