The visitor- مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۱۴)

درس چهاردهم مکالمه ویدویی Lifetime
درس چهاردهم مکالمه ویدویی Lifetime

قسمت چهاردهم مکالمه ویدیویی – The visitor (بازدید کننده)

قسمت چهاردهم و یا همان قسمت هفتم مکالمه ویدیویی از فصل دوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning

در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که رابطه جولیا و تیم به دلیل مشکلات کاری تیم تا حدود زیادی دچار مشکل شد و حتی آنها به دلیل مسائل کاری تیم که باعث می شد او نتواند به بعضی قرارهایش برسد از هم دور شده و در نهایت با هم قطع رابطه کردند. در این قسمت مشاهده می کنید که خواهر تیم برای انجام یک مصاحبه کاری از فرانکفورت به لندن و نزد تیم می آید. این حضور خواهر تیم در کنار او سوءتفاهم هایی را برای جولیا و همکاران به وجود می آورد که بهتر است خودتان آن را ببینید. این قسمت آخرین قسمت از سری دوم این سریال می باشد که مدت زمان آن  ۶:۰۸ دقیقه می باشد

این ویدیو را چندین بار ببینید و به دقت به تلفظ کلمات و جملات توجه کنید و هر جا با مشکل معنی جملات مواجه شدید به متن ترجمه شده مراجعه کنید تا این یادگیری بتواند حداکثر بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد. متن دیالوگ و ترجمه فارسی آن که در پائین تقدیم شما می گردد.

قسمت قبلی (قسمت ۱۳) این مکالمه را در اینجا ببینید.

قسمت بعدی (قسمت ۱۵) این مکالمه را در اینجا ببینید.

متن زیرنویس و فیلمنامه ی این قسمت:

The visitor

بازدید کننده

Tim Barnes. What? Where are you? Frankfurt? Oh, I’m sorry. I’m working today. No, it’s all right. I can change that. No, really. What time do you get to London? 10:45 OK. I’ll be there. See you later.

تیم برنز (هستم). چی؟ شما کجا هستید؟ فرانکفورت؟ اه متاسفم. من امروز کار می کنم. نه، باشه (اشکالی نداره). من می توانم آن را تغییر دهم. نه واقعا. چه زمانی به لندن می رسید؟ ۱۰:۴۵٫ خوب من آنجا خواهم بود. بعدا میبینمت.

Hi, Pete. It’s Tim. Sorry to bother you so early, but I’ve got a bit of a problem. Can you cover for me today? Cheers.

سلام، پیت، تیم هستم. ببخشید که (اینقدر) زود مزاحمت شدم، اما کمی مشکل دارم. آیا امروز می توانید پوشش من باشید (به جای من بری)؟ به خوشی و سلامتی. صدای موسیقی

[Music]

صدای موسیقی

 

What are you doing?

چه کار می کنی؟

I’ve just seen Tim.

من الان تیم را دیدم

I thought he was going in late today, but he seemed to be in a hurry.

فکر می کردم که او امروز دیر می رود (به سر کار)، اما به نظر می رسید که عجله داشت.

I suppose “something important” has come up.

من فکر می کنم “چیزی مهم” پیش آمده باشد.

How was your date with Gary?

دیدارت با گری چگونه بود؟

Oh, don’t ask.

اه، اصلا نپرس.

It’s great to see you.

خیلی خوشحالم میبینمت.

Lovely to see you too, Tim.

من هم از دیدنت عاشق شدم، (من هم از دیدنت خوشحال شدم) تیم.

But, what are you doing here?

اما شما اینجا چه کار می کنید؟

I’ve got an interview next week for a new job.

من هفته آینده یک مصاحبه برای یک شغل جدید دارم

Why didn’t you let me know before?

چرا قبلش به من خبر ندادی؟

I didn’t know myself until yesterday, and all the flights were fully booked. I was lucky to get this one. Anyway, I wanted to give you a surprise.

من تا دیروز خودم نمی دانستم و تمام پروازها به طور کامل رزرو شده بود. خوش شانس بودم که این یکی رو پیدا کردم. به هر حال من می خواستم سورپرایزت (متعجبت) کنم.

Well, you certainly did that. Now, what would you like to do today?

خوب، شما قطعا این کار را انجام دادی. حالا امروز میخواهی چکار کنی؟

I don’t know really. I’m a bit tired.

من واقعا نمی دانم. من کمی خسته هستم.

[Music]

صدای موسیقی

Where is it? Oh, I put it here yesterday, I know I did. Oh, no!

کجاست؟ اه من دیروز اینجا گذاشتم، می دونم من این کار را کردم. وای نه!

Julia, Julia. Come on now.

جولیا، جولیا. حالا بیا.

It’s OK. I’ll be all right.

اشکالی نداره. من خوب میشم.

You’ll have to sort things out with him, you know. You can’t go on like this. Do you want me to talk to him?

شما باید مشکلاتتون را با هم حل کنید، شما نمی توانید به این شکل پیش برید. آیا می خواهید من با او صحبت کنم؟

No, I’ll go and see him when we get home – if he’s there. Martha said he’s taking a few days off

نه، من میروم و وقتی به خانه می رسیم اگر آنجا باشد او را میبینیم – مارتا گفت که او چند روزی را مرخصی گرفته است. (عبارت Take off day یعنی مرخصی گرفتن و کار نکردن در روزی)

[Music]

صدای موسیقی

The man phoned again later on. So I said if I were you, I’d write a letter to the managing director, but he said …. What’s the matter?

این مرد بعدا دوباره زنگ زد. پس اگر من جای تو بودم، نامه ای به مدیر عامل می نوشتم، اما او گفت … چی شد؟

(عبارت what’s the matter به معنی “موضوع چیست” و “چه اتفاقی افتاده” می باشد)

[Music]

صدای موسیقی

I’ve had a really nice day.

من روز واقعا خوبی داشتم

Just a minute, Denise. I’ll introduce you to my neighbors.

فقط یک دقیقه، دنیس. من شما را به همسایه های خودم معرفی کنم.

Can it wait till tomorrow? I feel a bit tired now- jet lag

آیا میشه تا فردا صبر کنیم ؟ الان یک کمی احساس خستگی می کنم – jet lag  (گرفتم)

Jet Lag یک اختلال موقتی و آنی است که در نتیجه مسافرت هوایی طولانی مدت و گرسنگی و بی خوابی رخ می دهد.

  1. We can call it in to the wine bar tomorrow evening. I’m sure they’ll be there.

خوب. ما می توانیم آن را به فردا شب در بار مشروب فروشی موکول کنیم. من مطمئن هستم که آنها در آنجا خواهند بود.

Can I have a word, please?

آیا می توانم با شما حرف بزنم؟

Of course, Julia. What’s the problem?

البته جولیا. چه مشکلی دارید؟

Can I move to another department?

آیا می توانم به دپارتمان (بخش یا شعبه اداری) دیگری منتقل شوم؟

A transfer!? But why? You’re doing so well here.

انتقال!؟ اما چرا؟ شما اینجا خیلی خوب کار می کنید.

It’s, it’s personal.

این (موضوع) شخصی است.

Tim, I suppose. Haven’t you two made it up yet?

تیم، من فکر می کنم (به اون مربوط بشه). آیا تا الان دوتایی برای آن چاره ای پیدا نکرده اید؟

But you were made for each other. When you get to my age, you can see these things.

اما شما برای یکدیگر ساخته شده اید. وقتی به سن من رسیدید، می توانید این چیزها را مشاهده (تجربه) کنید.

Well, if you really want to transfer I’ll talk to Frederick when he gets back from Russia. But I’ll be sorry to lose you.

خوب، اگر شما واقعا میخواهید انتقال (به بخش دیگری) را می خواهید، وقتی فردریک از روسیه برگشت با او حرف می زنم. اما من که شما را از دست بدهم متاسف (و ناراحت) می شوم.

I’ll just go to the loo.

من می روم به توالت (زود بر می گردم).

Hi

سلام

Where’s your girlfriend?

دوست دخترت کجاست؟

What?

چی؟

It didn’t take you long to find one.

مدت زیادی طول نکشید تا یکی را پیدا کنی.

It didn’t take me long!? What about you?

برای من زیاد طولانی نشد !؟ تو چی؟

Last night you were kissing and cuddling him in the street.

دیشب شما در حال بوسیدن و در آغوش گرفتن او در خیابان بودی.

I wasn’t.

من نبودم.

You were. I went out to get a pizza and when I was coming back, I saw you.

تو بودی. من بیرون رفتم تا یک پیتزا بگیرم و وقتی که برمی گشتم شما را دیدم.

I wasn’t cuddling Gary. He had fallen over and twisted his ankle. I was helping him. Isn’t that right, Gary?

من گری را در آغوش نگرفتم. او افتاد و مچ پایش پیچید. من داشتم به او کمک می کردم. اینطور نیست گری؟

Well, I didn’t know.

خوب، من نمی دانستم.

I’m back. Are these your friends?

من برگشتم اینها دوستان شما هستند؟

Yes. Let me introduce everyone. This is um, Gary, Sean, Rebecca and Julia. This is Denise – my sister.

بله اجازه بدهید همه را معرفی کنم. این آه، گری، شان، ربکا و جولیا است. این هم دنیس، خواهر من است.

Hello.

سلام.

Hi.

سلام.

Your sister!? Your sister, why didn’t you say?

خواهر تو!؟ خواهر تو، چرا نگفتی؟

You didn’t give me a chance.

تو فرصتی به من ندادی.

There’s a free table over there.

یک میز خالی در آنجا هست.

So, what are you doing here?

پس اینجا چکار میکنید؟

لینک دانلود این ویدیو از آپارات با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۴٫۷۵ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۹٫۶۶ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت خوب (۳۶۰P) و با حجم ۲۰٫۴ مگابایت

زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۰۸

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی