اشتباهات رایج ۹ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معنی “خو گرفته به چیزی” در زبان انگلیسی: 

✓ Accustomed to 
Accustomed with

مثال:

I’m accustomed with hot weather.

 I’m accustomed to hot weather.

من به هوای گرم خو گرفته ام – (من به هوای گرم عادت دارم)

نکته:

برای معادل عبارت خوگرفته غیر از “Accustomed to” می توان از “used to” نیز استفاده کرد. 

…………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معنی “ترسیده از چیزی” در زبان انگلیسی: 

Afraid of ✓
Afraid from

ترسیده از …

مثال:

Laura is afraid from the dog.

Laura is afraid of the dog.

لورا از سگ ترسیده بود.

…………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معنی “نشانه گیری کردن به سمت چیزی” در زبان انگلیسی: 

✓   Aim at
Aimed on
Aimed against

مثال:

She aimed on (or against) the target.

✓ She aimed at the target.

او به سمت هدف نشانه گیری کرده است.

نکته:

حرف اضافه “at” به همراه فعل به معنی تعیین مسیر (به سمت هدف) می باشد.

چند مثال:

پرتاب کردن به سمت… throw at
سرزنش کردن کسی shout at
شلیک کردن به سمت… fire at
تیراندازى کردن به سمت… shoot at

…………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*