خانه -> Blog -> Short Story 02

Short Story 02

Fred

Clever soldier Fred was a young soldier* in a big camp*. During the week they always worked very hard, but it was Saturday, and all the young soldiers were free*, so their officer said to them, ‘You can go into the town this afternoon, but first I’m going to inspect* you.’

Fred came to the officer, and the officer said to him, ‘Your hair’s very long. Go to the barber* and then come back to me again.’

Fred ran* to the barber’s shop, but it was closed* because it was Saturday. Fred was very sad for a few minutes, but then he smiled and went back* to the officer.

‘Are my boots clean now, sir?’ he asked.

The officer did not look at Fred’s hair. He looked at his boots and said, ‘Yes, they’re much better now. You can go out. And next week, first clean your boots, and then come to me!’

فرد سرباز* جوانی در یک پادگان* بزرگ بود. آن‌ها همیشه در طول هفته خیلی سخت کار می‌کردند، اما آن روز شنبه بود، و همه‌ ی سربازان جوان آزاد* بودند، بنابراین افسرشان به آن‌ها گفت: امروز بعدازظهر شما می ‌توانید به داخل شهر بروید، اما اول می‌خواهم شمارابررسی کنم*.

فرد به سوی افسر آمد، و افسر به او گفت: موهای شما بسیار بلند است، به آرایشگاه* برو و دوباره پیش من برگرد.

فرد به آرایشگاه رفت*، ولی بسته* بود چون آن روز شنبه بود. فرد برای چند دقیقه خیلی ناراحت بود، اما بعد خندید، و به سوی افسر برگشت*.

او (فرد) پرسید: قربان، اکنون پوتین‌هایم تمیز شدند.

افسر به مو‌های فرد نگاه نکرد. او به پوتین‌‌های فرد نگاه کرد و گفت: بله،الان خیلی بهتر شدند. شما می‌توانی بروی. و هفته‌ی بعد اول پوتین‌های خود را تمیز کن و بعد از آن پیش من بیا!
Starred words:
***************
*soldier(n)/ ˈsəʊldʒə(r)/ ;a member of an army;serviceman
*camp(n)/kæmp/;a place where soldiers live while they are training.
*free(adj)/friː/;not controlled
*inspect(v)/ɪnˈspekt/;check
*barber(n)/ˈbɑːbə(r)/;a man whose job is to cut men’s hair.
*ran(v)/ræn/ past form of run;go
*closed(adj)/ kləʊzd/;shut;out of service;fastened
*go back (phr-v) /ɡəʊ bæk/(went back );return

 

دانلود فایل صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*