Home -> Conversation -> The Future – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۶)

The Future – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۶)

درس شانزدهم آموزش مکالمه ویدویی Lifetime
درس شانزدهم آموزش مکالمه ویدویی Lifetime

قسمت شانزدهم مکالمه ویدیویی – The Future (آینده)

قسمت شانزدهم و یا همان قسمت دوم مکالمه ویدیویی از فصل سوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning

در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که جولیا خبر استخدام و امضای قرارداد همکاری خود در شبکه Apex TV را که تا بحال به عنوان یک کارآموز در آن مشغول به کار بود از مدیریش می گیرد و بسیار از این خبر خوشحال می شود و بخاطر حضور مهمان استرالیایی نمی تواند این خبر را به دوستاش بدهد. در این قسمت و در ادامه همان داستان های قبلی که فصل سوم این مجموعه با آن آغاز می شود برای خبر خوب جولیا که دوستانش می خواهند او را سورپرایز کنند داستان جالبی اتفاق می افتد که … 

این قسمت را ببینید که مدت زمان آن  ۶:۱۸ دقیقه می باشد. این ویدیو را چندین بار ببینید و به دقت به تلفظ کلمات و جملات بکار رفته در آن توجه کنید و هر جا با مشکل معنی جملات مواجه شدید به متن ترجمه شده مراجعه کنید تا این یادگیری بتواند حداکثر بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد. متن دیالوگ و ترجمه فارسی آن که در پائین تقدیم شما می گردد.

برای دیدن قسمت قبلی (قسمت ۱۵) این مکالمه، کلیک کنید.

برای دیدن قسمت بعدی (قسمت ۱۷) این مکالمه، کلیک کنید..

متن زیرنویس و فیلمنامه ی این قسمت:

The Future

آینده

This is Gary Fenton with the one o’clock news.
Severe weather has brought problems to many parts of Britain.
Heavy rain has caused floods in the South.
In the North strong winds have damaged buildings…
…and brought down electricity cables.
Many people in Scotland will be without electricity for several days.
The storms will slowly move northwards during the day…
…but it will stay very cold for the time of year.

من گری فنتون هستم وبا اخبار ساعت ۱ (در خدمت شما هسنم).
هوای طوفانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از نقاط بریتانیا به همراه داشته است. (توجه کنید که severe  در اینجا به معنی شدید و سخت می باشد و چون با weather ترکیب شده به صورت هوای خشن و طوفانی ترجمه می شود)
باران های سنگین باعث (بوجود آمدن) سیل در جنوب شده است.
در شمال تندبادها به ساختمان ها آسیب رسانده است …
.. و کابلهای برق را پایین آورده است.
بسیاری از مردم در اسکاتلند چند روز  را بدون برق خواهند بود.
طوفان به آرامی در طول روز به سمت شمال حرکت می کند …
… اما هوای (نسبتا) سردی برای موقع از سال مدت زمانی را ماندگار خواهد بود.

I can’t believe this weather.
It’s supposed to be summer.
Sean got soaked this morning.
A lorry drove through a huge puddle and sprayed water all over him.

من نمی توانم این هوا را باور کنم (باورم نمیشه چنین هوایی الان باشه).
قرار است تابستان باشد (مثلا تابستانه)
شان امروز صبح خیس شد.
یک کامیون از روی ی چاله بزرگ رد شد و آب را روی همه بدن او پاشید.

Poor Sean! Has he dried out yet?

بیچاره شان! آیا او تا الان خشک شده است؟

I hope so. We’re leaving to do another report in a few minutes.

امیدوارم. ما تا چند دقیقه دیگر برای تهیه یک گزارش میرویم.

Well, in two days time I’ll be on a warm, sunny beach…
…and it’ll be all barbies and surfboards.

خب من تا دو روز دیگر در یک ساحل گرم و آفتابی خواهم بود …
… و این همه باربی (در اینجا منظور از باربی زن شناگر است) و موج سواری (در ساحل) خواهد بود.

But it’s winter in Australia now, isn’t it?

اما الان در استرالیا زمستان است، مگر نه؟

Well, it’s nearly spring…
…but the weather’s pretty good there all year round, actually.

خب الان تقریبا بهار (شروع می شود) …
… اما در واقع در طول سال اطراف شما هوا خیلی خوب است.

Sounds great.

عالی به نظر میاد.

Oh, I like all the different kinds of weather that we have here.
It’s nice in autumn when the trees change colour…
…and in winter when it’s cold and frosty.
Anyway, I’d better go and call you a taxi.

اوه، من همه نوع آب و هوایی که در اینجا داریم را دوست دارم.
تغییر رنگ درختان در پاییز خیلی خوب است …
… و در زمستان وقتی هوا سرد و یخ زده می شود.
به هر حال، بهتر است من بروم و برای شما یک تاکسی بگیرم (زنگ بزنم تاکسی بگیرم).

I’ll give Alan a lift.
You’re going to the station, aren’t you It’s on my way?

من آلن را با خودم  (سر راه) می رسانم.
شما به ایستگاه می روید، آیا مسیر شما در راه من نیست؟

Thanks. I’ll just go and get my bags from Rebecca’s office.

تشکر. من فقط می روم و کیف هایم را از دفتر ربکا برمیدارم.

Thanks for everything.

برای همه چیز ممنونم.

Have a good trip, Alan.
And send us some of that Australian sunshine.

سفر خوبی داشته باشی آلن.
و ی کم از اون آفتاب استرالیا را به ما بفرست

You’re quite interested in Australia, aren’t you, Tim?

شما کاملا به استرالیا علاقه مند هستید، آیا شما نیستید، تیم؟

Yes.

بله.

Well, Kangaroo TV is expanding…
…and we’re going to need some new blood…
…particularly people with the kind of experience you’ve got.

خب شبکه ی تلویزیونی کانگارو تی وی در حال توسعه است …
… و ما به چند نیروی تازه نقس نیاز خواهیم داشت…
… به خصوص افرادی که تجربه ای مانند تجربه ی شما را دارند.

Sounds interesting.

جالب به نظر میاد.

Well, if you are interested, one of our directors, Isobel Mendoza…
…is going to be at the Intertel Conference in Amsterdam next month.
Perhaps you could arrange to meet her there.

خوب، اگر شما علاقه مند هستید، یکی از مدیران ما، (به نام) ایزوبل مندوزا …

… قرار است در کنفرانس اینترتل در آمستردام که در ماه آینده برگزار می شود حضور داشته باشد.

شاید شما بتوانید ترتیبی دهید که او را در آنجا ملاقات کنید.

Thanks. I might do that.

تشکر. من شاید این کار را انجام دهم.

But remember, Julia likes the British climate. Bye.

اما به یاد داشته باشید، جولیا آب و هوای بریتانیا را دوست دارد. خداحافظ.

Have a good trip. Bye.

سفر خوبی داشته باشید. خداحافظ.

I think it’s a good idea, don’t you?
Gary, shall we do something to celebrate Julia’s promotion?

فکر می کنم این یک ایده خوبی باشد، این طور نیست؟
گری، آیا ما باید کاری کنیم تا ترفیع جولیا را جشن بگیریم؟

Sure.

مطمئنا.

What about arranging a surprise dinner for her on Friday?

نظر شما در مورد برنامه ریزی برای شام سورپرایز کننده برای او در جمعه چیه؟

Why Friday?

چرا جمعه؟

She’s working late, so it will give us time to get things ready.
You aren’t doing anything, are you?
OK. So who’s going to do what?

او تا دیر وقت کار می کند، بنابراین (این موضوع) زمان (لازم) برای آماده شدن را در اختیار ما قرار می دهد.
شما هیچ کاری نمی کنید، آیا می کنید؟
خوب. پس چه کسی چه کاری انجام خواهد داد؟

I’ll cook my duck a l’orange.

من می توانم اردک را آماده کنم.

You can’t do that in a microwave, can you?

شما نمی توانید این کار را در مایکروویو انجام بدی، می توانید؟

Uh, people travel miles for my duck.

اه، مردم مایل ها برای (خوردن) اردک من می روند.

I’ll do the vegetables and a dessert.

من سبزیجات و یک دسر را آماده می کنم.

And I’ll get some champagne.

و من چند شامپاین می گیرم.

Yes, Tim

بله، تیم

I’d like to go to the Intertel Conference next month.
It’s in Amsterdam.

من می خواهم در ماه آینده به کنفرانس اینترتل بروم.
این (کنفرانس) در آمستردام است

Ah, yes – Frederick’s going to be one of the speakers there.
But I thought you didn’t like conferences.
You’ve always refused to go in the past.

آه بله – فردریک می خواهد یکی از سخنرانان آنجا باشد.
اما فکر می کردم تو کنفرانس ها را دوست نداشته باشی.
شما قبلا هیچوقت حاضر به رفتن (به کنفرانس ها) نبودید.

Well, yes, but I thought it might be a good idea to…
…you know, keep up with what’s going on in the business.

خوب، بله، اما فکر کردم ممکن است ایده خوبی باشد …
… که می دانید، با آنچه در کسب و کار در حال انجام است را دنبال کنی.

OK, but you’ll need to put in a formal request for funding.

خوب، اما شما نیاز به درخواست رسمی برای تأمین مالی هستید.

Right.

درسته.

Could you get the information…
…on the Intertel Conference in Amsterdam, please, Rebecca
I’d like to know who’s going to be there.

می توانید اطلاعات را بدست بیاورید …
… در مورد کنفرانس اینترتل در آمستردام لطفا ربکا
من می خواهم بدانم که چه کسی قرار است در آنجا باشد.

Gary, can you take your shoes off if you’re going to stand on the sofa?

گری، آیا می توانید کفش های خود را در بیاوری اگر میخوای روی مبل بایستی؟

Can someone get me that drawing pin?

کسی میتونه آن پونس رو به من بده؟

What?

چی؟

Aaarrgh!

آخ!

It’s all right. Gary’s found it.
Hello
Thanks, Ted.
She’s just left work…
…so she should be here in about twenty minutes.

درست شد گری آن را پیدا کرد.
سلام
ممنون، تد.
او درست همین الان از محل کار بیرون آمده است …
… بنابراین او باید حدود بیست دقیقه دیگر اینجا باشد.

It’s Julia Drake, isn’t it ?

شما جولیا دریک هستید، نه؟

Yes.

بله

Hello. I’m Zoe Pearce.
We’re going to be working together soon, I gather.

سلام. من زویی پیرس هستم
ما به زودی با هم کار می کنیم، من جمع می کنم.

Oh, you’re going to be the director…
…of that new series on the paranormal, aren’t you?

اوه، شما دارید مدیر میشید …
… برای آن سریال جدید در مورد موجودات ماوراء الطبیعه، نه؟

That’s right. Look, are you doing anything at the moment?

درسته، ببینم آیا شما الان در حال انجام کار (خاصی) هستید؟

No, I’m just on my way home.

نه، من فقط در راه من منزل هستم.

Would you like to go for a drink…
…or how about having a bite to eat somewhere?

آیا می خواهید بریم یک نوشیدنی بخوریم …
… و یا اینکه بریم کمی چیزی در جایی بخوریم؟

That would be great. It’ll save cooking.

این عالی خواهد بود. این (کار باعث میشه که من وقتم) برای آشپزی حفظ شود.

Good. I always like to get to know the people I’m going to work with.

خوبه. من همیشه دوست داشتم افرادی را که قصد دارم با آنها کار کنم، بشناسم.

She left work nearly two hours ago!

او تقریبا دو ساعت قبل محل کارش را ترک کرد!

I hope nothing’s happened to her.

امیدوارم اتفاقی برای او نیافتاده باشد.

My duck will be ruined if we don’t eat it soon.

اردک من اگر ما آن را به زودی نخوریم خراب خواهد شد.

And I’m starving. She must have gone somewhere after work.

و من دارم از گرسنگی میمیرم. او باید پس از کار جایی رفته باشد.

That was a very nice meal.
Yeah, I like this place. I came here with Tim once.

این یک وعده غذایی بسیار خوب بود.
بله، من این جا را دوست دارم. من یک بار با تیم به اینجا آمدم.

So, are you looking forward to your new job.
Yeah. It’s going to be great.

پس، دنبال کار جدیدت هستی.
بله حتما عالی خواهد بود.

Well, here’s to you, Julia. Congratulations.

خوب،  اینجا برای توست جولیا. مبارکا باشه.

Thanks.

ممنون.

لینک دانلود این ویدیو از آپارات با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۵٫۵۳ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۱۱ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت خوب (۳۶۰P) و با حجم ۲۲٫۳ مگابایت

زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۱۸

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

2 comments

  1. ممنونم از بابت مطالب مفیدتون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*