اشتباه رایج در استفاده از فعل ing دار و مصدر با to پس از حروف اضافه

 

مصدر با to یا فعل ing دار – Infinitive or Gerund – اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – Common Mistakes in English
مصدر با to یا فعل ing دار – Infinitive or Gerund – اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – Common Mistakes in English

نکته:
استفاده از شکل مصدر با to بعد از کلمات دارای حرف اضافه، نادرست است و باید بعد از آنها از Gerund (فعل ing دار) استفاد کرد.

مثال:

Fond of + -ing.

× She’s always fond to talk.

 She’s always fond of talking.

Tired of + -ing.
× The customer got tired to wait.
 The customer got tired of waiting.

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*