لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۲۲ کتاب ۵۰۴

Penalize - آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Penalize – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۱ درس ۲۲ کتاب ۵۰۴

Penalize / ˈpiːn(ə)lʌɪz /

(Verb) declare punishable by law or rule; set a penalty for, punish

 1. The Detroit Lions were penalized fifteen yards for their rough play.
 2. We were penalized for not following tradition.*
 3. Mrs. Robins penalized us for doing the math problem in ink.

 

(فعل ) مجازات کردن، تنبیه کردن، کیفرى یا جزایى قلمداد کردن ، جریمه کردن ، تاوان دادن

 

الف) تیم « دترویت لاینز» برای بازی خشن ۱۵۰۰ دلار جریمه شد.

ب) بخاطر عدم پیروی از سنت مجازات شدیم.

ج) خانم « رابینز» ما را بخاطر حل مسئله ی ریاضی با خودکار جریمه کرد.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Yard: محصور کردن – حیاط – حصار
 • Rough : خشن – درشت – ناهموار – ناهنجار
 • Tradition : رسم – سنت – عرف – عقیده رایج
 • Ink : جوهر – مرکب زدن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: داور الکی پنالتی گرفت و بازیکن رو با کارت قرمز جریمه کرد بازیکنم به داور فحش داد.

کدینگ۲: پینار، لیز رو جریمه کرد.

کدینگ۳: پنا لایز یعنی پن لای انگشت های یه بچه زبون بسته برای تنبیه کردنش.

……………………………………………………

Beneficiary - آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Beneficiary – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۲ درس ۲۲ کتاب ۵۰۴

Beneficiary / bɛnɪˈfɪʃ(ə)ri /

(Noun) person who receives benefit, one who benefits from something, someone who derives advantage from something, especially a trust, will, or life insurance policy.

 1. I was the beneficiary of $8,000 when my grandfather died.
 2. When the paintings were sold, the millionaire’s niece was the beneficiary.
 3. My brother was the beneficiary of excellent advice from his guidance counselor.

 

(اسم) کسی که از مزیتی بهره مند می شود، ذینفع، موقوف علیه، وظیفه خوار، بهره بردار، ذیحق

 

الف) وقتی پدر بزرگم فوت کرد من وارث ۸۰۰۰ دلار شدم.

ب) وقتی تابلوها به فروش رفتند، دختر خواهر آن میلیونر ذینفع بود.

ج) برادرم از نصیحت های عالی مشاور راهنمایش بهره مند شد.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Painting : نقاشى – تابلوی نقاشى
 • Excellent : عالى – ممتاز – بسیارخوب – شگرف
 • Advice : اندرز– رایزنى – مشورت – مصلحت – پند – نصیحت – اگاهى – خبر – اطلاع
 • Guidance : هدایت – راهنما – رهبرى – رهنمود –  هدایت کردن –  راهنمایى
 • Counselor : مشاور – مستشار –  رایزن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱ : اگه ذینفعش هستی به نفعشه بری سرکار.

کدینگ۲ : آدمای ذینفع روحانی به رنگ بنفش هستند.

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*