And … action – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (٢)

آموزش مکالمه زبان انگلیسی – قسمت دوم – سریال بریتانیایی lifetime

درس دوم مکالمه ویدویی Life time
درس دوم مکالمه ویدویی Life time

قسمت دوم مکالمه ویدیویی

در قسمت اول از آموزش مکالمه ویدیویی از سری Life time، دیدیم که چگونه جولیا کار جدید خود را در Apex TV شروع کرد، در این قسمت ادامه آن را با هم میبینیم و متن مکالمه آن به همراه ترجمه فارسی در پائین تقدیم شما می گردد.

پیشنهاد ما این است که برای بهره وری و تاثیر آموزشی بیشتر این ویدیو، آن را چندین بار ببینید و به تلفظ و معنی لغات و عبارات به کار رفته در آن به دقت توجه کنید.

برای دیدن قسمت قبلی (قسمت ۱) این مکالمه، کلیک کنید.

برای دیدن قسمت بعدی (قسمت ۳) این مکالمه، کلیک کنید.

متن دیالوگ و زیرنویس قسمت دوم از این مجموعه آموزش مکالمه به همراه ترجمه آن:

No, I can’t make it today Ellie. I haven’t got time. I have to finish this programme, Ellie, Ellie!

نه، من نمی توانم آن را امروز انجام بدم الی. من وقت نداشتم. من باید این برنامه را تمام کنم، الی، الی!

Hi Tim. Good morning Julia. How nice to see you!

سلام تیم صبح بخیر جولیا. چقد خوبه که شما را می بینم!

Mrtha! Can you take a look at the diary for this week now?

مارثا! آیا می تونی به دفتر کارهای روزانه این هفته نگاهی بندازی؟

Oh! Yes. All right. Well, this morning you’re on the food programme. Then this afternoon you’ve got a meeting with Floyd and Hank. That’s at quarter to two. Then tomorrow you’ve got an appointment at the dentist’s in the morning at quarter past ten.

آه! بله خیلی خوب. خوب، امروز صبح شما در برنامه غذایی هستید. سپس بعد از ظهر شما یک ملاقات با فلوید و هانک دارید. اون ملاقات در ساعت یک ربع به سه است. سپس فردا صبح  در ساعت ۱۰:۱۵ وقت دندانپزشکی دارید.

Marvelous!

عجیب!

Then in the afternoon you’ve got a meeting with Fredrick.

سپس بعد از ظهر شما یک ملاقا با فردریک دارید.

Oh no, sorry. He can’t make it. He has to go to Paris.

آه نه، متاسفم او به آن جلسه نمی رسد. او باید به پاریس برود.

So is Tuesday afternoon free now?

پس سه شنبه بعد از ظهر آزاد است؟

No, you have to finish the Vudeocom report.

نه، شما باید گزارش Videocom را کامل کنید.

Oh, hi Julia.

اوه، سلام جولیا.

Then on Wednesday morning you’re at the Birmingham conference.

سپس صبح روز چهارشنبه شما در کنفرانس بیرمنگام هستید.

Martha, can I have a word?

مارتا، آیا می توانم یک کلمه باهات حرف بزنم؟

Yes, Tim. What is it?

بله، تیم. چی شده؟

I haven’t got an assistant for this afternoon, for the story about Carl Stalker. You know the windows guy.

من برای امروز بعد از ظهر دستیار ندارم، برای این داستان درباره کارل استاکر. (منظور همون) مرد پنجره ای (است) که می شناسی؟

Oh, yes. Well who have we got? Ah, Chloe’s away. Gita’s on holiday.

آه بله. خب ما چه کسی رو داریم؟ آه، کلو که دور است. گیتا هم در تعطیلات است.

And everybody else is busy. But I have to have an assistant.

و همه افراد مشغول هستند. اما من باید یک دستیار داشته باشم.

Can I do it? Can I be you assistant, Tim?

میتونم من انجامش بدم؟ من می توانم دستیار شما باشم، تیم؟

That’s an idea.

این (هم خودش) یک ایده است. 

She hasn’t got the experience, Martha.

او تجربه ای نداره، مارتا.

She has to learn.

او باید یاد بگیرد.

And there is nobody else.

و کس دیگه ای هم نیست . 

OK

باشه

See you later.

بعدا میبینمت.

So what’s the job about?

پس کار در چه موردی است؟

Wonderful windows. Can you believe it? New windows for just 500 pounds. And who’s this guy walker?

پنجره های شگفت انگیز. باورت میشه؟ پنجره های جدید فقط به قیمت ۵۰۰ پوند. و این یارو واکر کیه؟

Stalker. Carl stalker.

استاکر. کارل استاکر.

He’s the Managing Director of Wonderful Windows. And he’s got his customers’ money, but they haven’t got their windows. These are all letters from his customers. We have to leave at 1:30 sharp.

او مدیر عامل شرکت “Wonderful Windows” (به معنی پنجره های شگفت انگیز) است. و او پول مشتریاشو گرفته، اما آنها پنجره هاشونو نگرفتن. اینا همه ش نامه های مشتریای اونه. ما باید تند و سریع ساعت ۱:۳۰ راه بیوفتیم.

Jason’s in trouble at school again.

جیسون دوباره در مدرسه مشکل دارد.

Who’s Jason?

جیسون کیه؟

He’s my son.

اون پسرمه.

Oh, how many children have you got?

اوه، شما چند تا بچه دارید؟

Two, a son and a daughter.

دو تا، یک پسر و یک دختر.

What’s your daughter’s name?

اسم دخترتون چیه؟

Kylie. She’s 13. Jason’s 16. My wife Sharon…

کایلی ۱۳ سالشه. جیسون ۱۶ سالشه. همسرم شارون …

OK Julia, now you wait at the corner with one of these. Stalker’s got a blue Jaguar.

خب جولیا، حالا با یکی از اینها در گوشه ای وایسا. استاکر یک (ماشین) جگوار آبی دارد.

What does he look like?

او چه شکلی است؟

He’s quiet tall. He’s got short dark hair. When you see him, call me.

او کاملا بلندقد است و موهای کوتاه تیره رنگ دارد. وقتی او را دیدی، با من تماس بگیر.

Tim. Tim. Here he is.

تیم. تیم. او اینجاست.

A blue Jaguar, and …, oh no. It isn’t him. It’s a woman. And it isn’t a Jaguar. Sorry.

جگوار آبی، و …، آه نه. این او نیست. این یک زن است و این یک جگوار نیست. ببخشید.

Wait. Yes. He’s here. A blue jag, registration number S307 ABW.

وایسا. بله او اینجاست. یک جگوار آبی رنگ، با شماره پلاک S307 ABW.

Great. OK. Get ready Sean.

عالی. خب. شان آماده باش.

Mr. Stalker. I’m from Apex TV. Can I ask you some questions? What the … No, you can’t.

آقای استالکر من از شبکه تلویزیونی Apex هستم. می تونم ازتون ی سوال بپرسم؟ چی … نه، نمی تونید.

Where is your customers’ money, Mr. Stalker?

 پول مشتریاتون کجاست آقای استاکر؟

I’ve got nothing to say.

من چیزی برای گفتن ندارم.

Mr. Stalker, you and your wife have got a big house and an expensive car, but your customers have got nothing. Where is their money, Mr. Stalker?

آقای استاکر، شما و همسرتان یک خانه بزرگ و یک ماشین گرانقیمت دارید، اما مشتریان شما چیزی ندارند. پول آنها کجاست آقای استاکر؟

Look, go away and switch that thing off.

نگاه کن، برو دور شو و این چیزو خاموش کن.

Where is the money, Mr. Stalker?

پول کجاست آقای استاکر؟

Clear off!

برو پی کارت (ول کن)!

Are you all right, Sean?

آیا تو حالت خوبه، شان؟

Great, we’ve got him now. How about a drink? Oh, just a minute. What’s the time?

عالیه، ما او را هم اکنون داریم. با یه نوشیدنی چطورید؟ اوه، فقط یک دقیقه (وایسید). ساعت چنده؟

It’s half past seven.

(ساعت) هفت و نیمه.

Excuse me.

ببخشید.

If that’s Tim, I’m not here.

اگر تیم بود، بهش بگو من اینجا نیستم.

Hello.

سلام.

Hi, Rebeca. It’s Tim.

سلام ربکا، منم تیم.

Hi Tim. Er, Ellie’s not here.

سلام تیم. اه، الی اینجا نیست.

Oh, well, can you video the football match for me? I can’t back in time.

آه، خوب، آیا می توانی بازی فوتبال را برای من ضبط می کنی؟ من نمی توانم به موقع برگردم.

Yes, OK.

بله، خب.

Thanks Rebeca. See you later.

ممنون ربکا، بعدا میبینمت.

Yes. Bye, Tim.

بله خداحافظ، تیم. 

Ellie.

الی

Is Rebeca still at work?

آیا ربکا هنوز سر کار هستی؟

No, she’s at home.

نه، او در خانه است.

So, are you and Rebeca…

پس، شما و ربکا …

See you the usual place.

شما رو همون جای معمولی می بینم.

Yea, see you there.

بله، تو رو اونجا می بینم.

Sorry. Are Rebeca and I….?

ببخشید. ربکا و من …؟

Oh, nothing. Let’s go.

اوه، هیچی. بیا بریم.

لینک دانلود این ویدیوی آموزش مکالمه با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۶ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این ویدیوی آموزش مکالمه با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۱۲ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این ویدیوی آموزش مکالمه با کیفیت خوب (۳۶۰P) و با حجم ۲۱ مگابایت از آپارات

زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۱۶

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

10 tips to learn English faster

Even though many people think it would be hard to learn a new language, but …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی