Home -> Blog -> Numbers

Numbers

Numbers

 اعداد در زبان انگلیسی

اعداد اصلی و ترتیبی

Ordinal and cardinal numbers

اعداد اصلی (cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (Ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم، و …. هستند. به غیر از چند استثناء برای ساختن عدد ترتیبی به آخر عدد th اضافه می‌‌‌‌کنیم. (در عدد یک از st – در عدد دو از nd و در عدد ۳ از rd استفاده می‌شود.)

۰th = zeroth or nought

۱st = first

۲nd = second

۳rd = third

۴th = fourth

۵th = fifth

۶th = sixth

۷th = seventh

۸th = eighth

۹th = ninth

۱۰th = tenth

۱۱th = eleventh

۱۲th = twelfth

۲۰th = twentieth

۲۱st = twenty-first

۲۵th = twenty-fifth

۳۰th = thirtieth

۳۲nd = thirty-second

۴۰th = fortieth

۵۰th = fiftieth

۵۸th = fifty-eighth

۶۰th = sixtieth

۶۴th = sixty-fourth

۷۰th = seventieth

۷۹th = seventy-ninth

۸۰th = eightieth

۸۳rd = eighty-third

۹۰th= ninetieth

۹۹th = ninety-ninth

پس به طور کلی عدد هر چه باشد آن را می خوانیم و به آخرین عدد st, nd, rd  یا th

اضافه  می‌کنیم.

 

طرز گفتن روز و ماه و سال

مرسوم‌ترین روش برای گفتن سال، گفتن اعداد به صورت دو تایی است. یعنی به سال ۱۹۲۰ گفته می‌شود: nineteen-twenty

۱BC=  one BC سال یک قبل از میلاد

۲۳۵ =  Two thirty-five

۹۹۹ = Nine ninety-nine

۱۰۰۰ = One thousand

۱۲۲۵ = Twelve twenty-five

۱۹۰۰ = Nineteen hundred

۱۹۰۱ = Nineteen oh-one

۱۹۱۹ = Nineteen nineteen

۱۹۹۹ = Nineteen ninety-nine

۲۰۰۰ = Two thousand or Twenty hundred

۲۰۰۱ = Two thousand (and) one or Twenty oh-one

۲۰۰۹ = Two thousand (and) nine or Twenty oh-nine

۲۰۱۰ = Twenty-ten or Two thousand (and) ten

۲۰۲۵ = Twenty twenty-five

۲۰۹۹ = Twenty ninety-nine

۲۱۰۰ = Twenty-one hundred

۲۱۰۱ = Twenty-one-oh-one or Two thousand, one hundred (and) one

اعداد کسری و اعشاریFractions and decimals                       

ا. اعداد کسری

برای بیان اعداد کسری معمولا صورت کسر را معمولی و مخرج کسر را ترتیبی می‌خوانیم:

۱/۱۶ = one-sixteenth           

۱/۱۰ or 0.1 = one-tenth            

۱/۸ = one-eighth

۲/۱۰ or 0.2 = two-tenths          

¼ = one-quarter (British) or one-fourth (American)

۳/۱۰ or 0.3 = three-tenths        

۱/۳ = one-third                     

 ۳/۸ = three-eighths

۴/۱۰ or 0.4 = four-tenths          

½ = one half                         

۶/۱۰ or 0.6 = six-tenths

۵/۸ = five-eighths                   

۲/۳ = two-thirds                     

۷/۱۰ or 0.7 = seven-tenths  

¾ = three-quarters (British) or three-fourths (American)           ۱۵/۱۶ = fifteen-sixteenths

 گاهی اوقات ممکن است از کلمه‌ی over  به معنای روی هم استفاده شود. مثلا برای ۸/۲ گفته شود: eight over two . (بیشتر در انگلیسی بریتانیا)

۲٫ اعداد اعشاری

در اعداد اعشاری معمولا به جای ممیز از کلمه‌ی point استفاده می‌شود و به جای عدد صفر از zero یاnaught استتفاده می‌شود و اعداد بعد از ممیز، یکی یکی خوانده می‌شوند. ) ممکن است در گفتارهای غیر رسمی به جای صفر o گفته شود)

۰ .۰۰۲ = “point zero zero two”, “point o o two”, “nought point zero zero two”, etc.

۰٫۵ = naught point five (US: zero point five)

۳٫۳۷۵ = three point three seven five

۹۹٫۳ = ninety- nine point three

۱۳٫۷۵ = thirteen point seven five

۳٫۱۴۱۶ = three point one four one six

 

بیان اعداد در زبان انگلیسی

How to say numbers in English

۱٫ ابتدا از یک تا ۲۰

One/ two / three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten/ eleven/ twelve/ thirteen/ fourteen/ fifteen/ sixteen/ seventeen/ eighteen/ nineteen/ twenty

۲٫ ده تا ۱۰۰

Ten / twenty/ thirty/ forty / fifty / sixty / seventy / eighty / ninety / hundred

اکنون برای گفتن اعداد  از یک تا ۱۰۰ مشکلی نداریم. برای مثال اگر عدد ۲۲ را بخواهیم بیان کنیم، می‌گوییم: twenty two یا ۷۱ می‌شود: seventy one. پس هر عددی را که بخواهیم بیان کنیم اول دهگان آن را می‌گوییم و بلافاصله یکان آن را اضافه می‌کنیم.

۳٫ اعداد بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰

One hundred/ two hundred/ three hundred/ four hundred ….. one thousand

باید توجه داشته باشیم که به hundred )100) یا thousand (1000) نباید s جمع اضافه کنیم.

۴٫ اعدا ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰

هر تعداد ۱۰۰۰ وجود داشته باشد را اول می گوییم و سپس کلمه‌ی thousand  را می‌آوریم.

۱۰۰۰ = one thousand

۲۰۰۰ = two thousand

۲۰,۰۰۰ = twenty thousand

۳۰,۰۰۰ = thirty thousand

۸۵,۰۰۰ = eighty-five thousand

۹۹۹,۰۰۰ = nine hundred and ninety-nine thousand (British English)
nine hundred ninety-nine thousand (American English)

۱,۰۰۰,۰۰۰ = one million

در انگلیسی بریتانیا بین اعداد از کلمه‌ی and استفاده می‌شود اما در انگلیسی امریکا از این کلمه استفاده نمی‌شود.

 

۳۲۵ = three hundred and twenty-five (UK)

۳۲۵ = three hundred twenty-five (US)

۷۱۹ = seven hundred and nineteen (UK)

۷۱۹ = seven hundred nineteen (US)

۳,۰۷۷ = three thousand and seventy-seven (UK)

۳,۰۷۷ = three thousand seventy-seven (US)

توجه: بعد از هزارگان یک ویرگول برای جدا کردن گذاشته می‌شود.

۵٫ بیشتر از یک میلیون:

۱۰۰۰,۰۰۰ = one million

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = one billion (US) one milliard (UK)

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = one trillion (US) one billion (UK)

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = one quadrillion (US) one billiard (UK)

در گفتارهای غیرسمی و دوستانه ممکن است اعداد جور دیگری گفته شوند. مثلا به جای صفر oh گفته شود. بخصوص در گفتن شماره های خیابانها، منازل یا اتوبوسها.

۱۰۱ = “One-oh-one.”

۱۰۹ = “One-oh-nine.”

۱۱۰ = “One-ten.” or  “One-one-oh.”  

۲۰۸ = “Two-oh-eight.”

۳۳۴ = “Three-thirty-four.” Or “Three-three- four.

بیان روز و ماه

هرچند از روشهای مختلفی برای بیان تقویم استفاده می‌شود اما می‌توان معمولترین آنها را به این ترتیب ذکر کرد:

۱٫ درانگلیسی بریتانیایی معمولا روز قبل از ماه می‌آید و روز به صورت ترتیبی بیان می‌شود:

The 1st of October 1984

The first of January 2005

The 25th of January 2005

گاهی the  و of حذف می‌شوند:

۲۵th January 2005

ممکن است ترتیبی بودن (th) هم حذف شود:

 ۲۵ January 2005

۲٫ در انگلیسی امریکایی معمولا روز بعد از ماه می‌آید:

September 4, 1990 (read “September four(th), nineteen ninety”)

June 10, 1969 (June ten(th), nineteen sixty-nine”)

 

  • برای بیان دوره ها و یا بازه های تاریخی از کلمات زیر استفاده می کنبم:

 Decade: every ten years

e.g. in 1990s or 90s (between the years 1990 to 1999

 Century: every one hundred years

e.g. in the 21st century

 Millennium: every one thousand years

e.g. The corpse had lain preserved in the soil for almost two millennia/millenniums

* برای بیان شماره تلفن، فاکس و شماره سریال ها:

  • برای بیان اعداد شماره تلفن، فاکس و یا شماره سریال، آنها را بصورت رقم به رقم یا تک تک بیان می کنیم. مانند:

 ۰۰۹۸ ۹۱۹ ۳۵ ۳۶ ۳۷۸

(oh, oh (double oh), nine, eight, nine, one, nine, three, five, three, six, three, seven, eight)

۴۵ ۶۹ ۸۷ ۹۰

(۵۴۳) ۲۲ ۵۸ ۹۶ ۱۱

۵۶۴-۵۴۲-۸۵۴-۳۲۶-۱۵۴۷

  • در صورتی که یک رقم دوبار تکرار شود می توان به انتخاب یا آن رقم را دوبار تکرار کرد و یا از کلمه Double استفاده کرد. مانند:

۲۱۲ ۵۵ ۳۱ ۲۲

(Two, One, Two, Five, Five, Three, One, Double Two)

or

(Two, One, Two, Double Five, Three, One, Two, Two)

  • در صورتی که یک رقم سه بار تکرار شود می توان به انتخاب یا آن رقم را سه بار تکرار کرد و یا از کلمه Triple استفاده کرد. مانند:

 ۲۱۲ ۵۵۵ ۳۱ ۲۲۲

(Two, One, Two, Triple Five, Three, One, Two, Two, Two)

or

(Two, One, Two, Five, Five, Five, Three, One, Triple Two)

 

2 comments

  1. thanks,its very nice

  2. xob bod tnx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*