Tag Archives: being tired of

Idiom 100

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله اصطلاحی “حال بهم خورن از کسی یا چیزی!” که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Be sick of sth / sb:  مثلا میگیم “حالم ازت به هم میخوره” که میشه: I’m sick of you! : و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است Be sick of sth …

Read More »
آموزش مکالمه زبـان انگلیســی