ضرب المثل “در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است” در زبان انگلیسی

Proverb # ۴۲

ضرب المثل چهل ودوم:

ضرب المثل در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است - Something is better than nothing
ضرب المثل در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است – Something is better than nothing

……………………………………………………

Something is better than nothing!

در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است

کاچی بهتر از هیچی

ضرب المثل در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است که در بعضی موارد به حالت خلاصه تر و به صورت در بیابان لنگه کفش نعمت است در زبان فارسی استفاده می شود، ضرب المثلی است به این معنا و مفهوم که انسان قدر داشته ها و نعمت های خود را که دارد و شاید هم بسیار کم بها و بی ارزش به نظر بیایند، بداند. بخصوص در مواقع سختی ها، بلایا، تنگناها، و در شرایط بدی که ممکن است تجربه کند این واقعیت ها می تواند بسیار ملموس تر و پررنگ تر باشند. که این موارد به ظاهر کم اهمیت و بی ارزش در موقعیت های خاصی می توانند بسیار ارزشمند و به درد بخور باشند.

داستان این ضرب المثل به آنجا بر می گردد که  روزی تاجری با بار فراوان و سوار بر شتر سفر می کرد که در بین راه در کمین راهزنانی می افتد که نه تنها بار و دارایی های او را غارت می کنند، بلکه حتی به لباس ها و کفش های او نیز رحم نمی کنند و آنها را نیز از او به زور می گیرند، و در آخر او را کتک مفصلی هم می زنند!

تاجر غارت شده و کتک خورده هر چقدر داد و فریاد می کند فایده ای برایش ندارد. همین طور که با تن نیمه عریان و پاهای لخت راه می رود، خار و خاشاک بیابان پاهایش را زخمی می کند، تاجر که تا دیروز انواع لذت ها و نعمت ها را در زندگی خود تجربه کرده و در ناز و نعمت زندگی کرده، پس از مدتی طی مسیر و با آن حال پریشان یک جفت کفش کهنه و پاره پیدا می کند و با عصبانیت آن ها را با آن پای برهنه و زخمی به گوشه ای پرتاب می کند، ولی به یکباره پشیمان می شود و کفش ها را می پوشد و با خود می گوید: در چنین بیابانی یک لنگه کفش هم غنیمت است !

از آن زمان به بعد هر وقت بخواهند بگویند قدر نعمتی و لو کم ارزش را که در حال حاضر داریم باید بدانیم، از این مثل استفاده می کنیم.

البته این ضرب المثل در زبان فارسی به صورت “کاچی بهتر از هیچی” نیز بیان می شود که دقیقا همان معنا و مفهوم را می رساند.

در زبان انگلیسی نیز معادل این ضزب المثل را با عبارت اصطلاحی “Something is better than nothing” بیان می کنند. معنی لغوی این جمله را می توان به این صورت بیان کرد که : “(داشتن) یک چیز بهتر از (نداشتن) هیچ چیز است” یا “یک چیز بهتر ار هیچ چیز است”. مفهوم این عبارت ضرب المثل و عبارت اصطلاحی همان ضرب المثل “در بیابان لنگه کفش کهنه نعمت است” و یا “کاچی بهتر از هیچی” می باشد.

……………………………………………………

برای دیدن پست های مشابه و یا ضرب المثل های بیشتر،  اینجا  را کلیک کند.

و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی باید  اینجا  را کلیک کنید.

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*