اشتباهات رایج ۲۷ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای فعل”توبه کردن” و یا “پشیمان شدن” از چیزی، از فعل “Repent” به همراه حرف اضافه استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “of” است و نه “from”. از این رو عبارت “توبه کردن از چیزی” و یا “پشیمان شدن از چیزی” را به صورت

Repent of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Repent from

بنابراین:

توبه کردن از …

پشیمان شدن از … 

× Repent from

✓ Repent of

مثال:

He repented from his crime.

  He repented of his crime.

او از جنایتی که مرتکب شده، پشیمان است.

نکته:

Repentance که اسم می باشد حرف اضافه for می گیرد. مثال:

He feels repentance for his sin.

او از گناهش احساس پشیمانی می کند.

 

CM_75
CM_75

در زبان انگلیسی برای صفت”راضی” یا “خوشنود” از صفت”Satisfied” استفاده می شود، و برای عبارت “راضی از” یا “خوشنود از” به همراه صفت “Satisfied” از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “with” است و نه “from”. از این رو عبارت “راضی از” یا “خوشنود از” چیزی را به صورت

Satisfied with

نشان می دهیم و نه به صورت:

Satisfied from

بنابراین:

راضی از …

یا

خوشنود از …

Satisfied from

✓ Satisfied with

مثال:

× Are you satisfied from your marks?

✓ Are you satisfied with your marks?

آیا شما از نمره هاتون راضی هستید.

نکته:

برای صفات زیر نیز با کاربرد مشابه از حرف اضافه with استفاده می کنیم:

content with – راضی از 

delighted with – خوشحال از

unhappy with – ناراحت از

happy with – شاد از 

displeased with – ناخوشایند از

dissatisfied with – ناخرسند از 

disgusted with – منزجر از

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای عبارت “مشابه با چیزی” از لغت “Similar” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “to” است و نه “with”. از این رو عبارت “مشابه با چیزی” را به صورت

Similar to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Similar with

بنابراین:

مشابه با …

× Similar with

✓ Similar to

مثال:

Your house is similar with mine.

✓ Your house is similar to mine.

خانه شما مشابه خانه من است.

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*