The end and the beginning- مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۷)

درس هفتم مکالمه ویدویی Life Time
درس هفتم مکالمه ویدویی Life Time

قسمت هفتم مکالمه ویدیویی – The end and the beginning (آغاز یا پایان)

در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time نحوه کار جولیا در Apex TV را مشاهده کردید، در این قسمت ادامه آن را با هم می بینیم که چه مشکلی برای Tim پیش می آید و چه تاثیری بر رابطه او با Julia خواهد گذاشت. این قسمت، قسمت پایانی فصل اول از این سریال آموزشی جالب و دیدنی است که انشالله در ادامه قسمت ها و فصل های دیگر این مجموعه آموزش مکالمه تقدیم شما خواهد شد. قسمت هفتم را ببینید و سپس به متن دیالوگ و ترجمه فارسی آن که در پائین تقدیم شما می گردد به دقت توجه کنید. باز تکرار می کنم پیشنهاد ما این است که این ویدیو را چندین بار به دقت ببینید تا تلفظ ها و کلمات به کار رفته در آن به طور کامل در ذهن شما جا بیافتد، هر جا با مشکل معنی جملات مواجه شدید به متن ترجمه شده مراجعه کنید تا بتواند حداکثر بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد.

قسمت قبلی (قسمت ۶) این مکالمه را در اینجا ببینید.

قسمت بعدی (قسمت ۸) این مکالمه را در اینجا ببینید.

متن دیالوگ و زیرنویس قسمت هفتم به همراه ترجمه آن:

The end or the beginning.

پایان یا آغاز.

So what are we going to do at this school?

پس چه چیزی میخوای در این مدرسه انجام بدی؟

Tim’s going to interview one of the teachers. She’s won the lottery twice.

تیم می خواهد با یکی از معلمان مصاحبه کند. او دو بار بخت آزمایی را برنده شده است. 

I’ve never won the lottery.

من هیچوقت تو بخت آزمایی برنده نشدم

In fact, I’ve never won anything.

در واقع، من هرگز چیزی را برنده نشده ام.

Is everything OK?

آیا همه چیز مرتب است؟

Sure, let’s go. Oh!

مطمئنا، بزن بریم. آه!

Tim! Are you all right?

تیم! حالت خوبه ؟

Yes, I’m fine. I’ve just got stomachache, that’s all.

بله من خوبم. من فقط شکم درد (دل درد) دارم، همین.

You can’t work like this. You should be at home in bed.

تو نمی تونی این جوری کار بکنی. تو الان باید خونه تو رختخواب باشی.

Look, I’ve never missed a day’s work in my life and I’m not going to start now. Anyway who’s going to do the interview if I’m not there?

ببین من تو زندگی ام هیچ روز کاری ام را از دست نداده ام و الانم نمیخوام شروعش کنم. به هر حال اگر من آنجا نباشم چه کسی این مصاحبه را انجام خواهد داد ؟

Me.

من.

Have you ever done an interview before?

آیا تا به حال هیچ مصاحبه ای انجام دادی؟

No, I haven’t, but I’ve watched you several time and Sean’s here.

نه انجام ندادم، اما من چندین بار به شما نگاه کرده ام و اینکه شان هم اینجاست.

He’s filmed hundreds of interviews.

او فیلم صدها مصاحبه را گرفته است.

No, it’s OK. I can… Ow, ah!

نه. مسئله ای نیست. من می توانم … اوه، آه!

Give me your car keys. I’m going to take you straight to the doctor.

کلید (سویچ) ماشینتو بده به من. من میخوام تو رو مستقیما پیش دکتر ببرم.

Hi, how are you.

سلام! چطوری.

Hi Julia. Did you get the interview all right?

سلام جولیا آیا مصاحبه را به خوبی انجام دادی؟

Yes, everything was fine. But what about you?

بله، همه چیز خوب بود. شما چطور؟

I feel a bit sore. They took my appendix out yesterday afternoon.

احساس می کنم یک کم درد دارم. آنها دیروز بعد از ظهر (زائیده) آپاندیس منو خارج (باز) کردند.

I know. I came to see you, but you were asleep. I was with Rebecca.

میدونم. من اومدم دیدنت، اما خواب بودی. من با ربکا بودم.

Uh huh. I’ve never been in hospital before.

آه هاه. من قبلا هرگز در بیمارستان نبودم.

How long are you going to be in here?

چقدر می خواهید اینجا باشی؟

I can go home tomorrow and the doctor says I can go back to work next week, if I want to.

من فردا میتونم برم خونه و دکتر میگه من اگر بخوام میتونم هفته آینده دوباره برگردم سر کار.

Tim, don’t you ever stop.

تیم، هرگز متوقف نشو.

Hi Gary.

سلام گری.

Tim …oh, hello Julia.

تیم … اوه، سلام جولیا.

Appendicitis, eh ah no. I suppose you can’t eat anything at the moment.

آپاندیسیت، آه آه نه. فکر کنم در حال حاضر نتونی چیزی بخوری.

Julia?

جولیا (بفرما)؟

No thanks.

نه ممنون.

I’ve had appendicitis you know. Have you Julia? Very painful. Now when did I have it? Oh yes, I was at school. I must be oh, twenty years ago.

میدونی من آپاندیسیت داشتم. جولیا تو هم داشتی؟ خیلی دردناکه. بزار ببینم کی من اونو داشته ام؟ آه بله، من تو مدرسه بودم.  من باید آه، بیست سال قبل اونو داشتم.

Hello Tim, what did the doctor say?

سلام تیم، دکتر چی گفت؟

All clear. And the best thing is I can eat normally again.

همه چیز مشخصه و بهترین چیز اینه که میتونم دوباره بصورت عادی غذا بخورم.

Good.

خوبه.

Er, Julia … I, em, wanted to say thank you for all your help when you know, and well, erm…, would you like to go out for a meal sometime, just to, you know, say thank you.

اوه، جولیا … من، ام، من می خواستم ازت تشکر کنم بخاطر تمام کمک هایی که میدونی، خب، میخوای ی وقتی باهم بریم بیرون یک غذایی چیزی بخوریم؟ فقط میدونی، که ازت تشکر کرده باشم.

Yes, I’d love to.

بله، من دوست دارم.

Shall we try that new Italian place near the museum?

آیا میتونیم اون جای جدید ایتالیایی را که نزدیک موزه س، امتحان کنیم؟

Mmm. That would be nice. When?

ممم. خوب به نظر میاد. کی (چه زمانی)؟

Is this evening any good for you?

آیا امشب میتونه برات خوب باشه؟

Yes, that’s fine.

آره خوبه.

Great. Shall I call for you about eight?

عالیه. آیا برای حدودا ساعت هشت باهات تماس بگیرم؟

I’m going to be in town anyway.

راستی من میخوام توی شهرک (محل خودمون) باشم.

So can we meet at the restaurant at say half past seven?

پس میتونیم ساعت هفت و نیم در رستوران با هم ملاقات کنیم؟

OK.

باشه.

Tim Barens, Hi Pete….

تیم بارنس. سلام پیت …

This is good. I love Italian food.

این خوبه. غذای ایتالیایی را دوست دارم.

Have you ever been to Italy?

تا حالا ایتالیا بودی؟

I lived there for a couple of years.

من چند سال اونجا زندگی کردم.

Really?

واقعا؟

It was after I left university. I worked in a travel company. You know, looking after groups of British tourists.

اون(بودنم تو ایتالیا) زمانی بود که بعدش من دانشگاهو ترک کردم. من در یک شرکت مسافرتی کار میکردم. میدونی، مراقبت کردن از گروه هایی از گردشگران بریتانیایی.

Did you enjoy it?

آیا لذت میبردی (از این کار)؟

Yes, it was great fun. I like travelling.

بله، خیلی سرگرم کننده بود. سفر کردن رو دوست دارم.

What about you?

تو چی؟

I’ve traveled around a bit, mostly in Asia and South America, but I’ve never actually lived in another country. Erm … You’ve got some sauce on your cheek.

منم یک کمی سفر کرده ام، بیشتر در آسیا و آمریکای جنوبی، اما در واقع من هیچوقت در کشور دیگری زندگی نکرده ام. اوم … یه کم سس روی گونه ت ریخته.

Hi, you two.

سلام به شما دو نفر.

Oh, hello Gary.

آه، سلام گری

Can I join you? I’m having dinner here too, but my friends aren’t here yet. You’ve got a bit of sauce on your cheek, Julia.

آیا میتونم به شما ملحق بشم؟ منم اینجا شام میخورم، اما هنوز دوستام اینجا نیستند. جولیا کمی سس روی گونته.

Thank you Gary, I can do it.

ممنون گری، من خودم می توانم از پسش بربیام (اونو انجام بدم).

That was a really good meal. I enjoyed it.

غذای خوبی بود. من ازش لذت بردم.

Yes, me too. Until Gary arrived.

بله منم همینطور تا قبل از اینکه گری بیاد.

Yes.

بله.

Um, well, I’ve got an early start tomorrow.

خب، من باید فردا زود شروع کنم.

Yes. Good night.

بله شب بخیر.

Good night, see you tomorrow.

شب بخیر فردا میبینمت.

Tim!

تیم !

Yes.

بله.

I can’t find my keys, I think I’ve left them at work.

من نمی توانم کلید هایم را پیدا کنم، فکر می کنم آنها را در محل کار جا گذاشتم.

Oh, isn’t Rebecca in?

اوه، ربکا خونه نیست؟

I don’t know, probably not.

من نمی دانم، احتمالا نه.

Oh, dear.

اوه عزیزم.

Oh hi, hi Tim. I heard voices.

اوه سلام ، سلام. من صداهایی شنیدم

I’m just on the phone to my sister, so I’ll see you in a minute.

من فقط پش خط تلفن با خواهرم هستم (دارم  با خواهرم تلفنی حرف میزنم)، پس یک دقیقه دیگه می بینمتون.

Still locked out.

هنوز در قفل شده است.

Yes.

بله.

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۵٫۵ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۱۰مگابایت

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت عالی (۳۶۰P) و با حجم ۱۹ مگابایت

زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۳۷

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی