Home -> Tag Archives: Adjective

Tag Archives: Adjective

اشتباه رایج در استفاده از Superior

Common Mistakes in English 31 اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ۳۱ در این پست در مورد واژه ” superior ” به معنی برتر یا بالاتر چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم. نکته اول در مورد این واژه این است که این لغت از لحاظ گرامری هم نقش اسم را دارد و هم نقش صفت و معنی آن …

Read More »

صفات در زبان انگلیسی ۱ (Adjectives)

Adjectives   صفات صفت کلمه ای است که برای اسمی که به همراه آن می آید (موصوف) توضیحی ارائه می کند تا آن اسم را مشخص تر و شناخته شده تر کند. در زیان فارسی صفت بعد از موصوف قرار می گیرد (مثلا کتاب خوب که در آن خوب صفتی برای کتاب می باشد)، در حالیکه در زبان انگلیسی وضعیت …

Read More »

English Learning Tips #29

نکته بیست و نهم یادگیری زبان: ……………………………… #۲۹ When you learn a new word, think of all its other forms: Beautiful (adjective) beauty (noun) Beautifully (adverb) اگر لغت جدیدی یاد گرفتید، به اشکال دیگر آن لغت نیز توجه کنید. مثلا: Beautiful (صفت), beauty (اسم), Beautifully (قید)

Read More »

Adjectives with Prepositions

read

صفات با حروف اضافه خاص: ۱- (be) accustomed to عادت داشتن به ۲-(be) good at خوب بودن در ۳-acquainted to آشنا با ۴-adequate for مناسب برای ۵- afraid of ترسیده از ۶-ashamed of خجالت زده از ۷-attentive to متوجه به ۸- bored with خسته از ۹-capable of توانا در ۱۰-composed of متشکل از ۱۱-coverd with پوشیده از ۱۲-envious of حسود …

Read More »

Parts of Speech

شعری جالب در مورد گرامر و تعریف نقش های گرامری لغات در زبان انگلیسی: ……………………………… What is Grammar? Here’s an old children’s rhyme about the eight parts of speech of English grammar. It gives you an idea of what grammar is about. Read and remember it. Every name is called a noun, As field and fountain, street and town. In place of …

Read More »