نکات تلفظی زبان انگلیسی ۵ Pronunciation Tips in English

Pronouncing Vowels

Vowels are a little tougher to read than consonants because they have so many different sounds. It would be so useful for English learner to learn all the different sounds because he / she will find it much easier to pronounce English words correctly.

Some of the differences which are related to pronouncing vowels are very slight, and some are big. Also the English learner should keep it in mind that some dictionaries have different symbols for vowel sounds.

Below are the different pronunciations of English vowels. We have included one or two of the most common symbols for each sound in different dictionaries. The symbols which are used, depend on the dictionary you use.

Here is a quick rule of thumb:

 • A line above a letter means you say its name.
 • A small v or nothing above a letter means it is a short sound.
 • Two dots above a letter means it is a long sound.

The letter a

 • ă or a like what is pronounced in cat or bag. This is a short ah sound.
 • ā like in stray or may. This is pronounced like the letter’s name, ay.
 • ä like in father or car. This is a longer uhh sound, like the sound you would make when you show the doctor your throat.

The letter e

 • ĕ or e like in pet or bet. This is pronounced like a short eh.

The letter i

 • ĭ or i like in sit or gin. This sounds like a grunt, a short eeh sound made in the back of the throat.
 • ī like in pie or by Say this the way you would say name of the letter i.

The letter o

 • ŏ or ä like in mop or bog.This is a similar sound to the a in father, a long “uhh” sound. (Some dictionaries see it as the same sound).
 • ō like in toe or go. Say this as you would say the name of the letter o.
 • ô like in paw or caught. This is the kind of sound you would say if something is cute, “aww.”

The letter u

 • ŭ like in cut or rug This is a short uh sound.
 • yü like in youth or June  Say this as you might say the letter u.

All the vowels

There is one sound all the vowels make. Here it is:

ə like in about, item. This is a sound somewhere in between ŭ and ă. It is a short uh sound. It might be difficult to hear at first, so practice saying these words out loud and try to see the difference between these and other words using these letters.

Is it hard to remember all these points while reading and pronouncing different words and sentences? So here is key point for you to make this remembering much easier.

   • If the word has a vowel, consonant, vowel pattern, say the first vowel’s name.

   e.g. cute ( which u  is a vowel, t  is a consonant, e  is a vowel in this word) the first vowel should be pronounced  like the letter name of u “/u/”.

Of course always there would be some exceptions and other rules. If you look at the pronunciation guide for new words, you will understand the different rules and patterns.

Click here to read next part of this article.

Click here to read previous part of this article.

تلفظ حروف صدادار - Pronouncing Vowels
تلفظ حروف صدادار – Pronouncing Vowels

تلفظ حروف صدادار

خواندن و تلفظ حروف صدادار نسبت به حروف صامت کمی سخت تر می باشد زیرا آنها دارای صداهای متفاوتی می باشند. یادگیری تمام صداهای مختلف برای زبان آموز بسیار مفید خواهد بود زیرا زبان آموز متوجه خواهد شد که در این حالت تلفظ درست کلمات زبان انگلیسی راحت تر خواهد بود.

برخی از تفاوت های مربوط به تلفظ حروف صدادار بسیار جزئی، و برخی دیگر بسیار بیشتر می باشد. همچنین زبان آموز باید این مساله را به یاد داشته باشد که برخی از لغت نامه و فرهنگ لغت ها دارای نمادهای تلفظی مختلف برای نشان دادن صداهای مربوط به حروف صدادار می باشند.

تلفظ های مختلف مربوط به حروف صدادار زبان انگلیسی در زیر آورده شده است. ما برای هر صدا یک یا دو مورد از رایجترین نمادهای تلفظی مورد استفاده در دیکشنری های مختلف را برای شما آورده ایم. هر نماد تلفظی که مورد استفاده قرار می گیرد به نوع دیکشنری و فرهنگ لغتی بستگی دارد که مورد استفاده قرار گرفته است.

قانون کلی و سریع انگشت شصت مربوط به نمادهای تلفظی:

 • اگر در بالای حرفی خط وجود داشته باشد به این معنی است که شما نام آن حرف را می گویید.
 • اگر در بالای حرف، هیچ علامتی وجود نداشت و یا فقط یک حرف v کوچک وجود داشت، به معنی صدای کوتاه است.
 • اگر در بالای حرفی دو نقطه وجود داشته باشد به معنی صدای کشیده است.

حرف a

 • ă یا a : صدایی که در کلماتی همچون cat و bag وجود دارد و شبیه به صدای “اَه” کوتاه تلفظ می شود.
 • ā :صدایی که در کلماتی همچون stay و may وجود دارد و شبیه نام حرف (اِی) تلفظ می شود.
 • ā :صدایی که در کلماتی همچون car و father وجود دارد و صدای کشیده ای شبیه به “uhh” دارد همانند موقعی که پزشک می خواهد گلوی شما را معاینه کند و صدایی که شما در زمان بازکردن دهانتان تولید می کنید.

حرف e

 • ĕ یا e : صدایی که در کلماتی همچون bet و pet وجود دارد و با صدایی که شبیه به “اِه” کوتاه دارد تلفظ می شود.

حرف i

 • ĭ یا i : صدایی که در کلماتی همچون sit و gin وجود دارد و شبیه به صدای خرخر کردن می باشد. این صدا در پشت گلو ساخته و به صورت”eeh” کوتاه تلفظ می شود.
 • ī: صدایی که در کلماتی همچون pie و by وجود دارد و شبیه نام خود این حرف در الفبا (آی) تلفظ می شود.

حرف o

 • ŏ یا ä : صدایی که در کلماتی همچون mop و bog وجود دارد و شبیه به صدای a در کلمه father و به صورت صدای “uhh” تلفظ می شود. ( در برخی فرهنگ لغت ها این دو صدای نزدیک به هم را یکی می دانند.)
 • ō: صدایی که در کلماتی همچون toe و go وجود دارد و شبیه نام خود این حرف در الفبا (اَو) تلفظ می شود.
 • ô: صدایی که در کلماتی همچون paw و caught وجود دارد . این صدا همان صدایی است که در زبان انگلیسی وقتی کسی طعم شیرینی را می چشد چنین صدایی را به صورت “aww” ادا می شود.

حرف u

 • ŭ: صدایی که در کلماتی همچون cut و rug وجود دارد و یک صدای کوتاه مانند “آه” می باشد.
 • : صدایی که در کلماتی همچون youth وJune  وجود دارد و شبیه نام خود این حرف در الفبا (یو) تلفظ می شود.

 

همه حروف صدادار

در بین همه حروف صدادار صدایی وجود دارد و آن این است:

 • ə: صدایی که در کلماتی همچون about، itemوجود دارد. این صدا در بین ŭ و ă قرار می گیرد و در فاصله بین این دو صدا تلفظ می شود و صدای کوتاه “آه” می باشد. ممکن است در ابتدا شنیدن این صدا سخت باشد، بنابراین سعی کنید نحوه تلفظ و ادای این صداها را به خوبی تمرین کنید و آنها را با صدای بلند بر زبان برانید و سعی کنید تفاوت بین این دو کلمات و کلمات دیگری که از همان حرف استفاده می کنند را به خوبی ببینید.

آیا به خاطر آوردن همه این نکات در هنگام خواندن و تلفظ کلمات و جملات متفاوت برای شما سخت می باشد؟ در اینجا نکته کلیدی به خاطر سپردن این نکات ارائه شده که کار شما را بسیار ساده تر می کند:

 • اگر کلمه ای دارای الگوی حرف صدادار، حرف بیصدا ، حرف صدادار باشد، برای تلفظ این کلمه باید حرف اول را که صدادار است مانند نام خود این حرف در الفبا تلفظ کرد آن را به صورت نام اصلی خود بر زبان آورد.

مثال: کلمه cute که در آن u حرف صدادار، t حرف بیصدا، و e حرف صدادار است. برای تلفظ این کلمه باید حرف صدادار اول آن (u) به صورت نام این حرف در الفبا (یو) تلفظ شود.

البته همیشه ممکن است استثنائات و قوانین دیگری هم وجود داشته باشد. اگر شما راهنمای تلفظ کلمات جدید را نگاه کنید قوانین و الگوهای مختلف را درک خواهید کرد.

برای مطالعه قسمت قبلی این مطلب اینجا را کلیک کنید.

برای مطالعه ادامه این مطلب اینجا را کلیک کنید.

………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مرتبط با تلفظ در زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی