Home -> Idioms -> Family Members

Family Members

Family_Members

از کلمات زیر میتوانید برای بیان نسبت خانوادگی و فامیلی خود با شخص دیگری استفاده کنید:

Grandparents
به پدربزرگ و مادربزرگ با هم, گفته میشود. معادل فارسی ندارد.

Children always enjoy visiting their grandparents.
بچه ها همیشه از رفتن پیش پدربزرگ و مادر بزرگ هایشان لذت میبرند.

Grandfather
پدربزرگ پدری یا مادری

Grandmother
مادربزرگ پدری یا مادری

Great grandfather
پدربزرگ پدر یا مادر

Great grandmother
مادربزرگ پدر یا مادر

Uncle
عمو یا دایی

Aunt
عمه یا خاله

Cousin
فرزند عمو / دایی / خاله / عمه

Father-in-law
پدر همسر

Mother-in-law
مادر همسر

Brother-in-law
برادر همسر

Sister-in-law
خواهر همسر

Nephew
برادرزاده یا خواهرزاده مذکر

Niece
برادرزاده یا خواهرزاده مونث

Grandchildren
نوه

Grandson
نوه مذکر

Granddaughter
نوه مونث

نکته: برای بیان نسبتی از سمت پدر, از کلمه “paternal” و از سمت مادر از کلمه “maternal” استفاده می شود:

My maternal grandfather
پدربزرگ مادری من

Stepparent
ناپدری یا نامادری در حالت کلی

Stepfather
ناپدری

Stepmother
نامادری

Step-child
فرزند همسر (مثلا شما با کسی ازدواج میکنید که قبلا فرزند داشته است)

Stepson
فرزند همسر مذکر

Stepdaughter
فرزند همسر مونث

Sibling
برادر یا خواهر
– I have three siblings.
– من سه برادر و خواهر دارم

Spouse
همسر

Ex-husband
شوهر سابق

Ex-wife
زن سابق

توجه: در مورد کلماتی که با “step” آغاز میشوند, در بعضی نگارشها بین آن و کلمه بعدی خط تیره قرار میدهند “step-father” و در بعضی نگارشها سر هم نوشته میشوند که هر دو فرم صحیح میباشد (به علت استفاده زیاد از این کلمت در طول زمان, معمولا سر هم نوشته میشوند) اما در مورد کلماتی که در آنها “in-law” وجود دارد, استفاده از خط تیره الزامی است و نمیتوان آنها را به صورت سر هم نوشت.

 

2 comments

  1. آیناز یزدانی

    عالی بود مرسی نکات جالبی رو بیان کردید

  2. there are many people in the picture i think they are husband wife child and grandmother and grandfather they are so happy her boy is handsome grandfather is so healthy and they have healthy life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*