لغت ۱ و ۲ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ - Emerge
لغت ۱ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ – Emerge

لغت ۱ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Emerge / ɪˈməːdʒ /

Come out; come up; come into view, revealed, appear

 1. When the fight was over, the underdog* emerged the winner.
 2. You have to be nimble* to emerge from the narrow opening in five seconds.
 3. What emerged from the bottle was a blend* of fruit juices.

 

  پدیدار شدن، بیرون آمدن، نمایان شدن

الف) هنگامی که جنگ تمام شد، بازنده* باعث شد که برنده نمایان شود.

ب) باید آنقدر چابک و سریع * باشید تا بتوانید در عرض پنج ثانیه از دهانه باریک خارج بشوید.

ج) آنچه از بطری بیرون آمد * مخلوطی از آب میوه ها بود.

 

یادآوری:  

 • ” Underdog” به معنی ” توسری خور- بازنده” است.
 • ” Nimble” به معنی ” زیرک – چابک” است.
 • “Narrow ” به معنی ” باریک” است.
 • ” Blend” به معنی ” ترکیب – مخلوط ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: این مرجان از ترس من خودش رو نشون نمی ده.

کدینگ۲: ایرج بعد از صد سال بالاخره از خونش اومد بیرون.

لغت ۲ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ - Jagged
لغت ۲ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ – Jagged

لغت ۲ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Jagged / ˈdʒaɡɪd /

With sharp points sticking out; unevenly cut or torn

 1. Being reckless,* Rudy didn’t watch out for the jagged steel.
 2. It’s an enormous* job to smooth the jagged edge of a fence.
 3. Leslie’s hair was so jagged it was scarcely* possible to tell that it had just been cut.

دارای نوک های تیز که بیرون زده اند، یکنواخت بریده یا پاره نشده است. دندانه دار ، ناهموار

 

الف) چون “رودی” بی پروا بود مراقب فولاد لبه تیز نبود.

ب) صاف کردن لبه ی دندانه دار یک نرده کار دشواری است.

ج) موهای “لسلی” آنقدر وزوزی بود که به سختی می شد گفت تازه کوتاه شده است.

 

یادآوری:

 

 • ” Reckless” به معنی ” بى پروا – بى بیاک – بى ملاحظه ” است.
 • ” watch out ” به معنی ” مراقب بودن – مواظب ” است.
 • ” enormous” به معنی ” بزرگ و عظیم – دشوار ” است.
 • ” Smooth ” به معنی ” صاف کردن ” است.
 • ” Fence” به معنی” حصار ، دیوار ” است.
 • ” scarcely” به معنی” به دشوارى” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: جا قحط بود این صندلی لبه تیز رو انتخاب کردی.

کدینگ۲: جَکت (جک ماشینت) لبه هاش تیز شده ماشین رو سوراخ می کنه.

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی