اشتباهات رایج ۸ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

The books I bought this year are costlier than last year.

The books I bought this year are costlier than those I bought last year.

نکته:

نمی توان “books” را با “last year” مقایسه کرد، بلکه باید “books” را با “books” مقایسه کرد.

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

You can speak free.

You can speak freely.

معنی نقش
Free رایگان صفت
Freely بدون محدودیت قید

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

The man was absorbed at his work.

✓ The man was absorbed in his work. 

Absorb in…:       … علاقه شدید داشتن به

…………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

…………………………………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*