جملات فلسفی…………….Great words

Future will always be based on a forgotten past You can’t go forward in life until .You let go of your past failures and heartaches همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها کنی.    

Read More »

اصطلاح “داروی بدون نسخه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

آیا تا حالا داروی بدون نسخه از داروخانه تهیه کرده اید؟ آیا می دانید که در زبان انگلیسی برای عبارت “خرید دارو بدون نسخه” از یک اصطلاح استفاده می شود؟ در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم دارویی را از داروخانه و بدون نسخه ی پزشک تهیه کنید از یک  عبارت اصطلاحی استفاده می کنیم که این عبارت اصطلاحی عبارت است …

Read More »