I threw it all away – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۱۳)

درس سیزدهم مکالمه ویدویی Lifetime
درس سیزدهم مکالمه ویدویی Lifetime

قسمت سیزدهم مکالمه ویدیویی – I threw it all away (من همه را دور انداختم)

قسمت سیزدهم و یا همان قسمت ششم مکالمه ویدیویی از فصل دوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning

در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که رابطه جولیا و تیم به دلیل مشکلات کاری تیم تا حدود زیادی دچار مشکل شد و تیم هر بار که خواست دلیل تاخیر خود را در قرارهای ملاقاتی که با جولیا داشت توضیح دهد کمکی به بهبود رابطه آنها نمی کرد تا اینکه جولیا با همکار دیگرشان برای دیدن فیلم به سینما می رود و این کار او عصبانیت بیشتر تیم را به دنبال دارد. در این قسمت و در ادامه ی همان داستان می بینیم که مشکلات روحی روانی آنها که از جدایییشان ناشی شده چگونه بر کار آنها تاثیر می گذازد

این ویدیوی ۶:۴۰ دقیقه ای را چندین بار ببینید و به دقت به تلفظ کلمات و جملات توجه کنید و هر جا با مشکل معنی جملات مواجه شدید به متن ترجمه شده مراجعه کنید تا این یادگیری بتواند بهترین بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد. متن دیالوگ و ترجمه فارسی آن نیز در پائین آمده است تا اگر لازم شد به آن مراجعه کنید.

قسمت قبلی (قسمت ۱۲) این مکالمه را در اینجا ببینید.

قسمت بعدی (قسمت ۱۴) این مکالمه را در اینجا ببینید.

متن زیرنویس و فیلمنامه ی این قسمت :

I threw it all away

من همه را دور انداختم

[Music]

Every day millions of tons of rubbish are produced. We throw our rubbish into the dustbin. It’s collected away and – Cut.

هر روز میلیون ها تن زباله تولید می شود. ما زباله های خودمان را به سطل زباله می اندازیم. و زباله ها روی هم جمع شده و – کات (برش فیلم یا همان توقف – دستوری برای متوقف کردن فرایند فیلمبرداری در دنیای فیلمسازی).

Collected and taken away. We’ll have to do that bit again. Give me another can.

جمع آوری شده و دور ریخته می شود. ما باید این ی تیکه شو دوباره بگیریم. ی قوطی دیگه بهم بده.

Every day millions of tons of rubbish are produced. We throw our rubbish into the dustbin. It’s collected and taken away. But what happens to it then? Some things like bottles, cans, and paper will be recycled. Some things will be burnt. But most of it will be dumped in places like this. This is the landfill site at Westbridge. It was first used 10 years ago and it was expected to last for 30 or 40 years. But now it’s –um. Oh damn. Cut.

هر روز میلیون ها تن زباله تولید می شود. ما زباله های خودمان را به سطل زباله می اندازیم. و زباله ها روی هم جمع آوری شده و دور ریخته می شود. پس چه اتفاقی برای آن می افتد؟ بعضی چیزها مانند بطری ها، قوطی ها و کاغذ بازیافت می شوند. بعضی چیزها سوخته می شود. اما بیشتر آن در جاهایی مانند اینجا تخلیه می شود. اینجا محل دفن زباله در Westbridge است. اینجا اولین بار ۱۰ سال پیش استفاده شد و انتظار میره که تا ۳۰ یا ۴۰ سال آینده هم دوام بیاره. اما الان. اوه لعنتی. کات (برش فیلم یا همان توقف).

It’s okay I think we’ll be able to edit that out and

مشکلی نداره، فکر کنم بتونیم  ادیت (ویرایش)ش کنیم و

No. This is going to be done properly. We’ll have to start again from the beginning. We haven’t got any more cans.

نه. این کار باید به درستی انجام بشه. ما باید دوباره از اول شروع کنیم. ما قوطی دیگری نداریم.

Then I’ll just have to use one of these.

سپس من مجبورم که از یکی از اینها استفاده کنم.

Everyday millions of tons of rubbish are produced. We throw our rubbish into the dustbin.

هر روز میلیون ها تن زباله تولید می شود. ما زباله های خودمان را به سطل زباله می اندازیم.

[Music]

صدای موسیقی

Have I got an appointment with Fredrick now?

آیا من الان با فردریک وقت ملاقات دارم؟

He’s in Moscow. I can get him on his mobile, if you want.

او در مسکو است. اگر بخواید می تونم با موبایلش تماس بگیرم.

No, it’s all right.

نه، مهم نیست.

What on earth is the matter with Julia? I had to tell her something three times.

جولیا چش شده ؟ من باید ی چیزی رو سه بار بهش بگم.

Haven’t you heard? She and Tim have split up. And Sean says that Tim’s just the same.

نشنیدی؟ او و تیم از هم جدا شدن. و شان می گوید که تیم هم دقیقا اینجویه.

What do you mean?

منظورت چیه؟

They had to film something ten times this morning because Tim couldn’t remember his lines.

آنها مجبور بودند امروز صبح ده بار (برا تهیه ی گزارش) فیلم بگیرند چون تیم نمی تونست خط های متن نوشته شده ی خودشو به یاد بیاره.

That’s not like Tim.

تیم  که اینجوری نیست

I know. And Julia hasn’t smiled for days.

میدانم. و جولیا چند روزه که لبخند نزده.

Well, you can’t work with people like that.

خب، شما نمیتونید با چنین افرادی کار کنید.

I’ve seen it too many times and it always causes problems. We’ll have to do something about it.

من اینو بارها دیدم و همیشه باعث بروز مشکلات میشه. ما باید در مورد آن کاری انجام دهیم.

[Music]

صدای موسیقی

I’m sorry about this morning, Sean.

بابت امروز صبح معذرت میخوام.

It’s all right. Is it Julia?

اشکالی نداره. (بخاطر) جولیاست؟

I’ve tried to explain, but she just won’t listen.

سعی کردم توضیح بدم، اما او حتی (به حرفام) گوش نمیده.

I’m sure you’ll be able to sort things out.

من مطمئن هستم که تو می تونی از پیش بربیای.

Maybe. But she’s going to have to make the first move. She broke it off.

شاید. اما او می خواد اولین حرکت را انجام بده. او نخواست ادامه بده.

Look. She’ll have to come past here when she leaves. Why don’t you just say hello to her. That isn’t too difficult, is it? Same again.

ببین او باید وقتی که میخواد بره از اینجا رد بشه. چرا تو بهش سلام نمی کنی. (کار) خیلی دشواری نیست. اینطور نیست؟ دوباره همون.

Why should I make the first move it was all his fault?

چرا من اولین حرکت را انجام بدم در حالیکه همش تقصیر او بود؟

You don’t have to do anything really. He’s over there just say hello to him when you leave.

تو واقعا لازم نیست هیچ کاری بکنی. او اونجاست و فقط وقتی خواستی بری بهش سلام کن.

Maybe. Anyway I’m going now. Bye.

شاید. به هر حال من الان میرم. خدا حافظ.

Bye.

خدا حافظ.

You still OK for Romeo and Juliet tonight?

تو امشب برا (نمایش) رومئو و ژولیت اکی هستی؟

What? Oh, err, I suppose so.

چی؟ آه، فکر کنم.

Great, I’ll pick up about quarter to seven.

عالیه، من حدود ساعت ی ربع به هفت میام دنبالت برت دارم.

Yes, OK Gary.

بله، باشه گری.

See you later, then.

پس بعدا می بینمت.

[Music]

صدای موسیقی

Just two minutes to go and it’s still one-one. Legrand. Anderson. Panini. Can he do anything? Anderson again, and here’s Legrand. What a go! It’s two – one with less than a minute on the clock.

فقط دو دقیقه برای رفتن وقت هست و (نتیجه بازی) یک – یک است. لگراند. اندرسون. پانیینی. آیا او می تواند کاری انجام دهد؟ دوباره اندرسون، و این هم لگراند. چه حرکتی. (نتیجه بازی) دو – یک هست و کمتر از یک دقیقه وقت باقیمونده.

Julia. I’m sorry. Please forgive me. Oh, Tim. I love you.

 جولیا معذرت میخوام. لطفا منو ببخش. آه، تیم عاشقتم.

Julia! Julia!

جولیا! جولیا!

What? Oh, sorry.

چیه؟ اه ببخشید.

Are you okay? You were miles away.

حالت خوبه؟ کیلومترها دور شده بودی (خیلی تو فکر بودی)

was just thinking about something. Nothing important.

فقط داشتم در مورد ی چیزی فکر می کردم. چیز مهمی نبود.

Well, here we are. Home again.

خوب، رسیدیم. دوباره خانه.

Thank you for this evening, Gary. I enjoyed the play.

ممنون از شما بخاطر امشب، گری من از نمایش لذت بردم.

Aren’t you going to ask me in for a cup of coffee?

آیا نمی خواهید منو برا ی فنجان قهوه دعوت کنی بیام تو؟

No Gary. It’s late and I won’t be able to get up in the morning.

نه گری، دیر وقته و من صبح نمیتونم بیدار شم.

Just a goodnight kiss, then?

پس ی بوس شب بخیری.

No Gary. Just goodnight.

نه گری.شب بخیر.

Oh sweet Julia. Just one kiss for your poor Romeo.

اوه جولیای شیرین. فقط یک بوسه برای رومئوی بیچاره ت.

Don’t be silly.

احمق نباش.

Ow! My ankle!

اوه! مچ پام!

Oh Gary! How’s your ankle?

اوه گری! چطور مچ پات چطوره؟

I think it’s all right.

من فکر کنم خوبه.

Will you be able to drive?

آیا میتونی رانندگی کنی؟

Well, yes I’ll be fine. Good night.

خب بله من خوب میشم. شب بخیر.

[Music]

صدای موسیقی

لینک دانلود این ویدیو از آپارات با کیفیت پائین (۱۴۴P) و با حجم ۴٫۸۸ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت متوسط (۲۴۰P) و با حجم ۹٫۸ مگابایت

لینک دانلود این ویدیو از آپارات و با کیفیت خوب (۳۶۰P) و با حجم ۲۱ مگابایت

زمان ویدیو: ۰۰:۶:۴۰

برای دیدن پست های ویدیویی مربوط به آهنگ های زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

برای دیدن سایر پست های ویدیویی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

10 tips to learn English faster

Even though many people think it would be hard to learn a new language, but …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی