خانه -> Blog -> Confusing Words 6

Confusing Words 6

Confusing Words 6

Adapt: /əˈdæpt/ to adjust
Mike quickly adapted to working 20 miles away from home.

Adept: /əˈdept/ skilled
Lucy is adept at speaking languages.

Adopt: /-ˈdɑːpt/ accept as your own
It was difficult to adopt only one puppy from the animal shelter.

Adapt: تطبیق دادن   

Adept: ماهر             

Adopt: پذیرفتن         

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*