خانه -> بایگانی برچسب: Listening (صفحه 30)

بایگانی برچسب: Listening

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴ Wad: / wɒd / Noun & Verb Small, soft mass; to roll or crush into a small mass, file attached to computer game programs (contains information about game options, game levels, targets, graphic design, etc.) To decrease* the effects of the pressure, the diver put wads of cotton in his ears. The officer challenged* …

ادامه نوشته »

سخنان هنری دیوید ثورو (Henry David Thoreau) با ترجمه فارسی

تصاویر

Henry David Thoreau Essayist Henry David Thoreau was an American essayist, poet, philosopher, abolitionist, naturalist, tax resister, development critic, surveyor, and historian. Born: July 12, 1817, Concord, Massachusetts, United States Died: May 6, 1862, Concord, Massachusetts, United States Influenced: Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Essays: Civil Disobedience, Life Without Principle, Books: Walden (in 1854) – Civil Disobedience (in 1849)- The …

ادامه نوشته »

اصطلاح “شیرفهم شدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #163 اصطلاح ۱۶۳: Bird’s eye view: ۱- چشم انداز ۲- شیرفهم شدن (فهمیدن اساسی چیزی) اصطلاح “شیرفهم کردن” در زبان فارسی و بر اساس توضیحات لغت‌نامه دهخدا به معنی جزء به جزء توضیح دادن و روشن ساختن موضوع و نیز به معنی فهماندن با رنج و زحمت است. به عبارت دیگر در زبان فارسی برای کسی که بخواهد موضوعی …

ادامه نوشته »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴ Mumble: / ˈmʌmb (ə)l / Verb & Noun Speak indistinctly, speak in a low voice, speak unintelligibly; chew without teeth, mutter, murmur, talk under one’s breath, chunter, fumble, muddle Ricky mumbled his awkward* apology.* This speech course will encourage* you to stop mumbling and to speak more distinctly. When the witness continued to mumble, …

ادامه نوشته »

ضرب المثل “آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #59 ضرب المثل پنجاه و نهم: آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب!! A miss is as good as a mile ضرب المثل ” آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب ” در زبان فارسی به این معنی است که کاری که نباید اتفاق می افتاد، حالا اتفاق افتاده و شدت …

ادامه نوشته »

۸ قدم برای بهبود تلفظ زبان انگلیسی (۳)

در پست های قبلی مربوط به این مقاله لزوم یادگیری تلفظ درست در زبان انگلیسی را خدمت شما توضیح دادیم. در این پست و در ادامه همان مقاله بقیه راه های بهبود تلفظ در زبان انگلیسی از ۸ گام آن را خدمت شما معرفی می کنیم. ۲٫ Notice how your mouth and lips move. ۲٫ توجه کنید که دهان و …

ادامه نوشته »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴ Lecture: / ˈlɛktʃə / Noun & Verb Speech or planned talk; a scolding; to scold, deliver a discourse before an audience (especially one that is instructive); reprimand tediously, reprove formally, speech, talk, address, discourse, disquisition, presentation, oration, lesson. Rarely* have I heard a lecture with such clear illustrations.* Henry’s father lectured him on the …

ادامه نوشته »

اشتباهات رایج ۱۵ Common Mistakes

معادل عبارت “بستگی داشتن به چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت Depend on یا Depend upon نشان می دهیم و نه به صورت: Depend from بنابراین: بستگی داشتن به … :   ✓  Depend on  ✓  Depend upon Depend from مثال: Our success depends from our work.  ✓ Our success depends on our work. موفقیت ما به کار ما بستگی دارد. …

ادامه نوشته »

اصطلاح “گند زدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #162 اصطلاح ۱۶۲: گند زدن خراب کردن Make a pig’s ear of sth اصطلاحی که در این پست به آن می پردازیم، اصطلاح ” گند زدن ” است که در زبان فارسی محاوره بسیار کاربردی و رایج است. در فرهنگ لغات زبان فارسی گند چنین تعریف شده است: گند: بدبو، عفن، متعفن، بوی بد، تعفن، فاسد و عبارت گند …

ادامه نوشته »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴ Witty: / ˈwɪti / Adjective Cleverly amusing, humorous, funny, amusing; clever; sharp, shrewd, droll, comic, comical; jocular, facetious, waggish; sparkling, scintillating, entertaining; clever, quick-witted Mr.Carlson’s witty introduction qualifies* him as a first-rate speaker. Fay is too slow to appreciate such witty remarks. The lawyer tried to prosecute* the case by being witty and thereby …

ادامه نوشته »