لغات و اصطلاحات زبان کردی

✔️فێرکاریی ئەلف‌وبێ زمانی کوردی به شێعر بۆ منداڵان

💦ئا، ئاو و ئارایە
🐑ب، بەرخی بابایە
👣پ، پاوانە و پێیە
🍇ت، تاڤگە و ترێیە
🍵ج، جام و جۆگەیە
🌊چ، چۆمی چووکەیە
🦒ح، حەیوان و حەوت
😴خ، خەپۆکە خەوت
🤗د، دادیلەی دایە
🦊ر، رێوی و رێگایە
🐥ز، زەرد و زێرینە
💥ژ، ژیلەمۆ و ژینە
👫س، سەمای سۆرانی
🎼ش، شمشاڵی شوانی
🧥ع، عەیبە عەبایە
🍱غ، غاردە غەزایە
🕊ف، فڕین فەرمانە
🌹ڤ’ ڤار و ڤیانە
🍃ق ، قشقەڵە و قاژوو
🐇ک، کەروێشک و کاھوو
🏞گ، گوند و گۆرانی
💃ل، لەنجەی لاوانی
م، مێروولە و ماسی
🐜ن، نەیخۆی نایناسی
🌍و، وڵات و وارە
📿ھ، ھێمن و ھەژارە
🤝ی، یاری و یەکیەتی
✌️🏼یەک گرتن و یارمەتی

استثنا👈ئاوارتە
اتساین👈ئالوول
لینک👈 بەستەر
چەپکەوشە👈پاراگراف
همترازی👈هاو ڕێکی
واژەپرداز👈وشەڕێکخەر
امضا👈 واژۆ
پیوست، ضمیمە👈 هاوپێچ، پاشکۆ
خزندە👈خشۆک
خدمت👈 ڕاژە
ریاضیات👈بیرکاری
کارگزینی👈 کارگێڕی
جزوە👈نامیلکە
فوتبال👈تۆپان
شوک👈 پێخڕە
مجاز👈ئاوەڵواتا
استعارە👈خوازە
جناس👈ڕەگەزدۆز
تلمیح👈 تێلنیشان
ایهام👈پۆشین
سجع👈دوو سەروا
قافیە👈سەروا

واج آرایی👈وشەئارایی
تشبیە👈لێکچواندن
مشبە👈لێچوو
مشبەبە👈 لەوچوو
ادات👈 ئامراز
تضمین👈تێهەڵکێش
رطوبت👈 شێ
شتاب👈 گوڕ
دیتا👈دراوە
دیتا بیس👈بنکەدراوە
صفحەکلید👈 تەختەکلیل
سایت👈 ماڵپەڕ
شبکە👈 ڕایەڵە
سرورserver👈 ڕاژەکار
آندرلاین👈 ژێرهێڵ
آنلاین👈سەرهێڵ
باج👈پیتاک
رشوە👈بەرتیل
مالیات👈داهاتانە
آلیاژ👈داڕشتە
ریختەگری👈داڕشتگە

بلبرینگ👈گۆ هەڵگرە
مایل بە سرخ👈 سوور باو
معیار👈پێوەر
سرخرگ👈خوێنبەر
سیاهرگ👈خوێنهێنەر
هستەای👈 ناوەکی
بیرونی👈 دەرەکی
آسمانخراش👈ئاسمانگەز
مولکول👈 گەرد
آناتومی👈توێکاریناسی
رواج👈بڕۆ
شط👈یەکاو
دخمە👈 ئەستێودان
راندن👈 لێخوڕین، ئاژۆتن
گواهینامەی رانندگی👈بەڵگاژۆ
ڕۆچوون👈تداخل
خطر👈مەترسی، بڤە
رانندە👈 ئاژۆر
پرسش👈 پرس
کسی کە می پرسد👈پرسیار

مالک👈داشدار
ملک(مۆلک)👈داشدە
سد👈 بەنداو
غضروف👈 کڕکڕاکە
سنجاقک👈 پووشکەقوونە
حلزون👈شەیتانۆکە
لالەی واژگون👈 گوڵەشلێرە
شهرک👈شارەدێ
قلدری👈کەڵەگایی
مدیون👈 قەرزدار
جار زدن👈 قاو
موسم👈جەنگە
صرف فعل👈گەردان کردنی فرمان
صفت👈 ئاوەڵناو
ضمیر👈جێناو
قید👈 ئاوەڵکردار
فاعل👈بکەر
مفعول👈 بەرکار
فعل👈 کردار، فرمان

مصدر👈 چاوگ
ناگذر👈 تێنەپەڕ
گذرا👈تێپەڕ
هجا👈 بڕگە
بن👈 ڕەگ
حالت👈دۆخ
بار الکتریکی👈 بارگەی کارەبا
رسانا👈گەیەنەر
نارسانا👈 نەگەیەنەر
خازن👈 بارگەگر
پتانسیل👈 پەستان
نیروی دافعە👈 پاڵهێز
جریان الکتریکی👈لێشاوی کارەبا
پیل👈شانە
عدسی👈هاوێنە
طیف👈شەبەنگ
نظریە👈بیردۆزە
منشور👈 ئاوێزە

مدار الکتریکی👈 سووڕە کارەبا
سلول شناسی👈 خانەناسی، خانەزانی
فیزیولوژی👈کارەندامزانی
خون شناسی👈 خوێنزانی
عصب شناسی👈دەمارزانی
تومور شناسی👈 لووەزانی
انگل شناسی👈مێمڵەزانی
تصحیح👈 ساخکردنەوە
ساختار👈پێکهاتە
قاضی👈 دادوەر
دادستان👈 دادخواز
امانت👈ئیرمان
توانا👈بەبڕشت
آئورت👈 شاخوێنبەر
دهلیز👈 گوێچکەڵە
سیاهرگ ششی👈 سییە خوێنهێن
دریچە👈دەرچە
بطن👈سکۆڵە
مشکل ساز👈 کێشەخولقێن
بی محتوا👈 کەم پێز
مفصل👈پوختە
آفلاین👈دەرهێڵ
گویشگر👈 ئاخێوەر
نرم افزار👈نەرمەواڵە
مهرە👈 بڕبڕە
ترقوە👈 چەڵەمە

جناغ👈 کۆڵە
دندە👈 پەراسوو
اسکلت👈 ئێسکەپەیکەر
مفصل شناسی👈جومگەناسی
کلاهک👈 کڵاوە
استخوان نازک نی👈 ئێسکە تەڵەزم
قوزک👈 قولەپێ
خط مورب👈 هێڵی لار
معجزە👈 پەرجوو
سخی👈 دڵاوا
لمس کردن👈 ساوان
آپارتمان👈 باڵەخانە
تقابل👈 دژایەتی
نوشابە👈ساردی
کرەی زمین👈گۆی زەوی
مچالە👈گرمۆڵە
گوشخراش👈گوێدڕ
بازسازی👈نۆژەن
منجمد👈بەستوو
جنین👈کۆرپەڵە
گوشنواز👈گوێلاوێن
هزینە👈تێچوون
طاقت فرسا👈 پڕووکێنەر

تراکم👈چڕێتی
انباشتگی👈 کەڵەکەبوون
محور👈تەوەرە
عاطفە👈 سۆز
پرخاشگر👈 شەڕاشۆ
مبهم👈تەماوی
چگالی👈 چڕی
جاذب👈مژۆک، هەڵمژ
زاویەی حادە👈 گۆشەی تیژ
زاویەی منفرجە👈گۆشەی کراوە
زاویەی قائمە👈 گۆشەی وەستاو
دایرە👈بازنە، جەغز
ممیز👈 دابڕ
صورت(ریاضی)👈سەرە
مخرج👈 ژێرە
ضریب👈هاو کۆلکە
رادیکال👈ڕەگ
معادلە👈هاوکێشە
رقم👈ڕەنووس
عدد👈 ژمارە
خط فاصلە👈 هێڵی بۆشایی
مکانیزم👈ئامێرێتی
عصارە👈 ئاوگ
بادسنج👈باپێو
ترمز👈 گرتۆک

جرثقیل👈 بەرزکەرەوە
کاغذ👈 لێنووس
دفتر👈 تێنووس
قلم👈 پێنووس
جارو برقی👈تۆزمژ
مواد منفجرە👈تەقەمەنی
مایعات👈 شلەمەنی
لبنیات👈شیرەمەنی
سبزیجات👈سەوزەمەنی
اسم ذات👈ناوی سەربەخۆ
اسم معنی👈 ناوی بەستە، ناوی واتا
مثبت👈ئەرێنی
منفی👈نەرێنی
اسم مرکب👈ناوی لێکدراو
متصل👈 لکاو
محیط(ریاضی)👈 چێوە
مساحت👈ڕووبەر
غواص👈قووتەوان، مەلەوان
ذوزنقە👈نیمچەتەریب
مخروط👈 قووچەک
کُرە👈 گۆ
پنج ضلعی👈 پێنج لا

استوانە👈لوولەک
بیضی👈 هێلکەیی
صلیب👈خاچ
مربع👈 چوارگۆشە
مستطیل👈 لاکێشە
مثلث👈 سێگۆشە
مثلث متساوی الساقین👈 سێگۆشەی دوولا یەکسان
مثلث متساوی الاضلاع👈سێگۆشەی لا یەکسان
قائم الزاویە👈 گۆشە وەستاو
مکعب👈شەشپاڵوو
هندسە👈 تەنە ئەندازە
سنگوارە👈بەردەواڵە
شبەجزیرە👈 شێوەدوورگە

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی