اشتباه رایج در استفاده از Tremble (لرزیدن)

لرزیدن – Tremble – اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – Common Mistakes in English
لرزیدن – Tremble – اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – Common Mistakes in English

Common Mistakes in English 39

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ۳۹

در این پست در مورد واژه “Tremble” به معنی “لرزیدن” چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر این واژه در ذهن شما کمک کند.

واژه ی “Tremble” از لحاظ گرامری دو نقش فعل و اسم را دارد. معنی Tremble در دیکشنری فارسی و انگلیسی بصورت زیر آمده است

Tremble: 

لرزیدن ، مرتعش شدن ، لرزه ، ارتعاش ، ترساندن ، لرزاندن ، مرتعش ساختن ، رعشه

Tremble: / ˈtrɛmb(ə)l/

  Verb
Shake, shake like a leaf, quiver, twitch; quaver, waver. 
e.g. Joe’s hands were trembling. 
Shake, shudder, judder, wobble, rock, vibrate, move, sway, totter, teeter. 
e.g. The entire building trembled. 
Be afraid, be frightened, be apprehensive, worry, shake in one’s shoes; quail, shrink, blench; informal be in a blue funk, be all of a tremble.
e.g. She trembled at the thought of what he had in store for her.
 Noun  
Tremor, shake, shakiness, trembling, quiver, twitch.
e.g. The slight tremble in her hands:
Source: Oxford
لرزیدن – Tremble – اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – Common Mistakes in English
لرزیدن – Tremble – اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – Common Mistakes in English

نکته مهمی که در این پست بیشتر روی آن تاکید داریم به کاربرد این واژه در موقعیتی مربوط می شود که بخواهیم لرزیدن کسی یا چیزی را از چیز دیگری بیان کنیم. همانطور که می دانید برای بیان چنین مفهومی باید از حرف اضافه استفاده کنیم. خیلی از افرادی که می خواهند این مفهوم را بر زبان بیاوردند از حرف اضافه from استفاده می کنند در حالکه حرف اضافه درست و متناسب برای این فعل جهت بیان چنین منظومی  with است که برخی به اشتباه از حرف اضافه from استفاده می کنند که باید بسیار دقت کنید که مرتکب چنین اشتباهی نشوید. پس بنابراین:

لرزیدن از … :

× Tremble from 

Tremble with

برای درک بهتر این موضوع به چند مثال در این زمینه توجه کنید:

× The boy was trembling from cold.

 The boy was trembling with cold.

پسر داشت از سرما می لرزید (لرزیدن پسر از سرما بود).

× We were trembling from the stress we had due to our exam.

We were trembling  with the stress we had due to our exam.

ما با استرسی که به خاطر امتحانمان داشتیم می لرزیدیم.

× All the passengers were trembling from the cold weather while their bus had a flat tire.

All the passengers were trembling with the cold weather while their bus had a flat tire.

در حالی که اتوبوس مسافران پنچر شده بوده، همه ی آنها از سرمای هوا به خود می لرزیدند.

نکته:
برای فعل های shake و shiver که معنی تقریبا مشابهی با فعل tremble دارند نیز از حرف اضافه with استفاده می شود. مثال:

The thief was shaking with fear.

دزد از ترس به خود می لرزید.

The poor man was shivering with cold weather while it was snowing outside.

مرد فقیر (بیچاره) در حالی که در بیرون برف می بارید از سرما به خود می لرزید.

 

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*