Home -> Blog -> Useful Idioms 3

Useful Idioms 3

Useful_Idioms_3

۵ اصطلاح کاربردی:

…………………………

به دردِ سرش نمی ارزه .
It is not worth the trouble.

…………………………

بچه که نیستم .
. I was not born yesterday

…………………………

بلایی بر سرت بیارم که حظ کنی.
. I will cook your goose

…………………………

سرم را می دهم , اسمم را عوض میکنم اگر …..
.I will eat my hat

…………………………

به نظر حقیر
.In my humble opinion

……………………………………………

دوستان خود را به مهمانی آموزشی ما دعوت کنید

UCLnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*