اشتباهات رایج ۱۰ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “عصبانی شدن از دست …” در زبان انگلیسی را به صورت

✓    Angry with

بیان می کنیم و نه به صورت :

Angry against

عصبانی شدن از دست … : 

✓    Angry with

Angry against

مثال:

The teacher was angry against him.

✓  The teacher was angry with him.

معلم از دست او ناراخت و عصبانی شده بود.

نکته دیگر اینکه معادل عبارت “عصبانی شدن از دست کسی” در زبان انگلیسی  angry with می باشد. و  معادل عبارت “عصبانی شدن از دست چیزی” در زبان انگلیسی  angry at می باشد. یعنی به این صورت:

عصبانی شدن از دست کسی : angry with

عصبانی شدن از دست چیزی angry at

………………………………………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “نگران چیزی بودن” در زبان انگلیسی را به صورت

Anxious about …

نشان می دهیم و باید دقت کنید که عبارت Anxious for … به عنوان معادل این عبارت اشتباه می باشد.

 نگران …. بودن :

✓ Anxious about …

Anxious for …

مثال:

They’re anxious for his health.

 They’re anxious about his health.

نکته:

صفت anxious در صورتی که به معنی داشتن آرزوی خیلی زیاد برای چیزی باشد با حرف اضافه for همراه می شود.

مثال:

Parents are anxious for their children’s success.

معنی: والدین آرزوی موفقیت بچه های خود را دارند.

………………………………………………………………………………………………………………………………

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “رسیدن (وارد شدن) به ….” در زبان انگلیسی را به صورت

Arrive at …

 نشان می دهیم و باید دقت کنید که عبارت Arrive to به عنوان معادل این عبارت اشتباه می باشد.

 رسیدن (وارد شدن) به ….

✓ Arrive at …

 Arrive to …

We arrived to the village at night.

We arrived at the village at night.

معنی: ما در شب به روستا رسیدیم

نکته:

در صورتی که فعل Arrive همراه با اسم کشورها و یا شهرهای بزرگ استفاده شود، با حرف اضافه  in همراه خواهد شد.

مثال:

Mr. Smith has arrived in London.

آقای اسمیت به لندن رسیده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*