اشتباهات رایج ۱۶ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “متفاوت بودن از چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

Different from

نشان می دهیم و نه به صورت:

Different than

بنابراین:

متفاوت بودن از … : 

✓ Different from

Different than

مثال:

My book is different than yours.

My book is different from yours.

کتاب من متفاوت از کتاب تو است.

………………………………………………………………………………………………

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “نا امید شدن از چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

Disappointed by

یا

Disappointed at

یا

Disappointed about

نشان می دهیم و نه به صورت:

Disappointed from

بنابراین:

نا امید شدن از چیزی : 

Disappointed from

✓ Disappointed by

✓ Disappointed at

✓ Disappointed about

مثال:

Kate was disappointed from the low mark she got in the test.

✓ Kate was disappointed by/at/about the low mark she got in the test.

کیت از نمره ای که در امتحان گرفته بود بسیار نا امید شده بود.

………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “نا امید شدن از کسی” در زبان انگلیسی را به صورت

Disappointed in

یا

Disappointed with

نشان می دهیم و نه به صورت:

Disappointed from

بنابراین:

نا امید شدن از کسی : 

Disappointed from

✓ Disappointed in

✓ Disappointed with

مثال:

Jane was disappointed from her son.

✓ Jane was disappointed with/in her son.

جین از پسرش ناامید شده بود.

نکته:
قبل از انسان حرف اضافه with یا in استفاده می شود.
قبل از اشیا حرف اضافه by، about، و یا at استفاده می شود.
قبل از اسم مصدر (اسم ing دار) حرف اضافه at استفاده می شود.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*