لغت ۷ و ۸ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ Vigor / ˈvɪɡə / Active strength or force, physical strength and good health, energy, vitality (Noun)   Having a great deal of vigor, Jason was able to excel* in all sports. Tom Thumb made up for size by having more vigor than most people. Putting all her vigor into the argument, Patsy persuaded* me …

Read More »

نکات آزمون Speaking آیلتس ۲

  همانطور که در پست های قبلی اشاره کردیم، آزمون آیلتس (IELTS) که مخفف International English Language Testing System (سیستم بین المللی سنجش زبان انگلیسی) می باشد یک آزمون استاندارد برای تشخیص میزان تسلط و آشنایی بر زبان انگلیسی است. آزمون آیلتس (IELTS) نیز مانند سایر آزمون های دیگر زبان انگلیسی هر ۴ مهارت زبان انگلیسی (Reading – Speaking – Listening – Writing) را …

Read More »

زیره به کرمان بردن در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #40 ضرب المثل چهلم: …………………………………………… آیا می دانید معادل ضرب المثل “زیره به کرمان بردن” در زبان انگلیسی چی میشه؟ خوب این مطلب را تا آخر بخوانید تا از معادل این ضرب المثل در زبان انگلیسی و پیش زمینه تاریخی آن آگاه بشید. ضرب المثل “زیره به کرمان بردن” در زبان فارسی از بیت ۳۱۹۵ در دفتر اول مثنوی معنوی …

Read More »

لغت ۵ و ۶ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ Crafty / ˈkrɑːfti / Skillful in deceiving others; sly; tricky cunning, shrewd, scheming clever at achieving one’s aims by indirect or deceitful methods   His crafty mind prepared a comprehensive* plan to defraud* his partners. Leo didn’t use brutal* strength against his opponents,* but he used his crafty bag of tricks to beat them. …

Read More »

نکات آزمون Speaking آیلتس

  همانطور که در پست قبلی اشاره کردیم، آزمون آیلتس (IELTS) که مخفف International English Language Testing System (سیستم بین المللی سنجش زبان انگلیسی) می باشد یک آزمون استاندارد برای تشخیص میزان تسلط و آشنایی بر زبان انگلیسی است. آزمون آیلتس (IELTS) نیز مانند سایر آزمون های دیگر زبان انگلیسی هر ۴ مهارت زبان انگلیسی (Reading – Speaking – Listening – Writing) را مورد …

Read More »

آزمون Speaking آیلتس

پست ویدیویی

آزمون آیلتس (IELTS) که مخفف International English Language Testing System (سیستم بین المللی سنجش زبان انگلیسی) می باشد یک آزمون استاندارد برای تشخیص میزان تسلط و آشنایی زبان آموزانی است که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود انتخاب کرده اند تا بتوانند مجوزی برای کارهایی چون ادامه تحصیل، مهاجرت و دریافت اقامت، و بخصوص دریافت مجوز کار در کشورهای …

Read More »

لغت ۳ و ۴ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ Linger / ˈlɪŋɡə / Stay on; go slowly as if unwilling to leave, persist, and remain The odor didn’t vanish,* but lingered on for weeks. Some traditions* linger on long after they have lost their meanings. After the campus* closed for the summer, some students lingered on, reluctant* to go home. ماندن، آرام حرکت …

Read More »

اصطلاح “به حساب کسی” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom # ۱۲۸ اصطلاح ۱۲۸: ………………………………………… آیا می دانید معادل عبارت یا اصطلاح “چیزی را به حساب کسی گذاشتن” در زبان انگلیسی چی میشه؟ خوب این پست را تا آخر مطالعه کنید تا دقیق متوجه بشید. اصطلاح “به حساب کسی” در زبان و فرهنگ عامیانه فارسی زمانی استفاده می شود که کسی کاری را به نیابت از طرف کسی انجام دهد …

Read More »

نکته ۶۶ یادگیری زبان

English Learning Tips #66 نکته شصت و ششم یادگیری زبان: ……………………………………………… Gather your thoughts. Take a second to think about what you’re going to say. You know the grammar, but maybe you don’t use it correctly when you speak. افکار خود را جمع کنید  و یک ثانیه در مورد آنچه می خواهید بگویید فکر کنید. شما گرامر را می دانید …

Read More »

لغت ۱ و ۲ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ Emerge / ɪˈməːdʒ / Come out; come up; come into view, revealed, appear When the fight was over, the underdog* emerged the winner. You have to be nimble* to emerge from the narrow opening in five seconds. What emerged from the bottle was a blend* of fruit juices.     پدیدار شدن، بیرون آمدن، نمایان شدن …

Read More »