اشتباهات رایج ۲۵ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای فعل “راضی بودن” از لغت “Pleased” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “with” است و نه “from”. از این رو عبارت “راضی بودن از چیزی” را به صورت

Pleased with

نشان می دهیم و نه به صورت:

Pleased from

بنابراین:

راضی بودن از …

Pleased from

✓ Pleased with

مثال:

The teacher is pleased from me.

✓  The teacher is pleased with me.

معلم از من راضی است.

نکته:

در صورتی که پس از pleased یک اسم یا عبارت اسمی بیاید می توان از حرف اضافه at نیز استفاده کرد. مثال:

They were pleased at (or with) what he said.

آنها با (یا با) آنچه که او گفت خوشحال بودند.

They were pleased at (or with) her results.

آنها با (یا از) نتایج او خوشحال شدند.

 

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای فعل “ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر” از لغت “Prefer” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “to” است و نه “from”. از این رو عبارت “ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر را به صورت

Prefer to

نشان می دهیم و نه به صورت:

Prefer from

بنابراین:

ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر

Prefer from

✓ Prefer to

مثال:

   I prefer a blue pen from a red one.

I prefer a blue pen to a red one.

من خودکار آبی را بر خودکار قرمز ترجیح می دهم.

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

 

در زبان انگلیسی برای فعل “ریاست جلسه را به عهده داشتن” و یا “سرپرستى کردن” از لغت “Preside” استفاده می شود اما به همراه آن از حرف اضافه هم استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “at” یا “over” است و نه “in”. از این رو عبارت “ریاست جلسه را به عهده داشتن” و “سرپرستى کردن” را به صورت

Preside at

Preside over

نشان می دهیم و نه به صورت:

Preside in

بنابراین:

ریاست جلسه را به عهده داشتن، سرپرستى کردن

Preside in

✓ Preside at

✓ Preside over

مثال:

    Who presided in the last meeting?

✓  Who presided at the last meeting?

✓  Who presided over the last meeting?

چه کسی ریاست همایش قبل را به عهده داشت؟

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*