Martha takes a break – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۱۱)

درس یازدهم مکالمه ویدویی Lifetime
درس یازدهم مکالمه ویدویی Lifetime

قسمت یازدهم مکالمه ویدیویی –  (Martha takes a break) و یا مارتا با ماراتن استراحت می کند

قسمت یازدهم و یا همان قسمت چهارم مکالمه ویدیویی از فصل دوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning

در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time نحوه کار جولیا در Apex TV را مشاهده کردید، در این فصل جدید به ادامه داستان جولیا و همکارانش در شبکه Apex TV می پردازیم. در این قسمت به استراحت مارتا و رفتن او به باشگاه ورزشی مربوط می باشد مشکلات مارتا و نیاز او به استراحت و دور شدن از محیط کار می پردازد. این ویدیوی ۸ دقیقه ای را چندین بار ببینید و به دقت به تلفظ کلمات و جملات توجه کنید و هر جا با مشکل معنی جملات مواجه شدید به متن ترجمه شده مراجعه کنید تا این یادگیری بتواند حداکثر بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد. متن دیالوگ و ترجمه فارسی آن که در پائین تقدیم شما می گردد.

قسمت قبلی (قسمت ۱۰) این مکالمه را در اینجا ببینید.

قسمت بعدی (قسمت ۱۲) این مکالمه را در اینجا ببینید.

متن زیرنویس و فیلمنامه ی این قسمت:

Martha takes a break

مارتا با ماراتن استراحت می کند

Yes, mother if I have time I’ll try to go shopping at lunchtime. yes, I’ll buy some apples. No I won’t buy any pears; I know you don’t like them. Now have we got any coffee? Well, go and look and then ring me back.

بله، مادر اگر زمان داشته باشم سعی خواهم کرد موقع ناهار برم خرید. من ی مقدار سیب میخرم. نه من گلابی نمیخرم. من می دانم اونو دوست نداری. حالا ما (تو خونه) قهوه داریم؟ باشه، برو و نگاه کن و بعدا به من زنگ بزنم.

Yes, Mother. Oh, I’m sorry. I was expecting another call. What can I do for you? Yes, I have seen the programme. I saw it last night. No. No, I don’t think the programmes are too violent. I’m afraid I can’t agree with that.

بله، مادر. اه معذرت میخوام. انتظار تماس دیگری داشتم. چه کاری می توانم برای شما انجام بدم؟ بله من برنامه را دیدم. دیشب اونو دیدم. نه. نه، فکر نکنم برنامه ها خیلی خشن باشند. من باهاتون موافق نیستم.

She’s on the phone. Tim, have you done that programme about the health farm yet?

او پشت تلفن است. تیم آیا تا حالا اون برنامه ی مربوط به مزرعه ی سلامتی را انجام داده ای؟

No, we haven’t. We’re still looking for someone to go there, so that we can film their experiences

نه، نه. ما هنوز هم دنبال کسی هستیم که به اونجا بره و بتونیم از تجربیاتشون فیلم (گزارش) تهیه کنیم.

I’ve always wanted to go to a health farm.

من همیشه می خواستم که به یک مزرعه ی سلامتی برم.

But you already fit and healthy and we need someone who’s unfit and stressed out.

اما شما که اندام مناسب و سالمی دارید و ما به کسی نیاز داریم که تناسب  اندام نداشته باشد و (زندگی پر) استرسی داشته باشد.

Stupid man! Rebecca, have those tapes arrived?

مرد احمق! ربکا، آیا آن نوارها رسیده اند؟

I’m afraid they won’t be here till next week.

احتمالا تا هفته ی آینده اینجا نخواهند بود.

Next week. That’s too late! Get me Frederick!

هفته بعد. خیلی دیر میشه! فردریک را برام بگیر!

He’s gone to Rio and he won’t be back till Monday.

او به ریو رفته و تا دوشنبه برنمیگرده.

Oh, give me strength!

اه، به من ی قدرتی بده!

What do you want, Tim?

چی میخواهی تیم؟

Hello. Rebecca Bond speaking. Just a minute, please.

سلام. ربکا باند صحبت میکنه. یک لحظه، لطفا.

It’s your mother again.

دوباره مادرتون (پشت تلفن) است.

Yes, all right, Mother. Yes, I’ll get some coffee. What? No, Mother, I haven’t hidden your glasses.  No, I can’t come home and look for them. Goodbye.

بله، باشه مادر. ی مقدار قهوه می خرم. چی؟ نه، مادر، من عینکت را پنهان نکردم. نه، من نمیتونم بیام خانه و دنبال اون بگردم. خداحافظ.

I need a break

من به استراحت احتیاج دارم

[Music]

صدای موسیقی

Welcome to Westland Manor Health and Fitness Centre, Mrs. McKay. My name is Celine, and I’m your personal consultant.

خانم مک کی، به مرکز بهداشت و تناسب اندام Westland Manor خوش آمدید. اسم من سلین است و من مشاور شخصی شما هستم.

Have you ever stayed here before?

آیا تا به حال در اینجا مانده اید؟

No, I haven’t.

نه، من تا بحال نمانده ام

And how long will you be with us?

و چه مدت با ما خواهید بود؟

About a week.

حدود یک هفته.

I see. Well, first we’ll do some of our regular tests and then we can work out your personal fitness programme. So would you like to follow me?

متوجه شدم. خب، اولش ما بعضی از تست های منظم  خودمان را انجام میدیم و بعدش ما می توانیم روی برنامه تناسب اندام شخصی شما کار کنیم . پس می خواهید (برنامه ی) منو دنبال کنید؟

[Music]

صدای موسیقی

 

So, you finish your tests and Celine has worked out a program for you. Now it’s time for your evening meal.

پس تست های خودتونو تمام کنید و سلین یک برنامه برای شما آماده کرده است. الان وقت صرف غذا است.

Meal? You call this a meal? A bit of lettuce, a few nuts and some fruit.

وعده غذایی؟ شما به این میگید وعده غذایی؟ ی کم کاهو، چند آجیل و کمی هم میوه.

They won’t let me have any biscuits or ice cream or chocolate.

آنها به من اجازه نمیدن که بیسکویت، بستنی، یا شکلات بخورم.

Can you have any wine or beer?

میتونی شراب یا آبجو بخوری؟

I can’t even have a cup of tea or coffee. This is my drink.

من حتی نمیتونم یک فنجان چای یا قهوه ای بخورم.این نوشیدنی من است.

A glass of water?

یک لیوان آب؟

I used to be a war correspondent, you know and I had some hard times, but I always had a good meal at the end of the day with meat and cheese – not this, this rabbit food.

من یک خبرنگار جنگی هستم، شما می دانید و من تا به حال دوران های سختی داشته ام اما من همیشه آخر روز غذای خوبی با گوشت و پنیر داشتم –  نه این، این غذای خرگوشی.

And cut! That was great, Martha.

و کات (رو بزن)! عالی بود مارتا.

That’s it for today Sean.

این برای امروز (کافی) است شان.

Right. Where should we go for a meal? I’m starving.

درسته. کجا باید غذا بخوریم؟ من دارم از گرسنگی میمیرم.

Let’s try that pub down the road. I fancy a nice big steak and a plate full of chips.

بیا بریم اون کافه ی  پایین جاده را امتحان کنیم. من یک استیک خوب و یک بشقاب پر از چیپس دوست دارم (بخورم).

Tim! I won’t forget this.

تیم! من این را فراموش نخواهم کرد.

[Music]

صدای موسیقی

It’s nine-thirty and Martha is starting her exercise programme in the gym.

ساعت ۹:۳۰ و مارتا برنامه ورزشی خود را در باشگاه شروع می کند.

That’s it. Swing those arms. Swing those arms. Good!

خودشه. اون بازوها رو تاب بده. اون بازوها رو تاب بده. خوبه!

[Music]

صدای موسیقی

[Music] & [Sounds]

سرو صدا و صدای موسیقی

OK, another ten minutes and, it’s time for lunch and then at half-past two we’re going jogging

خب، ی ده دقیقه دیگر و الان وقت ناهار است و بعدا ساعت ۲:۳۰ ما میریم (سراغ) دویدن و پیاده روی.

Jogging!? I’ve never been jogging in my life!

دو و پیاده روی! من هرگز در زندگیم این کار را انجام نداده ام!

Oh, how did you talk me into this, Tim?

آه تیم (ببین) چطور به من اینجوری گفتی؟

Yes, OK. Bye, them. Yes, love you, too.

بله، باشه. خداحافظ. بله، عاشقتم.

[Music]

صدای موسیقی

I used to play with this band, you know.

من با این گروه میزدم، می دانی.

Oh, yes. Do you want some more French fries? I’ve had enough.

آه بله. سیب زمینی سرخ شده بیشتر میخواهی؟ من به اندازه کافی خوردم.

Sure.

مطمئنا.

Oh, quick. Here they come.

اوه، سریع (باش) آنها دارند میان.

[Music]

صدای موسیقی

 

So, Martha how do you feel?

پس مارتا چه احساسی داری؟

I have never felt worse. I have done some difficult things in my life. I’ve slept in airports, in fields, even in the street. I’ve traveled for three days on a camel. I’ve eaten snakes and insects. But this – this is just too much.

من هرگز (چنین) احساس بدی نداشتم. من در زندگیم چندین کار دشوار انجام داده ام. من در فرودگاه ها، در زمین ها، حتی در خیابان خوابیدم. من سه روز با شتر سفر کردم . من مار و (انواع) حشرات را خورده ام. اما این – این واقعا بیش از حد (بالاتر از توان من) است.

And what’s the next thing on your programme?

و برنامه بعدیت چیه؟

The next thing on my programme! You’ll see. First, I think I’ll make a phone call. Can I borrow your mobile?

برنامه ی بعدی من! خواهی دید. اولش فکر کنم باید یک تماس تلفنی بگیرم. آیا می توانم تلفن همراهتو قرض بگیرم؟

Sure.

البته.

Mother. I’m coming home.

مادر. من دارم میام خانه.

Hey! Stop! Martha!!

هی! وایسا! مارتا!!

[Music]

صدای موسیقی

لینک دانلود این ویدیو از آپارات با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۶٫۷ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۱۳٫۸ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت عالی (۳۶۰P) و با حجم ۲۷٫۸ مگابایت

زمان ویدیو: ۰۰:۰۷:۵۸

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی