خانه -> بایگانی برچسب: آموزش لغات زبان انگلیسی (صفحه 53)

بایگانی برچسب: آموزش لغات زبان انگلیسی

Descend-504-4-8

لغت هشتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Descend / dɪ’send / Go or come down from a higher place to lower level پائین رفتن یا پائین آمدن از مکانی بالاتر به سطحی پائین تر   If we let the air out of balloon, it will have to descend. اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، بناچار پائین می آید.   …

ادامه نوشته »

Theory-504-4-7

لغت هفتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Theory / ‘θɪːrɪ – ‘θɪərɪ/ explanation based on thought, observation, or reasoning. توضیح بر اساس اندیشه، مشاهده یا استدلال، نظریه، فرضیه   Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand. براستی درک نظریه ی انیشتین برای افراد عادی بسیار دشوار است.   My uncle has a theory about the …

ادامه نوشته »

Humid-504-4-6

لغت ششم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Humid / ‘hjuːmɪd / Moist; damp مرطوب، نمناک It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner. هوای کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد. New Yorkers usually complain in the summer of the humid air. نیویورکی ها معمولا در تابستان …

ادامه نوشته »

Utilize -504-4-5

لغت پنجم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Utilize / ˈjuː.tɪ.laɪz / Make use of استفاده کردن از No one seems willing to utilize this vacant house. به نظر می رسد هیچ کس خواهان استفاده از این خانه ی خالی نمی باشد. The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders. باغبان مشتاق …

ادامه نوشته »

Dense-504-4-4

لغت چهارم از درس ۴ کتاب ۵۰۴   Dense / dens / Closely packed together; thick متراکم، غلیظ The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight. برگ های ضخیم درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می دهند.   We couldn’t row because of the dense weeds in the lake. به خاطر انبوه علف های …

ادامه نوشته »

Villain-504-4-3

لغت سوم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Villain / ‘vɪlən / a very wicked person آدم بسیار بد جنس و پست   A typical moving picture villain gets killed at the end. شخصیت شرور معمول فیلم در پایان فیلم کشته می شود.   The villain concealed the corpse in the cellar. آدم شرور جنازه را در زیر زمین مخفی کرد. …

ادامه نوشته »

Eliminate-504-4-2

لغت دوم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Eliminate / ɪ’lɪmɪneɪt / get rid of, remove, omit رها شدن از، برداشتن، حذف کردن   When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated. وقتی ریل راه آهن بالا برده می شود خطر تصادف رفع می شود.     When figuring the costs of a car, don’t eliminate …

ادامه نوشته »