Home -> Idioms -> Useful Idioms 7

Useful Idioms 7

۵ اصطلاح کاربردی:

……………………………………………

horse around
از زیرکار در رفتن، بازی گوشی، بیخودی چرخیدن

……………………………………………

 he was as cool as a cucumber
خونسرد و بیخیال

……………………………………………

.This is only the beginning

تازه اولشه.

……………………………………………

I am greatly honored.

باعث افتخار من است.

……………………………………………

For the best of my knowledge…

تا آنجا که من میدانم.

……………………………………………

با معرفی ما به دوستان خود ما را حمایت کنید.

UCLnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*