Home -> Blog -> Appreciation

Appreciation

Appreciation
عبارتهایی برای بیان تشکر:

we will forever be beholden to you
همیشه مدیون شما خواهیم بود

Thanks a Ton
یک تن سپاس

Words are powerless to express my gratitude
واژه ها از بیان سپاس من ناتوانند

Thanks for everything

به خاطر همه چیز سپاس

Thanks a million
یک میلیون بار سپاس

Please accept my best thanks
لطفا بهترین سپاس های مرا پذیرا باشید

I thank you from the bottom of my heart
از اعماق قلبم سپاسگذارم

I thank you most warmly
به گرمترین شکل سپاسگذارم

Words can’t describe how thankful I am

کلمات نمیتوانند میزان سپاس مرا بیان کنند

My gratitude to you for all you have done
به خاطر همه ی کارهایی که کرده اید سپاسگذازم

Accept my endless gratitude
سپاس بینهایت مرا پذیرا باشید

I can’t thank you enough
نمیتونم به اندازه ی کافی سپاسگزار باشم

I will never forget what you have done
کاری که تو کردی را هرگز فراموش نخواهم کرد

How can I show you how grateful I am?
چطور میتونم نشون بدم چقدر سپاسگزارم؟

I appreciate your time
از وقتی که گذاشته ای سپاسگذارم

Thank you for helping me
به خاطر کمکی که به من کرده ای سپاس

Please accept my deepest thanks
لطفا عمیقترین سپاس مرا پذیرا باشید

All I can say is, Thanks!

تنها چیزی که میتونم بگم :سپاس

Thank you for all your kindness
به خاطر همه ی مهرت سپاس

If anyone deserves thanks, it’s you
اگر کسی لایق سپاس باشه اون تویی

I humbly thank you
فروتنانه سپاسگذارم

It is hard to find words to express my gratitude
سخته که کلماتی برای بیان سپاس ام پیدا کنم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*