اشتباهات رایج ۱۴ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “شامل چیزی بودن” در زبان انگلیسی را به صورت

Consist of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Consist from

بنابراین:

شامل بودن : 

 ✓ Consist of

Consist from

مثال:

A year consists from twelve months.

✓ A year consists of twelve months.

یک سال شامل دوازده ماه است.

نکته:

دقت کنید که از فعل Consist به شکل مجهول استفاده نکنید.

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “پوشیده شدن با …” در زبان انگلیسی را به صورت

Covered with

و یا

Covered in

نشان می دهیم و نه به صورت:

Covered by

بنابراین:

پوشیده شدن با … : 

 ✓ Covered with

 ✓ Covered in

Covered by

مثال:

 The mountains are covered by snow.

 ✓ The mountains are covered with snow.

✓ The mountains are covered in snow.

کوه ها پوشیده از برف هستند.

…………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “بهبودى یافتن از چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت

Cure of   ✓

نشان می دهیم و نه به صورت

Cure from

بنابراین:

بهبودى یافتن از … : 

   ✓ Cure of

Cure from

مثال:

The man was cured from his illness.

 ✓  The man was cured of his illness.

مرد از بیماری اش نجات (بهبودی) یافت.

نکته:

دقت کنید که در مثال فوق cure در نقش فعلی دارد، ولی اگر در نقش اسم ظاهر گردد می تواند حرف اضافه for با آن استفاده شود. مثال:

  There is no cure for that disease.

هیچ درمانی برای آن بیماری وجود ندارد.

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی