Home -> Conversation -> The Hero – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۷)

The Hero – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۷)

درس هفدهم آموزش مکالمه ویدویی Lifetime
درس هفدهم آموزش مکالمه ویدویی Lifetime

قسمت هفدهم مکالمه ویدیویی – The Hero (قهرمان)

قسمت هفدهم و یا همان قسمت سوم مکالمه ویدیویی از فصل سوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning

در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که همکاران جولیا برای سورپرایز او و نیز بخاطر خبر استخدام و امضای قرارداد همکاری او با شبکه Apex TV یک مهمانی ترتیب داده بودند که البته طبق برنامه پیش نرفت در این قسمت و در ادامه همان داستان های قبلی که فصل سوم این مجموعه با آن آغاز می شود تیم عازم هلند برای شرکت در کنفرانس می باشد و ماشین گری به سرقت می رود و به قهرمانی او برای گرفتن دزد می پردازد که البته ….

این قسمت را ببینید که مدت زمان آن  ۶:۳۲ دقیقه می باشد. این ویدیو را چندین بار ببینید و به دقت به تلفظ کلمات و جملات بکار رفته در آن توجه کنید و هر جا با مشکل معنی جملات مواجه شدید به متن ترجمه شده مراجعه کنید تا این یادگیری بتواند بیشترین میزان بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد. متن دیالوگ و ترجمه فارسی آن نیز در پائین برای شما آورده شده است.

برای دیدن قسمت قبلی (قسمت ۱۶) این مکالمه، کلیک کنید.

برای دیدن قسمت بعدی (قسمت ۱۸) این مکالمه، کلیک کنید..

متن زیرنویس و فیلمنامه ی این قسمت:

The Hero

قهرمان

Can I check in here for Amsterdam?

آیا می توانم برای آمستردام از اینجا ثبت نام کنم؟
check in فعلی عبارتی و به معنی ” وارد شدن” ، “نام نویسى کردن” می باشد. معنی آن برای هتل و فرودگاه وارد کردن اطلاعات و یا همان ثبت نام می باشد.

Yes, sir. Can I see your ticket and passport, please?
Thank you. Did you pack the bag yourself?

بله قربان. آیا می توانم لطفا بلیط و پاسپورت شما را ببینم؟
ممنون. آیا کیف خود را بسته بودید؟

Yes, I did.

بله، من انجام دادم

Does the bag contain any electrical items?

آیا کیف شما حاوی لوازم الکتریکی است؟

No, it doesn’t.

نه نیست.

And has the bag been left unattended at any time?

و آیا کیسه کلا بدون مراقبت بوده است؟

No.

نه

Would you prefer a window or an aisle seat, Mr. Barnes?

آیا شما صندلی کنار پنجره را ترجیح می دهید یا کنار راهرو، آقای بارنز؟

Window, please.

پنجره لطفا.

OK, here’s your boarding pass. You’re in seat 15A. Boarding is at eleven fifteen at gate 27. Have a nice flight.

خوب، این کارت پرواز شما است. شما در صندلی ۱۵A هستید. زمان ورود ساعت ۱۱:۱۵ و در گیت (دروازه) ۲۷ می باشد.  پرواز خوبی داشته باشید.

نکته: boarding pass به معنی کارت پرواز در فرودگاه است که در زمان بررسی پاسپورت و بلیط هواپیما صادر می شود. البته boarding به تنهایی به معنی زمان سوار شدن به هواپیما، کشتی، و … می باشد.

Thank you.

ممنون.

Hi, Simon.
Are you going to the Intertel Conference, too?

سلام، سیمون.
آیا شما هم به کنفرانس اینترتل می روید؟

No, no, I’m off to Rome. I’m covering the elections there. It’s lovely in Italy at this time of year.

نه، نه، من تو راه رم هستم (که) من (اخبار) انتخابات را در آنجا پوشش می دهم. ایتالیا در این وقت ها دوست داشتنی است.

See you.

میبینمت.

Bye.

خداحافظ

OK. Twenty seconds everyone. Gary!

خوب. بیست ثانیه (تا شروع برنامه مانده) همه (آمادگی داشته باشید). گری!

What? Oh, sorry. It’s my new mobile phone – the latest model, you know.

چی؟ آه، ببخشید. این گوشی جدیدم است – میدانی آخرین مدل است.

Put it away!
Five, four, three, two, one. Cue music.

بگذارید کنار!
پنج، چهار، سه، دو، یک. موسیقی اولیه (برای شروع برنامه)

It’s six o’clock. This is Gary Fenton with the early evening news.
The police are warning the public to be on the lookout for a dangerous criminal.
He is one of three people who robbed a branch of the Southern Alliance bank this morning.
The thieves made off with over £۲ million.
However, their car was spotted by the police.
They were chased for over two miles before the car was hit by a lorry and overturned.
The lorry driver was not hurt in the accident.
A man and a woman in the car were arrested and taken to hospital but a second man escaped.
He is described as in his thirties, tall, and with fair hair.
He was probably injured in the crash.
The police say that if he is seen, he must not be approached.
He is dangerous and could be armed.

ساعت شش است. من گری فنتون هستم با اخبار اوایل شب (در خدمت شما).
پلیس به مردم برای مراقبت از خود در برابر یک جنایتکار خطرناک هشدار می دهد. (عبارت lookout در اینجا به معنی مراقبت و پائیدن است هر چند که معانی دیگری چون دیدگاه و چشم انداز نیز برای آن وجود دارد)
او یکی از سه نفری است که امروز صبح به سرقت از یک شعبه بانک “Southern Alliance” (بانک اتحاد جنوبی) پرداختند.
سارقین با بیش از ۲ میلیون پوند (از بانک) فرار کردند. (عبارت فعلی made off در اینجا به معنی با عجله و ناگهانی جایی را ترک کردن و یا فرار کردن است)
با این حال، ماشین آنها توسط پلیس کشف شد. (معنی spot: تشخیص دادن ، کشف کردن ، دیدن ، مشاهده کردن ، پیداکردن محل، دیدبانى کردن ، در محل ، در جا ، درنظرگرفتن)
آنها قبل از اینکه خودرویشان با یک کامیون تصادف کرده و چپ شود، بیش از دو مایل تحت تعقیب قرار گرفتند. (lorry: اتومبیل بارى ، کامیون ، بارکش ، ماشین بارى – overturned : چپه شدن ، معلق شدن ، واژگون شدن)
راننده کامیون در تصادف صدمه ای ندید.
یک مرد و یک زن در ماشین دستگیر و به بیمارستان منتقل شدند اما مرد دوم فرار کرد.
او در حدود سی ساله، قد بلند و با موهای متوسط توصیف شده است.
او احتمالا در تصادف مجروح شده است.
پلیس می گوید که در صورت دیدن او، به او نزدیک نشوید. (approach: نزدیک شدن)
او (َشخص)خطرناکی است و احتمالا مسلح است.

Hurry up, Julia. Gary will be here soon. And don’t forget to close your window. You know what happened last time.

عجله کن، جولیا. گری به زودی میرسه اینجا. و فراموش نکن که پنجره خودت را ببندی. خودت می دانی که آخرین بار چه اتفاقی افتاد.

Well I didn’t know it was going to rain.

خوب من نمی دانستم که باران خواهد بارید.

When does Tim get back from his conference?

کی تیم از کنفرانس خود برمی گردد؟

On Friday.

روز جمعه.

What? No! When? OK. See you later.
Julia! Gary’s car’s been stolen.

چی نه! چه زمانی؟ باشه. بعدا میبینمت.
جولیا! ماشین گری به سرقت رفته است.

What?

چی؟

His car’s been nicked. We’ll have to try and get a taxi from the end of the street.

اتومبیل او دزدیده شده است. ما مجبوریم تا یک تاکسی در انتهای خیابان بگیریم. (فعل nick به معنی دندانه دار شدن است و البته معنی دزیدن هم دارد)

OK. Coming!

باشه. دارم میام.

No, no, no. Right. Bye.
That was the police.

نه نه نه. باشه. خدا حافظ.
این پلیس بود.

Any news about your car?

چه خبر از ماشینت؟

No. It’s probably being used as a getaway car at this very moment.
And look what happened to the car in that robbery yesterday.

نه این احتمالا به عنوان یک وسیله برای فرار از آن برای این لحظه ای حساس استفاده شده است. (gateway: فرار و یا مسیری برای فرار بخصوص پس از ارتکاب یک جرم)
و ببین در آن سرقت دیروز چه اتفاقی افتاد.

Has that guy been caught yet?
It’s a bit scary, thinking that there’s a criminal out there somewhere.

آیا تا به الان این مرد دستگیر نشده است؟
این کمی ترسناک است که فکر کنی جایی در بیرون یک جانی وجود دارد.

There’s a criminal out there in my car, too. People like that should be locked up – for life.

در اتومبیل من نیز یک جانی وجود دارد. این چنین افرادی باید (در تمام طول زندگیشون) زندانی شوند. (lock up: بازداشتگاه ، توقیف ، زیر قفل نگه داشتن ، در محلى محصور کردن ، حبس کردن، به زندان افکندن)

Relax, Gary. It’ll be found sooner or later.

آروم باش گری دیر یا زود مشخص خواهد شد.

Relax!? You wouldn’t say that if it was your car.

آروم باشم!؟. شما نمی توانید این را بگویید اگر ماشین شما بود.

Why don’t you come round to our place after work for a meal? It’ll take your mind off things.

چرا بعد از کار برای خوردن غذا نمی روی بیرون در این اطراف؟ این (کار) این چیزها را از ذهنت بین می برد.

Thanks!
But if I get my hands on the people who’ve taken my car, I’ll…
Nobody messes with Gary Fenton and gets away with it.

ممنون!
اما اگر دستانم را به افرادی که اتومبیل من را برداشته اند برسد، من …

هیچ کس نمیتواند با گری فنتون (Gary Fenton) در بیوفتد و از آن راه فراری داشته باشد. (mess with: درافتادن و get away: گریز ، فرار ، رفتن ، دور شدن ، گم شدن)

I’ll get this.

من این را می گیرم.

No. It’s OK.

نه. مسئله ای نیست (اشکالی ندارد).

No, no, I insist.

Could I have a receipt, please?

نه، نه، من اصرار دارم
می توانم یک رسید بگیرم، لطفا؟

Thank you.

ممنون.

Hello – Gary.

سلام – گری.

What’s the matter – There’s someone inside the flat.

موضوع چیه – کسی داخل آپارتمان است. (در زبان انگلیسی بریتانیایی flat به معنی آپارتمان است).

What?

چی؟

Did you close your window?
I told you, you shouldn’t leave it open.

آیا پنجره را بستی؟
من بهت گفتم، نباید آن را باز میگذاشتی.

My car’s been found and it hasn’t been damaged!

ماشین من پیدا شده است و آسیب دیده است!

 Ssshhhh!

ش ش ش ش ش ش!

What’s that?

چیه؟

Could you go in and find out?

آیا می توانید وارد بشی و بفهمی (که کسی داخل هست)؟

Me? We ought to phone the police.

من؟ ما باید با پلیس تماس بگیریم.

Go on, Gary.

برو، گری (go on: بفرمایید ، سخن خود را ادامه دهید ، بروید پى کارتان)

No way.

به هیچ وجه.

OK then. This is my fault. I’ll do it. Give me the keys.

باشه. این اشتباه من است. من (خودم) انجامش میدهم. کلیدها را به من بده

I wouldn’t do that if I were you. It could be the man the police are looking for.

من اگر جای تو  بودم این کار را نمی کردم. این می تواند (همان) مردی باشد که پلیس به دنبالش است.

Gary!

گری!

Oh, all right.

اوه، بسیار خوب.

Nobody messes with Gary Fenton and gets away with it!

هیچ کس نمی تواند با گری فنتون در بیوفتد و از آن راه فراری داشته باشد.

Our hero.

قهرمان ما.

لینک دانلود این ویدیو از آپارات با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۵٫۵ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۱۰/۵ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت خوب (۳۶۰P) و با حجم ۲۰/۹ مگابایت

زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۳۳

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*