Sharp-dressed man – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۶)

درس ششم مکالمه ویدویی Life Time
درس ششم مکالمه ویدویی Life Time

قسمت ششم مکالمه ویدیویی – Sharp-dressed man (مرد شیک پوش)

در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time، دیدیم که جولیا چگونه کار جدید خود را در Apex TV شروع کرد، در این قسمت ادامه آن را با هم میبینیم که به پوشش و شیک پوشی مرد شیک پوش همکار جولیا و نیز شوخی بقیه همکاران او با این مرد شیک پوش می پردازد. متن مکالمه آن به همراه ترجمه فارسی در پائین تقدیم شما می گردد. قسمت ششم را ببینید و سپس به متن دیالوگ و ترجمه آن توجه کنید. پیشنهاد ما این است که این ویدیو رو چندین بار ببینید تا تلفظ ها، و کلمات به کار رفته در آن به طور کامل در ذهن شما جا بیافتد.

قسمت قبلی (قسمت ۵) این مکالمه را در اینجا ببینید.

قسمت بعدی و قسمت آخر از فصل اول (قسمت ۷) این مکالمه را در اینجا ببینید.

متن دیالوگ قسمت ششم به همراه ترجمه آن:

Sharp-dressed man

مرد شیک پوش 

What do you think Rebecca?

نظرت چیه ربکا؟

The skirt or the trousers?

دامن یا شلوار؟

I can’t afford both.

هر دو رو نمیتونم بخرم.

Hmm. I don’t know. How much are they?

همم. نمیدانم

The skirt’s £ ۲۸٫۵۰, the trousers are a bit more expensive, but not much.

دامن ۲۸٫۵۰ پوند، شلوار کمی گران تر است، اما نه زیاد.

Look, there’s Gary.

ببین، گری اینجاست.

Where?

کجا؟

There. He’s going to the Men’s department.

اونجا. او به بخش مردان می رود.

Oh, I suppose he’s buying some new clothes for the interview with that magazine.

اوه، من فکر می کنم او لباس جدیدی برای مصاحبه با آن مجله می خرد.

Oh, yes. What did he say?

آه بله. او چی گفت؟

The readers of Stars and Style magazine voted me the best newsreader on TV.

خوانندگان مجله “Stars and Style” (مد و ستاره ها) به من به عنوان بهترین گوینده اخبار تلویزیون رای دادند.

Let’s see what he’s buying.

بیایید ببینیم که چه چیزی خریداری می کند.

Hi Gary, what are you doing?

سلام گری، شما چه کار می کنید؟

I’m looking for a shirt and a tie to go with my new suit.

من به دنبال یک پیراهن و یک کراوات هستم که با کت و شلوار جدیدم ست بشه.

Are you for your interview?

آیا شما برای مصاحبه خودتون می خواهید؟

Oh, do you know about that.

آه، آیا شما هم خبرشو دارید؟

Oh, come on Gary, everybody knows. You mention it at least ten times a day.

آه، بیخیال گری، همه خبرشو دارن. شما حداقل روزی ده بار اونو میگی.

Excuse me. Can I try these on, please?

ببخشید. لطفا می توانم این را امتحان کنم؟

Sure, the changing rooms are over there.

مطمئنا، اتاق های تعویض لباس اونجا هستند.

Thank you.

متشکرم.

How many shirts are you taking?

چند پیراهن می گیری؟

Only the best is good enough for the best-dresses newsreader.

فقط بهترین (لباس) مناسب (و شایسته) بهترین گوینده اخبار است.

Hi, Tim.

سلام، تیم

OK Gary, what’s in the bags?

خوب گری، چی در کیسه هاست؟

Oh, these!? It’s my new suit and things for my interview about the best dressed newsreader.

آه، اینا!؟ این کت و شلوار و وسایل جدید من برای مصاحبه در مورد شیک پوش ترین گوینده اخبار است.

Yes, we know. Armani, eh. But that cost a bit.

بله، ما می دانیم. اه آرمانی (لباس مارک جورجیو آرمانی خریدی). اما قیمتش یک کم بالاست.

Well if it’s good, the price doesn’t matter.

خوب، اگر خوب باشد، قیمتش مهم نیست.

Did you hear that?

آیا این را شنیدید؟

Yes, he is even worse than usual.

بله، او حتی بدتر از حد معمول است.

Somebody should do something about him.

کسی باید کاری با او انجام دهد.

When is this interview, anyway?

راستی این مصاحبه کی انجام می شود؟

Straight after the six o’clock news.

درست بعد از اخبار ساعت شش.

Psst! Sean! Sean!

پست! شان! شان!

Gary Fenton to the studio, please. Five minutes.

گری لطفا فنتون به استودیو (بیایید). پنج دقیقه (تا شروع برنامه وقت داریم).

Oh, there you are Gary. Why are you so late?

آه، گری تو هستی چرا اینقدر دیر کردی؟

Good evening, this is Gary Fenton with the six o’clock news.

عصر به خیر و خوبی، گری فنتون هستم با برنامه اخبار ساعت شش.

Gary, you visitors.

گری، ملاقات کننده های شما.

Charlotte Mortimer from Stars and Style magazine.

شارلوت مورتیمر هستم از مجله مد و ستاره.

Pleased to meet you, Mr. Fenton, or May I call you Gary?

خوشحالم از دیدنتون آقای فنتون، یا میشه گری صداتون کنم؟

Of course.

البته

Now we can take some photographs first.

حالا می توانیم اولش چند تاعکس بگیریم.

Oh no. we always see you at your desk, Gary.

اه نه، ما همیشه شما را پشت میز می بینیم، گری.

Well I feel more comfortable here.

خوب من اینجا احساس راحت تری می کنم.

But I ‘m sure all our readers want to know if you’ve got any legs.

اما مطمئنم که همه خوانندگان ما می خواهند بدانند که آیا شما پایی هم دارید یا نه (می خواهند شما را روی پاهایتان ببینند)

I’d really prefer to be at my desk.

من واقعا ترجیح می دهم پشت میزم باشم.

Come on now Gary. Don’t be shy!

الانو بی خیال گری، خجالت نکش!

All right.

بسیار خوب.

What are you wearing?

شما چی پوشیدید؟

Er, well, perhaps at the desk is better.

ار، خوب، شاید پشت میز کار بهتر باشد.

What’s happening?

چه اتفاقی داره می افتد؟

The reporter’s interviewing Gary.

خبرنگار با گری مصاحبه می کند.

And Gary always enjoy interviews.

و گری همیشه از مصاحبه ها لذت می برد.

Well, he isn’t enjoying this one.

خوب، او از این یکی لذت نمی برد.

I think we should give his trousers back now.

من فکر می کنم ما باید شلوارشو الان بهش پس بدیم.

Why? Oh, all right.

چرا؟ اه، باشه.

So when did you start doing that?

پس تو کی این کار رو شروع کردی؟

Well a couple of years ago.

خوب چند سال قبل.

Sorry to interrupt. We found these, Gary.

ببخشید مزاحم میشم. ما اینا را پیدا کردیم، گری.

Excuse me.

ببخشید.

Photograph.

عکس.

Come on Gary. Cheer up. The magazine got photos of you in your new suit in the end.

بیا گری شاد باش (ناراحت نشو) آخرش مجله عکس های تو را با کت و شلوار جدیدت گرفته است.

But you looked so funny in those old trousers.

اما تو اون کت و شلوار قدیمیت خیلی جالبتر و خنده دارتر به نظر میومدی.

Where did you get them, anyway?

راستی اونو از کجا گیر آوردی؟

There were Sean’s. Oh no, Sean!

اون مال شان بود. اوه نه، شان!

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت (۱۴۴P) و با حجم ۵٫۳ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت (۲۴۰P) و با حجم ۱۰ مگابایت از آپارات

لینک دانلود این ویدیو با کیفیت (۳۶۰P) و با حجم ۱۸٫۸ مگابایت از آپارات

زمان ویدیو: ۰۰:۰۷:۲۳

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*