لغت ۷ و ۸ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

لغت 7 درس 21 کتاب 504 - Dilemma
لغت ۷ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ – Dilemma

لغت ۷ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

Dilemma / dɪˈlɛmə, – dʌɪ- /

Situation requiring a choice between two evils; a difficult choice; difficult situation, difficult decision (Noun)

 1. It is sensible not to panic* in the face of a dilemma.
 2. Lottie faced the dilemma of whether to approve of the operation or not.
 3. In “The Lady or the Tiger,” the hero had the dilemma of which door to open.

 

موقعیتی که نیازمند انتخاب بین دو چیز بد است، یک انتخاب دشوار، مسئله غامض، معماى غیر قابل حل، وضع دشوار (اسم)

 

الف) عاقلانه این است که در رویارویی با یک معضل نترسیم.

ب) «لتی » بر سر دو راهی قبول یا عدم قبول عمل جراحی قرار گرفت.

ج) در داستان « بانو یا ببر » قهرمان داستان در دوراهی بود که کدام در باز کند.

 

یادآوری:

 • ” sensible ” به معنی ” قابل درک – قابل حس – معقول – محسوس – مشهود – بارز ” است.
 • ” panic” به معنی ” ترس– دهشت – وحشت ” است.
 • ” whether ” به معنی ” آیا – خواه – چه ” است.
 • ” operation” به معنی ” عمل جراحى ” است.
 • ” hero” به معنی ” پهلوان – قهرمان داستان ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: رضاخان برای دیلا خانم یک انتخاب دشوار بود.

کدینگ۲: کوچ کردن برای ایل ما یک انتخاب دشوار است.

کدینگ۳: دل ما گرفته از دوراهی غم.

 

لغت 8 درس 21 کتاب 504 - Detour
لغت ۸ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ – Detour

لغت ۸ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

Detour / ˈdiːtʊə /

A roundabout way, go by an indirect way (Noun & Verb)

 1. Pop was uneasy* about taking the detour in this strange town.
 2. In order to evade* city traffic, Anthony took a detour.
 3. The detour took us ten miles off our course.

یک مسیر انحرافی، جاده یا مسیر انحرافى (اسم & فعل)

 

الف) «پاپ » در باره عبور از جاده فرعی در این شهر غریب نگران بود.

ب) «آنتونی » برای فرار از ترافیک شهر، از جاده فرعی رفت.

ج) جاده فرعی، مسیر ما را ده مایل کوتاه تر کرد.

 

یادآوری:

 • ” uneasy ” به معنی ” ناراحت – مضطرب – پریشان خیال ” است.
 • ” strange” به معنی ” ناشناس – بیگانه – خارجى – غریبه – عجیب ” است.
 • ” evade ” به معنی ” طفره زدن – گریز زدن ” است.
 • ” take off” به معنی ” جهش کردن – کندن – برداشتن – پرواز کردن هواپیما – کم کردن ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: دیکتاتورها همیشه مسیرهای انحرافی رو انتخاب می کنن.

کدینگ۲: مسیر انحرافی رو انتخاب کردی پلیس دید تو رو.

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*