اصطلاح “رک و پوست کنده حرف زدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #170 اصطلاح ۱۷۰: رک و پوست کنده حرف زدن  To talk turkey در فرهنگ لغات فارسی برای واژه “رک” معانی مختلفی آمده که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: صریح اللهجه، راست و صریح، سخن راست و صریح و بی پرده، بی پروا، راست، صاف و پوست کنده، عبارت اصطلاحی “رک و پوست کنده حرف زدن”، …

Read More »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Event: / ɪˈvɛnt / Noun Happening; important happening; result or outcome; one item in a program of sports, occurrence, happening; competition, contest, proceeding, incident, affair, circumstance, occasion, phenomenon, tournament, round, heat, match, fixture; race, game, bout The greatest event in Ellie’s life was winning the $1,000,000 lottery.* We chose our seat carefully and then …

Read More »

داستان طوطی، کبوتر، و کلاغ – The Parrot, Dove, and Crow short story

The Parrot, the Dove, and the Crow Once upon a time there was a colourful parrot which loved to fly around the forest. He loved to talk to the other animals by telling them funny stories. One day a white dove came to the forest. It was new, and did not know anybody in the forest. So the parrot thought: …

Read More »

ضرب المثل “خواندن یاسین به گوش خر” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #62 ضرب المثل شست و دوم:   خواندن یاسین به گوش خر یاسین به گوش خر خواندن Water off a duck’s back ضرب المثل به گوش خر یاسین خواندن یا یاسین به گوش خر خواندن به گوش خر یاسین خواندن    معنی:     حرف یا نصیحتی که شنونده چیزی از آن نفهمد،راهنمایی و پند بی حاصل و بیهوده به …

Read More »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Obtain: / əbˈteɪn / Verb Get; be in use, acquire, come by; procure, secure; earn, achieve; be established, prevail, be valid An adolescent* is finding it increasingly difficult to obtain a good job without a diploma. David obtained accurate* information about college from his guidance counselor. Because this is a coeducational* school, different rules …

Read More »

اشتباهات رایج ۱۸ Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم چیزی یا کسی را از بقیه موارد همسان آن جدا کنیم و یا به قولی بخواهیم استثا قائل شدن را نشان دهیم از لغت Except و یا Exception استفاده می کنیم و به همراه آن از حرف اضافه to نیز استفاده می کنیم. به عبارت دیگر عبارت “به استثنای … ” در زبان انگلیسی …

Read More »

اصطلاح “سرت به کار خودت باشه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #169 اصطلاح ۱۶۹: اصطلاح “به کسی ربطی ندارد” و یا “سر به کار خود داشتن” در زبان فارسی زمانی استفاده خواهد شد که بخواهند جلوی فضولی و دخالت کسی در چیزی را بگیرند؛ مثلا اگر کسی بخواهد به طرف مقابل خود چنین هشداری بدهد و او را از دخالت در کاری که از نظر ار به طرف مقابلش ارتباط …

Read More »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴ Lottery: / ˈlɒt(ə)ri / Noun A scheme for distributing prizes by lot or chance, game of chance in which a large number of tickets are sold and the winner is determined by randomly choosing one of the tickets, raffle; something whose outcome is determined by chance, draw, sweepstake, sweep, tombola, pools, speculation, game of …

Read More »

سخنان بقراط (Hippocrates) با ترجمه فارسی

تصاویر

Hippocrates Greek physician Hippocrates of Kos, also known as Hippocrates II, was a Greek physician of the Age of Pericles, and is considered one of the most outstanding figures in the history of medicine. Born: 460 BC, Kos, Greece Died: 370 BC, Larissa, Greece Title: The Father of Western Medicine Parents: Heraclides, Praxitela Source: Wikipedia Quotes Make a habit of …

Read More »