لغت ۱ و ۲ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴ Prompt: / prɒm(p)t / Verb & Noun & Adjective & Adverb Quick; on time; done at once; to cause (someone) to do something; remind (someone) of the words or actions needed, performed on time, done immediately; swift; alert, nimble, brisk, motivate, inspire; induce, impel; drive, spur; stimulate, excite; provide a cue for an actor’s …

Read More »

Julia’s first day – مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۱)

پست ویدیویی

در این مجموعه پست های آموزش مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی قصد داریم یک مجموعه از ویدیوهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی را خدمت شما عزیزان زبان آموز ارائه کنیم. لطفا توجه فرمائید که این مجموعه ویدیوها با دقت و حساسیت خاصی و صرفا جهت آموزش مکالمه زبان انگلیسی انتخاب شده اند، و حداکثر سعی شده از ویدیوهای با سطح زبان متوسط …

Read More »

اشتباهات رایج ۱۹ Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم “پربودن” چیزی را بیان کنیم به همراه لغت “Full” از حرف اضافه “of” استفاده می کنیم و نه از حرف اضافه “with”، و یا “from”. بنابراین: پر از … :  Full with Full from ✓     Full of مثال: The jar was full with (or from) oil. ✓ The jar was full of oil. …

Read More »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Relate: / rɪˈleɪt / Verb Tell; give an account of; connect in thought or meaning, narrate; make a connection between; have a connection with; have a good relationship with The traveler related his adventures with some exaggeration.* After viewing the cinema’s* latest show, the observant* student was able to relate every detail. Would you …

Read More »

اصطلاح “مایه ننگ خانواده” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #171 اصطلاح ۱۷۱: مایه ننگ خانواده  The black sheep of the family  اصطلاح ” مایه ننگ خانواده ” در زبان فارسی برای کسی به کار می رود که شخصیت او باعث لکه دار شدن، و یا بی آبرو شدن یک خانواده و یا یک طایفه می شود. این بی آبرویی بیشتر از لحاظ اخلاقی و اجتماعی نمود پیدا می …

Read More »

سخنان اسحاق نیوتن (Isaac Newton) با ترجمه فارسی

تصاویر

Isaac Newton Mathematician Sir Isaac Newton PRS was an English mathematician, astronomer, and physicist who is widely recognised as one of the most influential scientists of all time and a key figure in the scientific revolution. Newton is a famous physicist who is Known for Newtonian mechanics; Universal gravitation; Calculus; Newton’s laws of motion; Born: January 4, 1643, Woolsthorpe Manor, …

Read More »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Soar: / sɔː / Verb Fly upward or at a great height; aspire, fly at a great height, glide; fly upward, ascend; increase, rise, wing, climb; take off, take flight, plane, float, drift, wheel, hover, escalate, shoot up, spiral; informal go through the roof, skyrocket We watched the soaring eagle skim* over the mountain …

Read More »

طولانی ترین کلمات در زبان انگلیسی

طولانی ترین کلمات طولانی ترین کلمات در فرهنگ لغت کدام لغات هستند؟ همانطور که می دانید هر زبانی از مجموعه ای از لغات تشکیل می شود که این لغات با در کنار هم قرار گرفتنشان به شیوه ای که گرامر آن زبان تعیین می کند کنار هم قرار می گیرند و افرادی که با آن زبان مشخص صحبت می کنند …

Read More »

اصطلاح “رک و پوست کنده حرف زدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #170 اصطلاح ۱۷۰: رک و پوست کنده حرف زدن  To talk turkey در فرهنگ لغات فارسی برای واژه “رک” معانی مختلفی آمده که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: صریح اللهجه، راست و صریح، سخن راست و صریح و بی پرده، بی پروا، راست، صاف و پوست کنده، عبارت اصطلاحی “رک و پوست کنده حرف زدن”، …

Read More »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Event: / ɪˈvɛnt / Noun Happening; important happening; result or outcome; one item in a program of sports, occurrence, happening; competition, contest, proceeding, incident, affair, circumstance, occasion, phenomenon, tournament, round, heat, match, fixture; race, game, bout The greatest event in Ellie’s life was winning the $1,000,000 lottery.* We chose our seat carefully and then …

Read More »