Home -> Blog -> Underestimate -504-10-9

Underestimate -504-10-9

Underestimate

لغت نهم از درس ۱۰ کتاب ۵۰۴

……………………………..

Underestimate / ‚ʌndə(r)’estɪmeɪt /

Set too low a value, amount, or rate; underrate, undervalue

  1. I admit that I underestimated the power in the bulky* fighter’s frame.
  2. Undoubtedly* the boss underestimated his employee’s* ability to work hard.
  3. The value of our house was underestimated by at least two thousand dollars.

 

دست کم گرفتن

  1. اعتراف می کنم که نیروی استخوان بندی مبارز غول پیکر را دست کم گرفتم.
  2. بی تردید رئیس توانایی کارمندش را در سخت کار کردن دست کم گرفت.
  3. قیمت خانه ما حداقل دو هزار دلار کمتر برآورد شد.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: آندرس اینیستا(بازیکن بارسلونا) رو نباید دست کم گرفت، چون فوتبالیست خیلی حرفه ای است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*