اشتباهات رایج ۲۶ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای صفت”مفتخر” از لغت “Proud” و از عبارت صفتی “مفتخر به …” از همین صفت “Proud” به همراه حرف اضافه استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “of” است و نه “for”. از این رو عبارت “راضی بودن از چیزی” را به صورت

Proud of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Proud for

بنابراین:

مفتخر به …

× Proud for

✓ Proud of

مثال:

He’s very proud for his promotion.

He’s very proud of his promotion.

او خیلی مفتخر به ارتقای خودش است.

نکته:

برای عبارت take pride از حرف اضافه in استفاده می کنیم. مثال:

A craftsman takes a pride in his work.

هنرمند به کار خود افتخار می کند.

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای فعل “شادی کردن” و یا “خوشحالی کردن” از فعل “Rejoice” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “in” و “at” است و نه “for”. از این رو عبارت “شادی کردن برای چیزی” و یا “خوشحال بودن بابت چیزی را به صورت

Rejoice at 

یا

Rejoice in

نشان می دهیم و نه به صورت:

Rejoice for

بنابراین:

شادی کردن برای … 

یا

خوشحال بودن برای … 

Rejoice for

✓ Rejoice at

✓ Rejoice in

مثال:

× We rejoiced for her success.

We rejoiced at her success.

We rejoiced in her success

ما برای موفقیتش شادی کردیم.

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

 

در زبان انگلیسی برای عبارت “مرتبط بودن با چیزی” و یا “در ارتباط با چیزی” از لغت “Related” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “to” است و نه “with”. از این رو عبارت “مرتبط بودن با چیزی” و “در ارتباط با چیزی” را به صورت

Related to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Related with

بنابراین:

مرتبط بودن با … 

یا

در ارتباط با …

× Related with

✓ Related to

مثال:

Are you related with Simon in any way?

✓ Are you related to Simon in any way?

آیا شما هیچ ارتباطی با سایمون ندارید؟

نکته:
برای relation نیز از حرف اضافه to استفاده می کنیم.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی